Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 428205-2022

05/08/2022    S150

Polen-Łużna: Abholung von Siedlungsabfällen

2022/S 150-428205

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient der Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Łużna
Postanschrift: Łużna 634
Ort: Łużna
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 38-322
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Drożdż, Marian Boruch
E-Mail: gmina@luzna.pl
Telefon: +48 183543039
Fax: +48 183543039
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.luzna.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/luzna/proceedings
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/luzna/proceedings
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/luzna/proceedings
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łużna.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania następujących odpadów:

1.Zmieszanych oraz segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, bioodpady) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych.

2. Zmieszanych oraz segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, bioodpady) powstałych w placówkach oświatowych Gminy Łużna oraz budynkach będących własnością Gminy Łużna.

3.Zmieszanych oraz segregowanych powstałych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łużna: odpady zmieszane z 4 cmentarzy komunalnych oraz PSZOK.

4.Odpadów powstałych w wyniku sytuacji awaryjnej (np. pożar, podrzucenie odpadów, itp.).

Szacunkowe ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie realizacji zamówienia:

a) zmieszanych - ok. 630 Mg

b) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier, bioodpady – ok. 360 Mg,

c) PSZOK - ok. 110 Mg

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Łużna.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania następujących odpadów:

1. zmieszanych oraz segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, bioodpady) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – odpady odbierane będą w workach o poj. 0,12 m3 lub pojemnikach o poj. 0,12 m3 i 0,24 m3 wystawionych przy poboczach dróg.

Długość tras przejazdu na terenie gminy wynosi około 140 km.

Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów - dwa razy w miesiącu

Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych: jeden raz w miesiącu

Worki do gromadzenia odpadów zapewni Wykonawca w ilości 204 000 szt., w tym:

Worki powinny być zapakowane w 1700 zestawów zawierających: 120 worków i dostarczone Zamawiającemu w terminie do 30 listopada 2022 r.

2. zmieszanych oraz segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, bioodpady) powstałych w placówkach oświatowych Gminy Łużna oraz budynkach będących własnością Gminy Łużna - odpady będą odbierane w workach o poj. 0,12 m3 lub pojemnikach o poj. 0,12 m3 lub 1,1 m3 bezpośrednio z nieruchomości.

Wykonawca zabezpiecza komplet 5 szt. pojemników o poj. 1,1 m3 i wstawia w formie użyczenia w każdej szkole na terenie Gminy Łużna w miejscu uzgodnionym z dyrektorem szkoły.

3. zmieszanych oraz segregowanych powstałych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łużna: odpady zmieszane z 4 cmentarzy komunalnych (Łużna, Szalowa, Wola Łużańska, Mszanka - pojemniki o poj. 1,1 m3) oraz odpady segregowane (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady remontowo-budowlane, odpady tekstylne i odzież) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Woli Łużańskiej, które gromadzone będą w pojemnikach (1,1 m3) i kontenerach (10 m3 i 15 m3) będących własnością Zamawiającego. Odpady te odbierane będą po pisemnym (e-mail) zgłoszeniu wywozu dokonanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Usługa odbioru odpadów ma zostać wykonana w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

Zamawiający zastrzega podstawienie 4 kontenerów o poj. 10 m3, będących własnością Wykonawcy, po jednym na każdym cmentarzu znajdującym się na terenie Gminy Łużna na okres od 02.10.2023 r. do 30.11.2023 r.

4. odpadów powstałych w wyniku sytuacji awaryjnej (np. pożar, podrzucenie odpadów, itp.) – Zamawiający powiadomi pisemnie (e-mail) Wykonawcę o konieczności podstawienia w określonym miejscu kontenera o poj. min. 10 m3, będącego własnością Wykonawcy. Gotowość odbioru odpadów będzie zgłoszona Wykonawcy pisemnie (e-mail).

Usługa podstawienia kontenera, a później jego odbioru ma zostać wykonana w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2023
Ende: 31/12/2023
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
II.2.11)Angaben zu Optionen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
23/09/2022

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca winien wykazać, że posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Łużna.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi zostać spełniony przez tego z Wykonawców występujących wspólnie, który faktycznie realizując zamówienie dokonywał będzie czynności objętej wpisem.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi dysponować specjalistycznym sprzętem w ilości co najmniej:

- 2 samochody śmieciarki - w przypadku pojazdów spalinowych spełniające normę emisji spalin co najmniej euro 5,

- 3 samochody skrzyniowe - w przypadku pojazdów spalinowych spełniające normę emisji spalin co najmniej euro 5,

- 1 samochód do odbioru kontenerów bramowiec lub hakowiec - w przypadku pojazdów spalinowych spełniające normę emisji spalin co najmniej euro 4.

Wszystkie samochody używane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać odbiornik GPS. Wykonawca udostępni Zamawiającemu program umożliwiający w czasie rzeczywistym odczyt pozycji każdego samochodu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.5)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren:
20/09/2022

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” (art. 505–590) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/08/2022