Roba - 428316-2019

12/09/2019    S176    - - Roba - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Razna uredska oprema i potrepštine

2019/S 176-428316

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
15351583880
Trg Nevenke Topalušić 1
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za nabavu
Telefon: +385 15557075
E-pošta: javna.nabava@mdomsp.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://mdomsp.gov.hr/

Adresa profila kupca: https://mdomsp.gov.hr/pristup-informacijama/javna-nabava-1675/1675

I.1)Naziv i adrese
Ustanove socijalne skrbi i Centar za posebno skrbništvo sukladno Popisu iz dijela IV) dokumentacije o nabavi
sukladno Popisu iz dijela IV) dokumentacije o nabavi
Sukladno Popisu iz dijela IV) dokumentacije o nabavi
Sukladno Popisu iz dijela IV) dokumentacije o nabavi
10000
Hrvatska
E-pošta: ministarstvo@mdomsp.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://mdomsp.gov.hr/

Adresa profila kupca: https://mdomsp.gov.hr/adresar-ustanova/1673

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava i isporuka uredskog materijala i školskog pribora za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj

Referentni broj: OJN-9/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30190000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava i isporuka uredskog materijala i školskog pribora za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, predmet nabave podijeljen na dvije (2) grupe.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 4 221 310.44 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa A - Uredski materijal

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30190000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prema Popisu iz dijela IV) dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava i isporuka uredskog materijala i školskog pribora za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, Grupa A - Uredski materijal.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa B - Školski pribor

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30190000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prema Popisu iz dijela IV) dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava i isporuka uredskog materijala i školskog pribora za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, Grupa B - Školski pribor.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 183-413701
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
31/08/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Birodom d.o.o.
47794513055
Hojnikova 19
Lučko
10250
Hrvatska
Telefon: +385 16530492
Telefaks: +385 16530491
NUTS kod: HR041
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 4 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 959 965.04 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
02/08/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Makromikro Grupa d.o.o.
50467974870
Bani 73b
Buzin
10010
Hrvatska
Telefon: +385 15625193
E-pošta: Kristina.belscak@makromikro.hr
Telefaks: +385 16040546
NUTS kod: HR041
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
TIP Zagreb d.o.o.
36198195227
Vinogradska 34
Sveta Nedelja
10431
Hrvatska
Telefon: +385 16535394
E-pošta: ured@tip-zagreb.hr
Telefaks: +385 16535256
NUTS kod: HR042
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Ingpro d.o.o.
93205229945
Žitnjačka cesta 23 A
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 12498680
E-pošta: info@ingpro.hr
Telefaks: +385 12498688
NUTS kod: HR041
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 400 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 261 345.40 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Vrijednost bez PDV-a: 13 067.27 HRK
Dio: 5 %
Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

Nabava i isporuka uredskog materijala i školskog pribora za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj i Centra za posebno skrbništvo, grupa B -Školski pribor, a sukladno lokacijama isporuke koje obuhvaćaju područje Zadarske županije

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Određeno u dokumentaciji o nabavi: dio I) Opisna dokumentacija/Upute ponuditeljima, 7. Ostale odredbe, točka 7.11.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Služba za nabavu
Trg N.Topalušić 1
Zagreb
Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/09/2019