Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 428244-2017

27/10/2017    S207

Hrvatska-Zagreb: Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

2017/S 207-428244

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Autocesta Rijeka – Zagreb d. d.
Nacionalni registracijski broj: 96330310281
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Kristina Perak
E-pošta: kristina.perak@arz.hr
Telefon: +385 16515161
Telefaks: +385 16515100
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.arz.hr
Adresa profila kupca: www.arz.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0022071
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: društvo za građenje i gospodarenje autocestom

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije, provedba kompletnog upravnog postupka za zidove za zaštitu od buke na autocesti A1, A6 i A7 te projektantski nadzor za vrijeme izvođenja radova.

Referentni broj: 60-V-17/12
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izrada projektne dokumentacije, provedba kompletnog upravnog postupka za zidove za zaštitu od buke na autocesti A1, A6 i A7 te projektantski nadzor za vrijeme izvođenja radova.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 052 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Koncesijsko područje Autoceste Rijeka – Zagreb d. d., sukladno točki A.1. Projektnog zadatka. Mjesto isporuke svih dokumenata vezanih uz predmet nabave je na adresi naručitelja, Širolina 4, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je izrada glavnih i izvedbenih projekata za zaštitu od buke, provedba kompletnih upravnih postupaka sa ishođenjem građevinske dozvole (rekonstrukcija i dogradnja) te projektantski nadzor za vrijeme izvođenja radova, a u svemu prema tehničkoj specifikaciji koji su sastavni dio ove dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvalifikacije i iskustvo osoblja koje će biti angažirano na izvršenju predmetnog ugovora / Ponder: 30 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 70 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 052 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 01/02/2018
Završetak: 30/12/2022
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države poslovnog nastana GS-a.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti GS-a dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno dokumentaciji o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 01/12/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 01/12/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Širolina 4, HR-10000 Zagreb, I. kat.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku, Koturaška cesta 43, IV kat., sukladno uvjetima propisanim u Dio četvrti, Pravna zaštita ZJN 2016. U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana:

1) objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili DON-a;

2) objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;

3) objave izmjene DON-a, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;

4) otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene DON-a te na postupak otvaranja ponuda;

5) primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/10/2017