Lieferungen - 428019-2022

05/08/2022    S150

Polska-Łódź: Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

2022/S 150-428019

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 131-372753)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: 7270021895
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 116
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-924
Państwo: Polska
E-mail: rap@adm.p.lodz.pl
Tel.: +48 426312104
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zp.p.lodz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B

Numer referencyjny: RAP.383.28.2022.ATE.D.
II.1.2)Główny kod CPV
34996300 Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 131-372753

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 08/11/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 15/11/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/08/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: