Lieferungen - 428194-2019

12/09/2019    S176    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Olsztyn: Sanitätspacks

2019/S 176-428194

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa, 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
Postanschrift: ul. Saperska 1
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-073
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Teresa Łabaszewska-Buń
E-Mail: 22wog.zamowienia@ron.mil.pl
Telefon: +48 261322815
Fax: +48 261322815

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.22wog.wp.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Skarb Państwa, 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa indywidualnych pakietów medycznych (zestawy medyczne IPMed oraz torby IPMed)

Referenznummer der Bekanntmachung: 22WOG-ZP.2712.29.2019/T/99/2300/D/PN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141620 Sanitätspacks
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa indywidualnych pakietów medycznych (zestawy medyczne IPMed oraz torby IPMed) zwanych w dalszej części, asortymentem”, przeznaczonych dla 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu w ilości 1 242 sztuk - zamówienie podstawowe oraz 300 sztuk w opcji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/nr 6 do umowy z Załącznikami 6 a i 6 b (Wymagania Taktyczno-Techniczne + rysunki).

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji.

4. Dostarczany wyrób powinien być oznakowany zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.1.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej – Dz.Urz. MON z 7.1.2014, poz. 11.

5. Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 990 837.80 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Olsztyn, ul. Saperska 1, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa indywidualnych pakietów medycznych (zestawy medyczne IPMed oraz torby IPMed) zwanych w dalszej części, asortymentem”, przeznaczonych dla 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu w ilości 1 242 sztuk – zamówienie podstawowe oraz 300 sztuk w opcji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/nr 6 do umowy z Załącznikami 6 a i 6 b (Wymagania Taktyczno-Techniczne + rysunki).

3. Wykonawca oświadcza, że oferowany asortyment, o którym mowa w ust. 1 jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnia, że sprzedawany asortyment jest wolny od jakichkolwiek wad, a także spełnia wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji. W ramach opcji Zamawiający wskaże ilości przedmiotu zamówienia, które zamierza zakupić dodatkowo, a Wykonawca dostarczy je we wskazanej ilości i cenie jednostkowej określonej w formularzu ofertowym w terminie realizacji umowy

5. Dostarczany wyrób powinien być oznakowany zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.1.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 7.1.2014, poz. 11.

6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo tym podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

7. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia nie podlega ocenie zgodności zgodnie z Rozporządzeniem MON z dnia 28.6.2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U. z 2018 poz. 1385 j.t.).

8. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się używania aparatów latających nad terenem wojskowym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin ważności komponentów / Gewichtung: 30
Kostenkriterium - Name: Liczba dni skrócenia terminu wykonania / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Cena brutto oferty / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji. W ramach opcji Zamawiający wskaże ilości przedmiotu zamówienia, które zamierza zakupić dodatkowo, a Wykonawca dostarczy je we wskazanej ilości i cenie jednostkowej określonej w formularzu ofertowym w terminie realizacji umowy.

2. Zamówienie podstawowe + ewentualna część opcji zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Zamawiający na pewno zakupi przedmiot umowy w ilościach podstawowych, a pozostałe ilości przedmiotu zamówienia z ilości wskazanej w opcji w ilości uzależnionej od ceny oferty najkorzystniejszej, w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych.

3. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń finansowych i prawnych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 108-262604
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 132/MiA/2019
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa indywidualnych pakietów medycznych (zestawy medyczne IPMed oraz torby IPMed)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Stańczyk Barbara Neomed
Postanschrift: ul. Michała Kajki 18
Ort: Piaseczno
NUTS-Code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Postleitzahl: 05-501
Land: Polen
Fax: +48 227367409
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 110 240.00 PLN / höchstes Angebot: 1 179 861.30 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 50 %

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.):

a) miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/;

b) ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal;

c) poczty elektronicznej Zamawiającego: 22wog.zamowienia@ron.mil.pl

2. Zawartość oferty:

2.1. ofertę stanowi wypełniony formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego - Załącznik nr 1 do SIWZ sporządzony w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2.2. wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy w formie JEDZ - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego - Załącznik nr 2 do SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy, w przypadku oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

c) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawców, czyli osoby upoważnione do reprezentowanie poszczególnych członków konsorcjum lub przez wspólników spółki cywilnej;

d) pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru - w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę (osobę udzielającą pełnomocnictwa), a nie przez osobę otrzymująca pełnomocnictwo;

e) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, Wykonawca powinien załączyć do oferty stosowne oświadczenie wraz z wyjaśnieniami mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sporządzone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

f) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale IX SIWZ.

3. Wszelkie pozostałe informacje, których nie ujęto w ogłoszeniu za względu na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia, zawarte są w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Terminy na wniesienie odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy, zdanie drugie.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019