Dienstleistungen - 428238-2020

Submission deadline has been amended by:  467704-2020
11/09/2020    S177

Polen-Legnica: Versicherungen

2020/S 177-428238

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Koleje Dolnośląskie S.A.
Postanschrift: ul. Kolejowa 2
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Michalik
E-Mail: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
Telefon: +48 768506511
Fax: +48 768553302
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kolejedolnoslaskie.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://kd.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi ubezpieczeniowe dla Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

Referenznummer der Bekanntmachung: KD/OZ/U/23/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000 Versicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczeniowej na rzecz Zamawiającego w zakresie:

1) ubezpieczenia casco pojazdów szynowych;

2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności i posiadanego mienia – polisa podstawowa;

3) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności i posiadanego mienia – polisa nadwyżkowa;

4) ubezpieczenia mienia ruchomego i trwałego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane we Wzorze umowy (część II SIWZ (WU)), Opisie przedmiotu zamówienia (część III SIWZ (OPZ)) uwzględniających podział przedmiotu zamówienia na części, a także załącznikach do SIWZ IDW.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66514130 Eisenbahnversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczeniowej na rzecz Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia casco pojazdów szynowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane we Wzorze umowy (część II SIWZ (WU)), Opisie przedmiotu zamówienia (część III SIWZ (OPZ)), a także w załącznikach do SIWZ IDW.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Warunki fakultatywne/waga / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 90 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności i posiadanego mienia – polisa podstawowa.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66516000 Haftpflichtversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczeniowej na rzecz Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (ubezpieczenie podstawowe).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane we Wzorze umowy (część II SIWZ (WU)), Opisie przedmiotu zamówienia (część III SIWZ (OPZ)) uwzględniających podział przedmiotu zamówienia na części, a także w załącznikach do SIWZ IDW.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Warunki fakultatywne / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 90 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności i posiadanego mienia – polisa nadwyżkowa.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66516000 Haftpflichtversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczeniowej na rzecz Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia (ubezpieczenie nadwyżkowe).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane we Wzorze umowy (część II SIWZ (WU)), Opisie przedmiotu zamówienia (część III SIWZ (OPZ)), a także w załącznikach do SIWZ IDW.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Warunki fakultatywne / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 90 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie mienia ruchomego i trwałego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000 Versicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczeniowej na rzecz Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia ruchomego i trwałego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane we Wzorze umowy (część II SIWZ (WU)), Opisie przedmiotu zamówienia (część III SIWZ (OPZ)), a także załącznikach do SIWZ IDW.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Warunki fakultatywne / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 90 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – to jest posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 895 t.j.), przy czym wymaga się, aby Wykonawca, który złoży ofertę na daną część/zadanie zamówienia, posiadał w odniesieniu do tej części/zadania uprawnienia w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń:

1) dla zadania 1 – co najmniej w grupie 4 działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

2) dla zadania 2 – co najmniej w grupie 10 i 13 działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

3) dla zadania 3 – co najmniej w grupie 10 i 13 działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

4) dla zadania 4 – co najmniej w grupie 8 i 9 działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) zezwolenie/a na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 895 t.j.):

a) dla zadania 1 co najmniej w grupie 4 działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

b) dla zadania 2 co najmniej w grupie 10 i 13 działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

c) dla zadania 3 co najmniej co najmniej w grupie 10 i 13 działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

d) dla zadania 4 co najmniej w grupie 8 i 9 działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

2.1. W przypadku, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, potwierdzające że Wykonawca wykonuje działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie. W przypadku, gdy zezwolenie bądź zaświadczenie na podstawie odrębnych przepisów nie jest wymagane, Wykonawca obowiązany jest wykazać, że spełnia warunek udziału w postępowaniu wskazany w pkt 8.1.2. IDW, przedkładając środki dowodowe, na przykład dokumenty lub oświadczenia złożone przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że może wykonywać działalność ubezpieczeniową i posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie, że notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Kontynuacja sekcji III.1.1:

3. Opis warunków udziału w postępowaniu, przesłanek wykluczenia, wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduje się w pkt 8–10 SIWZ (IDW).

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z zapisem art. 42 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem https://kd.eb2b.com.pl od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

1) zadanie 1 – 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych);

2) zadanie 2 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

3) zadanie 3 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych);

4) zadanie 4 – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 t.j.).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Postanowienia umowne zawarte są w załączonym do SIWZ wzorze umowy (WU) oraz w opisie przedmiotu zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/10/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/12/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/10/2020
Ortszeit: 12:30

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Działając na podstawie art. 24aa Pzp Zamawiający informuje, że zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

2.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art.133 ust.4 Pzp.

3. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust.3 Dyrektywy 2014/25/UE. JEDZ sporządza się w pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej lub posiadającej stosowne pełnomocnictwo.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w pkt 10.8 SIWZ IDW. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składa w oryginale, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych lub posiadających stosowne pełnomocnictwo.

5. Wykonawcy zagraniczni: informacje dotyczące Wykonawców zagranicznych znajdują się w pkt 10.10 SIWZ IDW.

6. Podwykonawcy: informacje dotyczące Podwykonawców znajdują się w pkt 10.9 SIWZ IDW.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10.3 SIWZ IDW.

8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 42 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie udostępniona pod linkiem https://kd.eb2b.com.pl od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/09/2020