Lieferungen - 428011-2022

05/08/2022    S150

Polska-Dębica: Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

2022/S 150-428011

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 143-408496)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Adres pocztowy: ul. Krakowska 91
Miejscowość: Dębica
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 39-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogumiła Wilczyńska
E-mail: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl
Tel.: +48 146808305
Faks: +48 146702849
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zoz-debica.pl
Adres profilu nabywcy: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

MATERIAŁY OPATRUNKOWE: SETONY W P.V, ELASTYCZNA SIATKA OPATRUNKOWA W P.VI, OPASKI GIPSOWE W P.VII, JAŁOWY OPATRUNEK WŁÓKNINOWY W P.VIII ORAZ OPATRUNKI DO ZAMYKANIA RAN W P.IX DLA AP. SZP. W ZOZ W D-CY

Numer referencyjny: ZP-PN-26/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33141100 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

MATERIAŁY OPATRUNKOWE: SETONY W PAKIECIE V, ELASTYCZNA SIATKA OPATRUNKOWA W PAKIECIE VI, OPASKI GIPSOWE W PAKIECIE VII, JAŁOWY OPATRUNEK WŁÓKNINOWY W PAKIECIE VIII ORAZ OPATRUNKI DO ZAMYKANIA RAN W PAKIECIE IX DLA APTEKI SZPITALNEJ ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 143-408496

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: IV
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: IV
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: