Lieferungen - 428061-2022

05/08/2022    S150

Polska-Sułów: Lampy i oprawy oświetleniowe

2022/S 150-428061

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 116-324652)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sulów
Krajowy numer identyfikacyjny: 9222942581
Adres pocztowy: Sułów 63
Miejscowość: Sułów
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-448
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Radzik
E-mail: ug@sulow.pl
Tel.: +84 6826846
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sulow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów – wymiana 696 szt. opraw oświetleniowych wraz z osprzętem

Numer referencyjny: RR.271.15.2022
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów – wymiana 696 szt. opraw oświetleniowych wraz z osprzętem

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 116-324652

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 5/11/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 9/11/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: