Leveringen - 428166-2019

12/09/2019    S176    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Logroño: Elektriciteit

2019/S 176-428166

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Consejería de Administración Pública y Hacienda
C/ Vara de Rey, 1
Logroño
26071
Spanje
Telefoon: +34 941291128
E-mail: contratacion.aph@larioja.org
Fax: +34 941291225
NUTS-code: ES230

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.larioja.org

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica y gas natural con destino al sector público de la comunidad autónoma de La Rioja

Referentienummer: 12-3-6.01-0102/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica y gas natural con destino al sector público de la comunidad autónoma de La Rioja.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15 069 075.02 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de energía eléctrica en baja y alta tensión

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica en baja y alta tensión.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Este lote está dividido en:

– Sub-lote 1.1: suministro de energía eléctrica en baja tensión (tarifas de acceso 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1.A, 2.1DHA, y 3.0A),

– Sub-lote 1.2: suministro de energía eléctrica en alta tensión de más de 1 KV y menor o igual a 36 KV. Tarifas de acceso 3.1A y 6.1A,

– Sub-lote 1.3: suministro de energía eléctrica en alta tensión superior a 36 KV. Tarifa de acceso 6.2.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de gas natural

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de gas natural.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Este lote está dividido en:

– Sub-lote 2.1: suministro de gas natural para edificios con consumos iguales o inferiores a 8 GWh/año, acogidos a las tarifas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4,

– Sub-lote 2.2: suministro de gas natural para edificios con consumo superior a 8 GWh/año, acogidos a la tarifa 3.5.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 110-267975
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Suministro de energía eléctrica en baja y alta tensión

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Iberdrola Clientes, S. A.
Bilbao
Spanje
NUTS-code: ES213
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 084 763.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 084 763.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Suministro de gas natural

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gas Natural Comercializadora, S. A.
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 484 311.22 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 484 311.22 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

– Lote 1, Sub-lote 1.1: suministro de energía eléctrica en baja tensión. Tarifas de acceso 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1.A, 2.1DHA, y 3.0A. Valor estimado: 2 553 238,38 EUR,

– Lote 1, Sub-lote 1.2: suministro de energía eléctrica en alta tensión de más de 1 KV y menor o igual a 36 KV. Tarifas de acceso 3.1A y 6.1A. Valor estimado: 4 982 126,26 EUR,

– Lote 1, Sub-lote 1.3: suministro de energía eléctrica en alta tensión superior a 36 KV. Tarifa de acceso 6.2. Valor estimado: 3 549 399,26 EUR,

– Lote 2, Sub-lote 2.1: suministro de gas natural para edificios con consumos iguales o inferiores a 8 GWh/año, acogidos a las tarifas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. Valor estimado: 2 574 004,77 EUR,

– Lote 2, Sub-lote 2.2: suministro de gas natural para edificios con consumo superior a 8 GWh/año, acogidos a la tarifa 3.5. Valor estimado: 1 410 306,45 EUR.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Logroño
Spanje
E-mail: tribunal_recursos@minhap.es

Internetadres: https://sedeminhap.gob.es7es-ES/sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Servicio de Coordinación Administrativa de la Consejería de Administración Pública y Hacienda
C/ Vara de Rey, 1
Logroño
26071
Spanje
Telefoon: +34 941291293

Internetadres: http://www.larioja.org

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2019