Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 428205-2022

05/08/2022    S150

Polska-Łużna: Usługi wywozu odpadów

2022/S 150-428205

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łużna
Adres pocztowy: Łużna 634
Miejscowość: Łużna
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 38-322
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Drożdż, Marian Boruch
E-mail: gmina@luzna.pl
Tel.: +48 183543039
Faks: +48 183543039
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.luzna.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/luzna/proceedings
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/luzna/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/luzna/proceedings
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łużna.

II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

A. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania następujących odpadów:

1.Zmieszanych oraz segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, bioodpady) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych.

2. Zmieszanych oraz segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, bioodpady) powstałych w placówkach oświatowych Gminy Łużna oraz budynkach będących własnością Gminy Łużna.

3.Zmieszanych oraz segregowanych powstałych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łużna: odpady zmieszane z 4 cmentarzy komunalnych oraz PSZOK.

4.Odpadów powstałych w wyniku sytuacji awaryjnej (np. pożar, podrzucenie odpadów, itp.).

Szacunkowe ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie realizacji zamówienia:

a) zmieszanych - ok. 630 Mg

b) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier, bioodpady – ok. 360 Mg,

c) PSZOK - ok. 110 Mg

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Łużna.

II.2.4)Opis zamówienia:

A. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania następujących odpadów:

1. zmieszanych oraz segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, bioodpady) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – odpady odbierane będą w workach o poj. 0,12 m3 lub pojemnikach o poj. 0,12 m3 i 0,24 m3 wystawionych przy poboczach dróg.

Długość tras przejazdu na terenie gminy wynosi około 140 km.

Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów - dwa razy w miesiącu

Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych: jeden raz w miesiącu

Worki do gromadzenia odpadów zapewni Wykonawca w ilości 204 000 szt., w tym:

Worki powinny być zapakowane w 1700 zestawów zawierających: 120 worków i dostarczone Zamawiającemu w terminie do 30 listopada 2022 r.

2. zmieszanych oraz segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, bioodpady) powstałych w placówkach oświatowych Gminy Łużna oraz budynkach będących własnością Gminy Łużna - odpady będą odbierane w workach o poj. 0,12 m3 lub pojemnikach o poj. 0,12 m3 lub 1,1 m3 bezpośrednio z nieruchomości.

Wykonawca zabezpiecza komplet 5 szt. pojemników o poj. 1,1 m3 i wstawia w formie użyczenia w każdej szkole na terenie Gminy Łużna w miejscu uzgodnionym z dyrektorem szkoły.

3. zmieszanych oraz segregowanych powstałych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łużna: odpady zmieszane z 4 cmentarzy komunalnych (Łużna, Szalowa, Wola Łużańska, Mszanka - pojemniki o poj. 1,1 m3) oraz odpady segregowane (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady remontowo-budowlane, odpady tekstylne i odzież) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Woli Łużańskiej, które gromadzone będą w pojemnikach (1,1 m3) i kontenerach (10 m3 i 15 m3) będących własnością Zamawiającego. Odpady te odbierane będą po pisemnym (e-mail) zgłoszeniu wywozu dokonanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Usługa odbioru odpadów ma zostać wykonana w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

Zamawiający zastrzega podstawienie 4 kontenerów o poj. 10 m3, będących własnością Wykonawcy, po jednym na każdym cmentarzu znajdującym się na terenie Gminy Łużna na okres od 02.10.2023 r. do 30.11.2023 r.

4. odpadów powstałych w wyniku sytuacji awaryjnej (np. pożar, podrzucenie odpadów, itp.) – Zamawiający powiadomi pisemnie (e-mail) Wykonawcę o konieczności podstawienia w określonym miejscu kontenera o poj. min. 10 m3, będącego własnością Wykonawcy. Gotowość odbioru odpadów będzie zgłoszona Wykonawcy pisemnie (e-mail).

Usługa podstawienia kontenera, a później jego odbioru ma zostać wykonana w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
23/09/2022

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca winien wykazać, że posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Łużna.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi zostać spełniony przez tego z Wykonawców występujących wspólnie, który faktycznie realizując zamówienie dokonywał będzie czynności objętej wpisem.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi dysponować specjalistycznym sprzętem w ilości co najmniej:

- 2 samochody śmieciarki - w przypadku pojazdów spalinowych spełniające normę emisji spalin co najmniej euro 5,

- 3 samochody skrzyniowe - w przypadku pojazdów spalinowych spełniające normę emisji spalin co najmniej euro 5,

- 1 samochód do odbioru kontenerów bramowiec lub hakowiec - w przypadku pojazdów spalinowych spełniające normę emisji spalin co najmniej euro 4.

Wszystkie samochody używane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać odbiornik GPS. Wykonawca udostępni Zamawiającemu program umożliwiający w czasie rzeczywistym odczyt pozycji każdego samochodu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
20/09/2022

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” (art. 505–590) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2022