Lieferungen - 428166-2022

05/08/2022    S150

Polska-Warszawa: Rury

2022/S 150-428166

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres pocztowy: ul. Mszczonowska 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-337
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Pindor
E-mail: katarzyna.pindor@gaz-system.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gaz-system.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy fabrycznie nowych izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Skoczów Komorowice Oświęcim Tworzeń (postępowanie wykonawcze nr 15)

Numer referencyjny: ZP/2022/01/0004/PI
II.1.2)Główny kod CPV
44163100 Rury
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Część 2 (stanowiąca nawiązanie do zakresu Części nr 4 wskazanej w Umowie Ramowej) – dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie rur osłonowych wykonanych według normy PN-EN 10219-1 / PN-EN 10219-2 „Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych”, w następujących ilościach:

a) 1151 m rur o długości 16 m (+/-0,5m) DN 1000Ø 1016x20,0 S355J2H 3LPE klasa B3

b) 946 m rur o długości 16 m (+/-0,5m) DN 900Ø914x16,0 S355J2H 3LPE klasa B3

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 30/04/2023
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 071-190648

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Część nr: 2
V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
18/03/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: IZOSTAL S.A.
Adres pocztowy: ul. Opolska 29
Miejscowość: Kolonowskie
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 47-113
Państwo: Polska
E-mail: info@izostal.com.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 5 995 162.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
44163100 Rury
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
VII.1.4)Opis zamówienia:

Część 2 (stanowiąca nawiązanie do zakresu Części nr 4 wskazanej w Umowie Ramowej) – dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie rur osłonowych wykonanych według normy PN-EN 10219-1 / PN-EN 10219-2 „Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych”, w następujących ilościach:

a) 1151 m rur o długości 16 m (+/-0,5m) DN 1000Ø 1016x20,0 S355J2H 3LPE klasa B3

b) 946 m rur o długości 16 m (+/-0,5m) DN 900Ø914x16,0 S355J2H 3LPE klasa B3

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 23/04/2023
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 5 995 162.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Izostal S.A.
Adres pocztowy: ul. Opolska 29
Miejscowość: Kolonowskie
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 47-113
Państwo: Polska
E-mail: info@izostal.com.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

1. Zmiany Umowy Częściowej w zakresie podtypu stali.

2. Wprowadza się w Załączniku nr 1 do Umowy Częściowej - Opisie Przedmiotu

Zamówienia następujące modyfikacje parametrów dostarczanych rur:

1) w sekcji I pkt 1 ppkt 2 lit. b. Załącznika nr 1 do Umowy Częściowej (Opis Przedmiotu

Zamówienia) - „946 m rur o długości 16 m (+/-0,5m) DN 900 Ø 914x15,0 stal S460MH 3LPE klasa B3”

2) w sekcji II lit. b. (Część 2 Zadanie nr 1) lit. b Załącznika nr 1 do Umowy Częściowej (Opis

Przedmiotu Zamówienia) - „400 m rur o długości 16 m (+/-0,5m) DN 900 Ø 914x15,0 S460MH 3LPE klasa B3”

3) w sekcji II lit. b. (Część 2 Zadanie nr 2) lit. b. Załącznika nr 1 do Umowy Częściowej (Opis

Przedmiotu Zamówienia) - „530 m rur o długości 16 m (+/-0,5m) DN 900 Ø 914x15,0 S460MH 3LPE klasa B3”

4) w sekcji II lit. b. (Część 2) Załącznika nr 1 do Umowy Częściowej (Opis Przedmiotu

Zamówienia) przy Zadaniu nr 3 w lit. a. - 16,00 m rur o długości 16 m (+/-0,5m) DN 900 Ø 914x15,0 S460MH 3LPE klasa B3”

3. W sekcji II lit. b. (Część 2) Załącznika nr 1 do Umowy Częściowej (Opis Przedmiotu

Zamówienia) przy Zadaniu nr 3 dodaje się lit. b. - „16,00 m rur o długości 16 m (+/-0,5m) DN 1000 Ø 1016x20,0 S355J2H 3LPE klasa B3”

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Zmiany Umowy Częściowej w zakresie podtypu stali.

Brak możliwości zrealizowania części przedmiotu Umowy Częściowej wynika z odrzucenia zamówienia produkcyjnego w fabryce, z uwagi na wstrzymanie realizacji nowych zamówień na tle trwającego (od 24 lutego 2022 r.) konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy; a Wykonawca nie ma realnej możliwości pozyskania koniecznego produktu z innych źródeł zaopatrzeniowych.

Wprowadzane zmiany nie zmieniają charakteru Umowy Częściowej, tj. terminu i wynagrodzenia

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 5 995 162.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 5 995 162.00 PLN