Lieferungen - 428061-2019

12/09/2019    S176    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Niedrzwica Duża: Skanery

2019/S 176-428061

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Niedrzwica Duża
Adres pocztowy: ul. Lubelska 30
Miejscowość: Niedrzwica Duża
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 24-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Romanek
E-mail: przetargi@niedrzwicaduza.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://niedrzwicaduza.ezamawiajacy.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Strzyżewice
Adres pocztowy: Strzyżewice 109
Miejscowość: Strzyżewice
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 23-107
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Kołodziejczyk
E-mail: kolodziejczyk_j@interia.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.strzyzewice.lubelskie.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jabłonna
Adres pocztowy: Jabłonna-Majątek 22
Miejscowość: Jabłonna-Majątek
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 23-114
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Bryda
E-mail: h.bryda@jablonna.lubelskie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.jablonna.lubelskie.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://niedrzwicaduza.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://niedrzwicaduza.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa skanerów do digitalizacji zasobów kulturowych

Numer referencyjny: ZP.271.1.14.2019
II.1.2)Główny kod CPV
38520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa skanerów do digitalizacji zasobów kulturowych”.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” (numer projektu: RPLU.02.02.00-06-0001/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: dostawę 3 szt. skanerów do digitalizacji zasobów kulturowych dla gmin: Niedrzwica Duża, Jabłonna i Strzyżewice (po jednej sztuce do każdej z gmin).

Opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ oraz we wzorze umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 16 710.56 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Jabłonna, Gmina Strzyżewice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa skanerów do digitalizacji zasobów kulturowych”.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” (numer projektu: RPLU.02.02.00-06-0001/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

1) dostawę 3 szt. skanerów do digitalizacji zasobów kulturowych dla gmin: Niedrzwica Duża, Jabłonna i Strzyżewice (po jednej sztuce do każdej z gmin), spełniających następujące minimalne wymagania:

a) powierzchnia skanowania: co najmniej format A3;

b) głowica skanera umieszczona nad skanowanym obiektem;

c) matryca aparatu: nie mniejsza niż 10 megapikseli;

d) tryby skanowania: co najmniej: kolor 24 bit;

e) funkcje zapisu: co najmniej: do USB, na komputer lokalny;

f) formaty plików: co najmniej: TIF/TIFF, JPEG/JPG, PDF;

g) rodzaj obudowy: obudowa umożliwiająca przenoszenie;

h) automatyczna korekcja skanowanego obrazu;

i) prędkość skanowania: nie dłużej niż 4 sekundy/A3/kolor;

j) oprogramowanie do obsługi skanera;

2) zainstalowanie, konfigurację skanerów w pomieszczeniach wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego;

3) przeprowadzenie min. jednego co najmniej 3-godzinnego szkolenia dla przedstawicieli każdej z gmin w zakresie użytkowania urządzeń;

4) dostawa dwóch licencji jednostanowiskowych (1 licencja dla gminy Strzyżewice, 1 licencja dla gminy Jabłonna) oprogramowania do obróbki grafiki CorelDRAW Graphics Suite 2019 PL lub równoważnego, spełniającego poniższe wymagania:

a) cechy:

— okres licencji: wieczysta,

— wersja produktu: pudełkowa lub elektroniczna,

— platforma: Windows,

— wersja językowa polska;

b) funkcjonalności:

— aplikacja do tworzenia ilustracji wektorowych i przygotowywania układu stron,

— profesjonalna aplikacja do edycji zdjęć, umożliwiająca ich szybkie i łatwe retuszowanie oraz modyfikowanie,

— samodzielna aplikacja do zarządzania czcionkami, służąca do wyszukiwania i porządkowania czcionek oraz wyświetlania ich podglądów,

— narzędzie pozwalające szybko i dokładnie przekształcać mapy bitowe w edytowalne grafiki wektorowe,

— pełnoekranowa przeglądarka zapewniająca dostęp do materiałów cyfrowych oraz opcji przeszukiwania komputera lub sieci lokalnej; pozwala szybko znaleźć odpowiednie materiały do projektu,

— edytor zdjęć pozwalający na tworzenie prac w formacie HDR i ich łatwe retuszowanie, a także poprawianie zdjęć w formacie RAW i JPEG;

5) inne czynności przewidziane w umowie.

4. Urządzenia należy dostarczyć do siedziby każdej z gmin tj.:

1) Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, POLSKA;

2) Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna - Majątek 22, 23-114 Jabłonna – Majątek, POLSKA;

3) Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice, POLSKA.

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone skanery stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich, nieużywane, posiadały wymagane parametry techniczne, określone w ust. 3 pkt 1, znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniały wymagane normy. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. Sprzęt musi posiadać deklarację CE – Conformité Européenne lub równoważną, posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania – w języku polskim.

6. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył wszelkie dokumenty, niezbędne do legalnego używania oprogramowania (licencje), wystawione na każdą z gmin. Dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczenia innej opłaty utrzymującej ich ważność.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 710.56 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.02.00-06-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu. Dokumenty, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX C ust. 1 SIWZ. Dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (powyższe oświadczenie Wykonawca składa wypełniając część III litera B jednolitego dokumentu),

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (powyższe oświadczenie Wykonawca składa wypełniając część III litera D jednolitego dokumentu – podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym),

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (powyższe oświadczenie Wykonawca składa wypełniając część III litera B jednolitego dokumentu),

8) jeżeli Wykonawca,wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający bada czynie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, w związku z powyższym Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w dziale IX C ust. 1 pkt 1-7 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Ciąg dalszy do sekcji III.1.1:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów żądanych w dziale IX litera C ust. 1 SIWZ:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dostawa skanerów do digitalizacji zasobów kulturowych:

Warunek dotyczący wykonania należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zadań polegających na dostawie skanera/skanerów dziełowych/książkowych o wartości min. 15 000,00 PLN brutto każde.

Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, polegających na dostawie skanera/skanerów dziełowych/książkowych, o wartości co najmniej 15 000,00 PLN brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należycie wykonanymi co najmniej 2 zadaniami polegającymi na dostawie skanera/skanerów dziełowych/książkowych o wartości min. 15 000,00 PLN brutto każde.

Wartość podaną w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia bieżącego postępowania.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należycie wykonanymi co najmniej 2 zadaniami polegającymi na dostawie skanera/skanerów dziełowych/książkowych o wartości min. 15 000,00 PLN brutto każde.

Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

1) wykaz dostaw (załącznik nr 3 do SIWZ) polegających dostawie skanera/skanerów dziełowych/ książkowych o wartości min. 15 000 PLN brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, o ile nie zawierają tych informacji dokumenty złożone wraz z ofertą.

Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego - informacja dotyczącą producenta, modelu/typu oferowanych urządzeń oraz opis parametrów oferowanego sprzętu oraz nazwy oprogramowania do obróbki grafiki – dane należy podać w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ i we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/10/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/12/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/10/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej (https://niedrzwicaduza.ezamawiajacy.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, sala konferencyjna (parter), POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych), które może być wnoszone w:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 26 8687 0009 2001 0000 0130 0002 - Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej. W tytule przelewu należy wpisać: wadium – przetarg pn. „Dostawa skanerów do digitalizacji zasobów kulturowych”.

3. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 15.10.2019 r. do godz. 9:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

Wykonawca, wraz z ofertą składa:

1) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1 do SIWZ);

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w formie jednolitego dokumentu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów;

4) jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych Zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał w formie elektronicznej podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2019