Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 428213-2019

12/09/2019    S176    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Denemarken-Kopenhagen: Farmaceutische producten

2019/S 176-428213

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Amgros I/S
Postadres: Dampfærgevej 22
Plaats: København Ø
NUTS-code: DK0
Postcode: 2100
Land: Denemarken
Contactpersoon: Tom Petersen
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefoon: +45 88713000
Fax: +45 88713008

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amgros.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rammeaftale om køb af lægemidlet DaTscan, Iodine (123-I)-Ioflupane

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Amgros indgår rammeaftaler omfattende lægemidler til brug for sygehusene hos Amgros’ interessenter. Formålet med rammeaftalen er at sikre forsyningen af lægemidlet DaTscan, Iodine (123-I)-Ioflupane til de nuklearmedicinske afdelinger hos regionernes sygehuse.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 35 000 000.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leveringsted er den af afdelingerne på bestillingen angivne adresse.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Indgåelse af rammeaftale med én leverandør uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Rammeaftalen gælder for indkøb i perioden 1.9.2019 til 31.8.2021.

Amgros kan forlænge Rammeaftalen 2 gange på uændrede vilkår med op til 1 år ad gangen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Lægemidlet omfattet af Rammeaftalen har sin egen ATC-kode (anatomisk terapeutisk kemisk (ATC) klassifikation på 5. niveau i ATC-klassifikationssystemet, og lægemidlet kan ikke substitueres af andre lægemidler. Henset til lægemidlets karakter, herunder at det er et radioaktivt lægemiddel og med en meget kort holdbarhed, er det højst usandsynligt, at de nuklearmedicinske og/onkologiske afdelinger hos regionernes sygehuse vil kunne købe lægemidlet af parallelimportører.

Som følge af ovenstående vurderer Amgros, at GE Healthcare er den eneste aktuelle og potentielle leverandør af lægemidlet, og at Amgros i henhold til udbudslovens § 80, stk. 3, er berettiget til at indgå rammeaftale med GE Healthcare uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-385197
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rammeaftale om køb af lægemidlet DaTscan, Iodine (123-I)-Ioflupane

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GE Healthcare
Plaats: Brøndbyvester
NUTS-code: DK
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 000 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 35291095

Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventuel klage over, at Amgros har indgået rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Amgros har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Amgros har indgået rammeaftalen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2019