Lieferungen - 428170-2022

05/08/2022    S150

България-София: Локомотиви

2022/S 150-428170

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: БДЖ-Пътнически превози ЕООД
Национален регистрационен номер: 175405647
Пощенски адрес: ул. Иван Вазов № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1080
Държава: България
Лице за контакт: Татяна Парзулова
Електронна поща: tparzulova@abv.bg
Телефон: +359 887711350
Факс: +359 28907330
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bdz.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.bdz.bg/bg/a/dostavka-i-garancionna-poddrujka-na-10-broia-novoproizvedeni-magistralni-elektricheski-lokomotivi-za

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”

II.1.2)Основен CPV код
34611000 Локомотиви
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34611000 Локомотиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Р.България, гр.София, Локомотивно депо София, ул. "Заводска" №1

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

1. Доставка и гаранц. поддръжка на 10 бр. новопроизв. Маг. Ел. локомотиви за нуждите на „БДЖ-ПП” EООД.2.В предмета на договора се включват и следните дейности: - въвеждане в експл. на новопроизв. Л-ви, преди тяхната доставка; - пл. и извънпл. Техн. поддръжка в рамките на гаранц. срок на ел. л-ви съгласно Техн. спецификация; - обучение на 10 лица ремонтен персонал и 10 лица експл. персонал на възложителя, съгласно изискванията от Техническата спецификация;-доставка на необх. консумативи, материали и резервни части, за извършв. на пл. и извънпл. Техн. поддръжка в рамките на гаранц. срок за 10 бр. л-ви до изминаване на пробег от 600 000 км от всеки един локомотив;- аварийна техн. поддръжка съгласно раздел ІІІ, т.4, т.4) Аварийна техн. поддръжка от Техническата спецификация на възложителя.3.Аварийни ремонти, включени в предмета на договора.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 96
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 119-290388

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 140
Наименование:

„Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
21/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД Сименс Трон
Национален регистрационен номер: 177435849
Пощенски адрес: ул. Кукуш № 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: milena.momerin@siemens.com
Телефон: +359 0887256361
Факс: +359 028115643
Интернет адрес: http://new.siemens.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 55 544 816.10 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Уникален № на поръчката в РОП на АОП е 01605-2019-0032

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на жалби пред КЗК и ВАС

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/08/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
34611000 Локомотиви
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Р.България, гр.София, Локомотивно депо София, ул. "Заводска" №1

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

1. Доставка и гаранц. поддръжка на 15 бр. новопроизв. Маг. Ел. локомотиви за нуждите на „БДЖ-ПП” EООД.2.В предмета на договора се включват и следните дейности: - въвеждане в експл. на новопроизв. Л-ви, преди тяхната доставка; - пл. и извънпл. Техн. поддръжка в рамките на гаранц. срок на ел. л-ви съгласно Техн. спецификация; - обучение на 10 лица ремонтен персонал и 10 лица експл. персонал на възложителя, съгласно изискванията от Техническата спецификация;-доставка на необх. консумативи, материали и резервни части, за извършв. на пл. и извънпл. Техн. поддръжка в рамките на гаранц. срок за 10 бр. л-ви до изминаване на пробег от 600 000 км от всеки един локомотив;- аварийна техн. поддръжка съгласно раздел ІІІ, т.4, т.4) Аварийна техн. поддръжка от Техническата спецификация на възложителя.3.Аварийни ремонти, включени в предмета на договора.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 96
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 85 247 183.99 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД Сименс Трон
Национален регистрационен номер: 177435849
Пощенски адрес: ул. Кукуш № 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: milena.momerin@siemens.com
Телефон: +359 0887256361
Факс: +359 028115643
Интернет адрес: http://new.siemens.com/bg/bg.html
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Съгласно допълнително споразумение № 31/04.07.2022 г.

Изпълнителят се задължава да извърши авариен ремонт на локомотив № 80042, като демонтира повредените части и елементи и ги замени с нови такива, съгл. Констативен протокол от 26.05.2022 г.

Срокът за извършване на авариен ремонт е до 30 дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 5 от споразумението.

Цената за извършване на аварийния ремонт е в размер на 5 288,76 лева без ДДС.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл. 116, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 85 241 895.23 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 85 247 183.99 BGN