Lieferungen - 428175-2019

12/09/2019    S176

Polska-Bydgoszcz: Produkty lecznicze dla układu mięśniowo-szkieletowego

2019/S 176-428175

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Chodkiewicza 44
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-667
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Jankowski
E-mail: zamowienia-pub@wsd.org.pl
Tel.: +49 797008535
Faks: +49 523262101

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wsd.org.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.wsd.org.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Nusinersen unj. (do podawania dooponowego) dawka 0,012 g/5 ml, ilość 3 fiolki

Numer referencyjny: 26/2019/WR
II.1.2)Główny kod CPV
33632000 Produkty lecznicze dla układu mięśniowo-szkieletowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego postępowania był zakup i dostawa 3 opakowań produktu leczniczego o nazwie międzynarodowej: Nusinersenum w postaci roztworu do wstrzykiwań. Lek objęty programem lekowym - leczenie rdzeniowego zaniku mięśni.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 882 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 44, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego postępowania był zakup i dostawa 3 opakowań produktu leczniczego o nazwie: Nusinersenum w postaci roztworu do wstrzykiwań. Lek objęty programem lekowym - leczenie rdzeniowego zaniku mięśni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:

Podstawa prawna zastosowania trybu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b.

Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem niniejszego postępowania był zakup i dostawa 3 opakowań produktu leczniczego o nazwie międzynarodowej: Nusinersenum w postaci roztworu do wstrzykiwań. Lek objęty programem lekowym - leczenie rdzeniowego zaniku mięśni. Zgodnie z przywołanymi przepisami Zamawiający może udzielić zamówienie z wolnej ręki, jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów oraz ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Wszczynając postępowanie na dostawy przedmiotowego produktu, Zamawiający dokonał szczegółowej analizy rynku pod kątem zakupu leku. Lek ten w chwili obecnej, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, na danym terenie może świadczyć jeden podmiot - Farmacol Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-431) przy ul. Szopienieckiej 77, POLSKA co wynika z oświadczenia producenta tj. firmy Biogen Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Salsy 2, POLSKA o tym iż jest jedynym przedstawicielem na rynku jest firma Farmacol S.A.

Preparat Spinraza (Nusinersen) nie posiada żadnych odpowiedników o tej samej nazwie międzynarodowej (leku równoważnego) zatem wykonanie zamówienia przez innego Wykonawcę jest niemożliwe nie tylko ze względu na przysługującą danemu podmiotowi ochronę praw wyłącznych ale istniejące prawo wyłącznej dystrybucji leku skutkuje koniecznością udzielenia zamówienia temu podmiotowi. Istniejące przyczyny uniemożliwiają powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia innemu Wykonawcy. Z uwagi na powyższe, udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 168-410953
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa produktu leczniczego w programie lekowym - leczenie rdzeniowego zaniku mięśni

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szopienicka 77
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-431
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 882 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2019