Доставки - 428148-2019

12/09/2019    S176    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-София: Топлинна енергия от районна централа

2019/S 176-428148

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Национален регистрационен номер: 000695388
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 9
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Галина Вълчева — главен експерт в отдел „Обществени поръчки“
Електронна поща: mail@mtitc.government.bg
Телефон: +359 29409588
Факс: +359 29885094

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mtitc.government.bg/

Адрес на профила на купувача: https://www.mtitc.government.bg/pk/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: транспорт, информационни технологии и съобщения

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

II.1.2)Основен CPV код
09323000 Топлинна енергия от районна централа
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на топлинна енергия за имоти, предоставени за управление на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с адреси:

1. Административна сграда — гр. София, ул.„Дякон Игнатий“ № 11.

2. Административна сграда — гр. София, ул. „Генерал Йосиф Гурко“ № 5.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 360 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09323000 Топлинна енергия от районна централа
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 11 и ул. „Ген. Йосиф Гурко“ № 5

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на топлинна енергия за имоти, предоставени за управление на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с адреси:

1. Административна сграда — гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 11.

2. Административна сграда — гр. София, ул. „Генерал Йосиф Гурко“ № 5.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) преносът на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране, а според чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗЕ за 1 обособена територия се издава само 1 лицензия за пренос на топлинна енергия. Местонахождението на имота, за който ще се осигурява доставката, предмет на настоящата обществена поръчка, е гр. София. На електронната страница на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е публикуван публичен регистър за издадените лицензии, в който са отразени вписвания относно лицензианти, издадените лицензии и други обстоятелства. За територията на гр. София е издадена лицензия № Л-033-05/15.11.2000 г. на „Топлофикация — София“ ЕАД (преобразувано предприятие „Топлофикация София“ АД). Вписването е под № 20 в публичния регистър. Лицензията е с предмет пренос на топлинна енергия на територията на гр. София и е със срок 20 (двадесет) години. От така изложената фактическа обстановка е видно, че „Топлофикация София“ ЕАД е носител на изключителни права за пренос на топлинна енергия за територията на гр. София, придобити по силата на административен акт, което обосновава прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП.

На основание чл. 65, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП, тъй като сключва договор на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП. Договор ще бъде сключен с дружеството „Топлофикация София“ ЕАД, което притежава изключителни права за пренос на топлинна енергия на територията на гр. София.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-25
Наименование:

Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/09/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Топлофикация София“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 831609046
Пощенски адрес: ул. „Ястребец“ № 23 Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1680
Държава: България
Електронна поща: inf_r@toplo.bg
Телефон: +359 70011111
Факс: +359 28599124

Интернет адрес: https://toplo.bg/

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 360 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 360 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2019