Dienstleistungen - 428307-2022

05/08/2022    S150

Polska-Jasło: Usługi sprzątania budynków

2022/S 150-428307

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle
Krajowy numer identyfikacyjny: 521-30-17-228
Adres pocztowy: ul. Rynek 18 B
Miejscowość: Jasło
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Armata, Marcin Wolski e-mail: zampubl_jaslo@zus.pl Godziny kontaktu z Wykonawcami: 7.30 – 14.30
E-mail: zampubl_jaslo@zus.pl
Tel.: +48 134437970
Faks: +48 134437970
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zus.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/zus
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

Numer referencyjny: 130000/271/4/2022-ZAP
II.1.2)Główny kod CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie profesjonalnych usług sprzątania w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle oraz podległych terenowych jednostkach organizacyjnych.

Usługa sprzątania obejmowała będzie następujące czynności:

1) utrzymanie czystości w obiektach Zakładu;

2) utrzymanie w czystości terenu zewnętrznego na posesji, w tym zabiegi pielęgnacyjne niskich krzewów;

3) odśnieżanie dachów na obiektach;

4) czyszczenie rynien oraz rewizji rur spustowych;

5) zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w środki higieniczne;

6) mycie okien w obiektach;

7) wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji;

8) monitorowanie prawidłowości realizacji zadań w zakresie sprzątania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33770000 Artykuły higieniczne z papieru
39830000 Środki czyszczące
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90911200 Usługi sprzątania budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
98310000 Usługi prania i czyszczenia na sucho
33741100 Środek do mycia rąk
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddział ZUS w Jaśle, Inspektorat ZUS w Krośnie, Inspektorat ZUS w Dębicy, Inspektorat ZUS w Brzozowie, Inspektorat ZUS w Sanoku, Punkt Informacyjny w Ustrzykach Dolnych

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie profesjonalnych usług sprzątania w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle oraz podległych terenowych jednostkach organizacyjnych.

Usługa sprzątania obejmowała będzie następujące czynności:

1) utrzymanie czystości w obiektach Zakładu;

2) utrzymanie w czystości terenu zewnętrznego na posesji, w tym zabiegi pielęgnacyjne niskich krzewów;

3) odśnieżanie dachów na obiektach;

4) czyszczenie rynien oraz rewizji rur spustowych;

5) zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w środki higieniczne;

6) mycie okien w obiektach;

7) wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji;

8) monitorowanie prawidłowości realizacji zadań w zakresie sprzątania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacja do pkt II.2.7): zamówienie realizowane przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2023 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej (doświadczenia) jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje, co najmniej 1 usługę, polegającą na sprzątaniu w budynkach użyteczności publicznej* o łącznej powierzchni wewnętrznej sprzątanych obiektów wynoszącej minimum 5 000 m2. Usługa powinna być świadczona przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy.

Zamawiający uzna usługę wykonywaną, jeżeli była ona wykonywana przez okres minimum kolejnych 12 miesięcy i polegała na sprzątaniu pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni wewnętrznej minimum 5 000 m2.

*przez „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć obiekt w znaczeniu definicji zawartej w § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

UWAGA nr 1:

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowy warunek w całości musi spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

UWAGA nr 2:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 12 do SWZ.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 9.1 SWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Platformy zakupowej. (https://portal.smartpzp.pl/zus). W przypadku awarii Platformy zakupowej, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert we wskazanym terminie, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

II-III kwartał 2025 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wszelkie informacje zawiera SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 1) odwołanie, 2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 – 198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu drogą elektroniczną - wyłącznie na adres: zampubl_jaslo@zus.pl.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2022