Dienstleistungen - 428205-2022

05/08/2022    S150

Polen-Łużna: Abholung von Siedlungsabfällen

2022/S 150-428205

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient der Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Łużna
Postanschrift: Łużna 634
Ort: Łużna
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 38-322
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Drożdż, Marian Boruch
E-Mail: gmina@luzna.pl
Telefon: +48 183543039
Fax: +48 183543039
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.luzna.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/luzna/proceedings
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/luzna/proceedings
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/luzna/proceedings
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łużna.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania następujących odpadów:

1.Zmieszanych oraz segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, bioodpady) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych.

2. Zmieszanych oraz segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, bioodpady) powstałych w placówkach oświatowych Gminy Łużna oraz budynkach będących własnością Gminy Łużna.

3.Zmieszanych oraz segregowanych powstałych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łużna: odpady zmieszane z 4 cmentarzy komunalnych oraz PSZOK.

4.Odpadów powstałych w wyniku sytuacji awaryjnej (np. pożar, podrzucenie odpadów, itp.).

Szacunkowe ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie realizacji zamówienia:

a) zmieszanych - ok. 630 Mg

b) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier, bioodpady – ok. 360 Mg,

c) PSZOK - ok. 110 Mg

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Łużna.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania następujących odpadów:

1. zmieszanych oraz segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, bioodpady) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – odpady odbierane będą w workach o poj. 0,12 m3 lub pojemnikach o poj. 0,12 m3 i 0,24 m3 wystawionych przy poboczach dróg.

Długość tras przejazdu na terenie gminy wynosi około 140 km.

Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów - dwa razy w miesiącu

Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych: jeden raz w miesiącu

Worki do gromadzenia odpadów zapewni Wykonawca w ilości 204 000 szt., w tym:

Worki powinny być zapakowane w 1700 zestawów zawierających: 120 worków i dostarczone Zamawiającemu w terminie do 30 listopada 2022 r.

2. zmieszanych oraz segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, bioodpady) powstałych w placówkach oświatowych Gminy Łużna oraz budynkach będących własnością Gminy Łużna - odpady będą odbierane w workach o poj. 0,12 m3 lub pojemnikach o poj. 0,12 m3 lub 1,1 m3 bezpośrednio z nieruchomości.

Wykonawca zabezpiecza komplet 5 szt. pojemników o poj. 1,1 m3 i wstawia w formie użyczenia w każdej szkole na terenie Gminy Łużna w miejscu uzgodnionym z dyrektorem szkoły.

3. zmieszanych oraz segregowanych powstałych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łużna: odpady zmieszane z 4 cmentarzy komunalnych (Łużna, Szalowa, Wola Łużańska, Mszanka - pojemniki o poj. 1,1 m3) oraz odpady segregowane (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady remontowo-budowlane, odpady tekstylne i odzież) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Woli Łużańskiej, które gromadzone będą w pojemnikach (1,1 m3) i kontenerach (10 m3 i 15 m3) będących własnością Zamawiającego. Odpady te odbierane będą po pisemnym (e-mail) zgłoszeniu wywozu dokonanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Usługa odbioru odpadów ma zostać wykonana w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

Zamawiający zastrzega podstawienie 4 kontenerów o poj. 10 m3, będących własnością Wykonawcy, po jednym na każdym cmentarzu znajdującym się na terenie Gminy Łużna na okres od 02.10.2023 r. do 30.11.2023 r.

4. odpadów powstałych w wyniku sytuacji awaryjnej (np. pożar, podrzucenie odpadów, itp.) – Zamawiający powiadomi pisemnie (e-mail) Wykonawcę o konieczności podstawienia w określonym miejscu kontenera o poj. min. 10 m3, będącego własnością Wykonawcy. Gotowość odbioru odpadów będzie zgłoszona Wykonawcy pisemnie (e-mail).

Usługa podstawienia kontenera, a później jego odbioru ma zostać wykonana w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2023
Ende: 31/12/2023
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
II.2.11)Angaben zu Optionen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
23/09/2022

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca winien wykazać, że posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Łużna.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi zostać spełniony przez tego z Wykonawców występujących wspólnie, który faktycznie realizując zamówienie dokonywał będzie czynności objętej wpisem.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi dysponować specjalistycznym sprzętem w ilości co najmniej:

- 2 samochody śmieciarki - w przypadku pojazdów spalinowych spełniające normę emisji spalin co najmniej euro 5,

- 3 samochody skrzyniowe - w przypadku pojazdów spalinowych spełniające normę emisji spalin co najmniej euro 5,

- 1 samochód do odbioru kontenerów bramowiec lub hakowiec - w przypadku pojazdów spalinowych spełniające normę emisji spalin co najmniej euro 4.

Wszystkie samochody używane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać odbiornik GPS. Wykonawca udostępni Zamawiającemu program umożliwiający w czasie rzeczywistym odczyt pozycji każdego samochodu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.5)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren:
20/09/2022

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” (art. 505–590) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/08/2022