Dienstleistungen - 428205-2022

05/08/2022    S150

Polska-Łużna: Usługi wywozu odpadów

2022/S 150-428205

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łużna
Adres pocztowy: Łużna 634
Miejscowość: Łużna
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 38-322
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Drożdż, Marian Boruch
E-mail: gmina@luzna.pl
Tel.: +48 183543039
Faks: +48 183543039
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.luzna.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/luzna/proceedings
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/luzna/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/luzna/proceedings
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łużna.

II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

A. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania następujących odpadów:

1.Zmieszanych oraz segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, bioodpady) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych.

2. Zmieszanych oraz segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, bioodpady) powstałych w placówkach oświatowych Gminy Łużna oraz budynkach będących własnością Gminy Łużna.

3.Zmieszanych oraz segregowanych powstałych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łużna: odpady zmieszane z 4 cmentarzy komunalnych oraz PSZOK.

4.Odpadów powstałych w wyniku sytuacji awaryjnej (np. pożar, podrzucenie odpadów, itp.).

Szacunkowe ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie realizacji zamówienia:

a) zmieszanych - ok. 630 Mg

b) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier, bioodpady – ok. 360 Mg,

c) PSZOK - ok. 110 Mg

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Łużna.

II.2.4)Opis zamówienia:

A. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania następujących odpadów:

1. zmieszanych oraz segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, bioodpady) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – odpady odbierane będą w workach o poj. 0,12 m3 lub pojemnikach o poj. 0,12 m3 i 0,24 m3 wystawionych przy poboczach dróg.

Długość tras przejazdu na terenie gminy wynosi około 140 km.

Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów - dwa razy w miesiącu

Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych: jeden raz w miesiącu

Worki do gromadzenia odpadów zapewni Wykonawca w ilości 204 000 szt., w tym:

Worki powinny być zapakowane w 1700 zestawów zawierających: 120 worków i dostarczone Zamawiającemu w terminie do 30 listopada 2022 r.

2. zmieszanych oraz segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, bioodpady) powstałych w placówkach oświatowych Gminy Łużna oraz budynkach będących własnością Gminy Łużna - odpady będą odbierane w workach o poj. 0,12 m3 lub pojemnikach o poj. 0,12 m3 lub 1,1 m3 bezpośrednio z nieruchomości.

Wykonawca zabezpiecza komplet 5 szt. pojemników o poj. 1,1 m3 i wstawia w formie użyczenia w każdej szkole na terenie Gminy Łużna w miejscu uzgodnionym z dyrektorem szkoły.

3. zmieszanych oraz segregowanych powstałych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łużna: odpady zmieszane z 4 cmentarzy komunalnych (Łużna, Szalowa, Wola Łużańska, Mszanka - pojemniki o poj. 1,1 m3) oraz odpady segregowane (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady remontowo-budowlane, odpady tekstylne i odzież) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Woli Łużańskiej, które gromadzone będą w pojemnikach (1,1 m3) i kontenerach (10 m3 i 15 m3) będących własnością Zamawiającego. Odpady te odbierane będą po pisemnym (e-mail) zgłoszeniu wywozu dokonanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Usługa odbioru odpadów ma zostać wykonana w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

Zamawiający zastrzega podstawienie 4 kontenerów o poj. 10 m3, będących własnością Wykonawcy, po jednym na każdym cmentarzu znajdującym się na terenie Gminy Łużna na okres od 02.10.2023 r. do 30.11.2023 r.

4. odpadów powstałych w wyniku sytuacji awaryjnej (np. pożar, podrzucenie odpadów, itp.) – Zamawiający powiadomi pisemnie (e-mail) Wykonawcę o konieczności podstawienia w określonym miejscu kontenera o poj. min. 10 m3, będącego własnością Wykonawcy. Gotowość odbioru odpadów będzie zgłoszona Wykonawcy pisemnie (e-mail).

Usługa podstawienia kontenera, a później jego odbioru ma zostać wykonana w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
23/09/2022

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca winien wykazać, że posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Łużna.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi zostać spełniony przez tego z Wykonawców występujących wspólnie, który faktycznie realizując zamówienie dokonywał będzie czynności objętej wpisem.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi dysponować specjalistycznym sprzętem w ilości co najmniej:

- 2 samochody śmieciarki - w przypadku pojazdów spalinowych spełniające normę emisji spalin co najmniej euro 5,

- 3 samochody skrzyniowe - w przypadku pojazdów spalinowych spełniające normę emisji spalin co najmniej euro 5,

- 1 samochód do odbioru kontenerów bramowiec lub hakowiec - w przypadku pojazdów spalinowych spełniające normę emisji spalin co najmniej euro 4.

Wszystkie samochody używane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać odbiornik GPS. Wykonawca udostępni Zamawiającemu program umożliwiający w czasie rzeczywistym odczyt pozycji każdego samochodu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
20/09/2022

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” (art. 505–590) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2022