Lieferungen - 428017-2022

05/08/2022    S150

България-Бургас: Обзавеждане

2022/S 150-428017

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2022/S 126-358052)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА БУРГАС
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. Александровска № 26
Град: гр. Бургас
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Янислав Тенев
Електронна поща: ya.tenev@burgas.bg
Телефон: +359 56907269
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.burgas.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16058

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на оборудване за сградата на Етнографски музей, етнокухня, арт кафе, реставрационни ателиета в двора на Музея и кафене и ателие на ул. "Алеко Константинов"

II.1.2)Основен CPV код
39200000 Обзавеждане
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка има за предмет: Доставка и монтаж на техника, офис и технологично оборудване и обзавеждане  за сградата на Етнографски музей, етнокухня, арт кафе, реставрационни ателиета в двора на Музея и кафене и ателиета на ул. "Алеко Константинов" и е разделена на обособени позиции както следва:

Обособена позиция 1.        Доставка и монтаж на технологично оборудване и обзавеждане за сградата на Етнографски музей, етнокухня, арт кафе, реставрационни ателиета в двора на Музея и кафене и ателиета на ул. "Алеко Константинов"; и

Обособена позиция 2.        Доставка и монтаж на техника и офис обзавеждане за сградата на Етнографски музей Бургас

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2022
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 126-358052

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 01/08/2022
Да се чете:
Дата: 15/08/2022
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 02/08/2022
Да се чете:
Дата: 16/08/2022
VII.2)Друга допълнителна информация: