Leveringen - 428291-2019

12/09/2019    S176    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Buttenwiesen: Elektriciteit

2019/S 176-428291

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Buttenwiesen, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH
Postadres: Marktplatz 4
Plaats: Buttenwiesen
NUTS-code: DE277
Postcode: 86647
Land: Duitsland
Contactpersoon: Kubus Kommunalberatung und Service GmbH, Bertha-von-Suttner Straße 5, 19061 Schwerin
E-mail: anders@kubus-mv.de
Telefoon: +49 3853031/253
Fax: +49 3853031/255

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kubus-mv.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Stromlieferung 2020 - 2022 aus erneuerbaren Energien für die Gemeinde Buttenwiesen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 635 660.81 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teillos 1 Gemeinde Buttenwiesen (SB)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE277
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teillos 2 Gemeinde Buttenwiesen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE277

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 103-249171

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Teillos 1 Gemeinde Buttenwiesen (SB)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/09/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH
Plaats: Amberg
NUTS-code: DE231
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 105 137.90 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Teillos 2 Gemeinde Buttenwiesen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/09/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH
Plaats: Amberg
NUTS-code: DE231
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 530 522.91 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/09/2019