Lieferungen - 428146-2019

12/09/2019    S176

Polska-Katowice: Elementy składowe sieci

2019/S 176-428146

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 003502660
Adres pocztowy: al. Korfantego 117/119
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-156
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@katowice.sa.gov.pl
Tel.: +48 322004691
Faks: +48 322004692

Adresy internetowe:

Główny adres: www.katowice.sa.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa pamięci masowych, systemów kopii zapasowych i przełączników sieciowych dla sądów powszechnych apelacji katowickiej.

Numer referencyjny: ZP-060-10/19
II.1.2)Główny kod CPV
32422000 Elementy składowe sieci
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci masowych, systemów kopii zapasowych i przełączników sieciowych dla sądów powszechnych apelacji katowickiej. Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub więcej części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pamięć masowa

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Pamięć masowa typ 1 - NAS Tower – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Porty Gigabit Ethernet z interfejsem RJ45 (E) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć RAM (R) / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Systemy backup

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

System backupu typ 1 - biblioteka taśmowa – 2 szt., system backupu typ 1 - RDX – 2 szt., system backupu typ 1 - system deduplikacji danych typ 1 – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji – biblioteka taśmowa (G1) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji – RDX (G2) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość zainstalowanych napędów LTO-6 – biblioteka taśmowa (N) / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Łączna liczba zainstalowanych slotów na taśmy w autoloaderze – biblioteka taśmowa (S) / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość dostarczonych taśm LTO-6 – biblioteka taśmowa (D) / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przełączniki sieciowe zarządzalne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Switch typ 3 - zarządzalny rack L2 – 3 szt., switch typ 5 - zarządzalny rack L3 – 9 szt., switch typ 5 - wersja 1 - zarządzalny rack L3 – 31 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla switch typ 3 (G1) / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla switch typ 5 (G2) / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla switch typ 5 wersja 1 (G3) / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 16
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przełącznik sieciowy modularny

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Switch typ 6 - modularny rack L3 – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 22
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową:

Dot. części 1 [Pamięć masowa] w wysokości nie mniejszej niż 3 200,00 PLN (słownie: trzy tysiące dwieście złotych i zero groszy);

Dot. części 2 [Systemy backup] w wysokości nie mniejszej niż 96 600,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych i zero groszy);

Dot. części 3 [Przełączniki sieciowe zarządzalne w wysokości nie mniejszej niż 155 100,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych i zero groszy);

Dot. części 4 [Przełącznik sieciowy modularny] w wysokości nie mniejszej niż 9 800,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych i zero groszy).

W przypadku składnia ofert częściowych, na 2 lub więcej części Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku dla każdej części odrębnie tj. dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości równej sumie kwot wskazanych dla poszczególnych części.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełnić wymagany przez Zamawiającego warunek.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Wykonawca i podmioty muszą łącznie spełnić wymagany przez Zamawiającego warunek.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu odpowiednio do części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie JEDZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podmiotów.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących dokumentów: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Dot. Części 1 [Pamięć masowa] wykonał co najmniej 1 zamówienie (na podstawie odrębnej umowy) na dostawę pamięci masowych i/lub systemów backup o wartości nie mniejszej niż 3 200,00 PLN netto (słownie: trzy tysiące dwieście złotych i zero groszy;

Dot. części 2 [Systemy backup] wykonał co najmniej 1 zamówienie (na podstawie odrębnej umowy) na dostawę pamięci masowych i/lub systemów backup o wartości nie mniejszej niż 96 600,00 PLN netto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych i zero groszy);

Dot. części 3 [Przełączniki sieciowe zarządzalne] wykonał co najmniej 1 zamówienie (na podstawie odrębnej umowy) na dostawę przełączników sieciowych o wartości nie mniejszej niż 155 100,00 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych i zero groszy);

Dot. części 4 [Przełącznik sieciowy modularny] wykonał co najmniej 1 zamówienie (na podstawie odrębnej umowy) na dostawę przełączników sieciowych o wartości nie mniejszej niż 9 800,00 PLN netto (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych i zero groszy).

Co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie musi spełnić wymagany przez Zamawiającego warunek.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Wykonawca lub co najmniej jeden z podmiotów musi spełnić wymagany przez Zamawiającego warunek w całości.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu odpowiednio do części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie JEDZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podmiotów.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących dokumentów: wykazu dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/12/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Sąd Apelacyjny w Katowicach, al. W. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice, POLSKA, pok. 111

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ilekroć w ogłoszeniu odwołuje się do ustawy lub artykułów ustawy, o ile nie zaznaczono inaczej, dotyczy to artykułów ustawy z dnia 29.1.2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców spełniających przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w przypadku zajścia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, odpowiednio dla części zamówienia, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, Pozostałe wymogi wskazano w SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wskazanych w par. 5 punkty 1 do 6 i punkt 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia zw. dalej Rozporządzeniem.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stosuje się par. 7 Rozporządzenia.

7. W zakresie nie uregulowanym w ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia.

8. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów przedmiotowych wskazanych w SIWZ.

9. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium odpowiednio w wysokości:

dot. części 1 [Pamięć masowa] w wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych i zero groszy);

dot. części 2 [Systemy backup] w wysokości 9 600,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych i zero groszy);

dot. części 3 [Przełączniki sieciowe zarządzalne] w wysokości 15 500,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych i zero groszy);

dot. części 4 [Przełącznik sieciowy modularny] w wysokości 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych i zero groszy.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia kwoty wadium określone dla każdej części podlegają zsumowaniu. Zaleca się wniesienie wadium odrębnie dla każdej części.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2019