Lieferungen - 428036-2022

05/08/2022    S150

Polska-Wysokie Mazowieckie: Produkty farmaceutyczne

2022/S 150-428036

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 128-363919)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Ogólny
Krajowy numer identyfikacyjny: 722 13 34 542
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 5
Miejscowość: Wysokie Mazowieckie
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 18-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Michałowska
E-mail: zaopatrzenie@szpitalwysmaz.pl
Tel.: +48 864775486
Faks: +48 862752047
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szpitalwysmaz.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup leków

Numer referencyjny: 17/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup leków dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Wykonawca przystępujący do przetargu winien przystąpić do całości zamówienia lub do danego pakietu zachowując numer ustalony przez Zamawiającego.

Oferty cząstkowe do wybranych pozycji będą odrzucone.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (do pakietu).

2. Opis przedmiotu zamówienia, wielkość i zakres:

Przedmiot zamówienia składa się z 90 pakietów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 – Formularz cenowy, który jest integralną częścią SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 128-363919

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/11/2022
Powinno być:
Data: 13/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 08:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: