Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 428331-2022

05/08/2022    S150

Rumänien-Cajvana: Abholung von Siedlungsabfällen

2022/S 150-428331

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PRIMARIA ORASULUI CAJVANA - SUCEAVA
Nationale Identifikationsnummer: 4441166
Postanschrift: Strada: Principala, nr. 864
Ort: Cajvana
NUTS-Code: RO215 Suceava
Postleitzahl: 727105
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): ROBERT VINCZE
E-Mail: primaria_cajvana@yahoo.com
Telefon: +40 744382646
Fax: +40 230539222
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cajvana.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153229
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

,,Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare menajeră în Orasul Cajvana”

Referenznummer der Bekanntmachung: 5034/31.05.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contractul de achizitie publica: ,,Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare menajeră în Orasul Cajvana”, presupune colectarea si transportul deşeurilor provenite de pe raza Orasului Cajvana, pentru satisfacerea nevoilor localnicilor comunei si a institutiilor publice comunale, in scopul colectarii si transportului deseurilor menajere catre statia de depozitare, imbunatatind astfel, conditiile de viata ale populatiei si totodata conservarea si protectia mediului.

ACTIVITATILE SERVICIULUI:

1. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori fractia umeda;

2. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori fractia uscata;

3. colectarea, transportul și valorificarea/eliminarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici;

4. sortarea deșeurilor municipale, fracția uscată;

5. transportul deșeurilor reziduale rezultate din sortarea fracției uscate și a deșeurilor municipale fracția umedă, la depozitul conform din cadrul CMID Moara

Pe raza Orasului Cajvana, se regaseste un numar de 10.870 de locuitori cu 2.994 gospodarii individuale, astfel se vor colecta si transporta urmatoarele cantitati de deseuri menajere:

a. Deseuri municipale fracție UMEDĂ – 1.651,83 tone/an

b. Deseuri municipale fracție USCATĂ – 153,41 tone/an

c. Deșeuri VOLUMINOASE – 15,00 tone/an

TOTAL: 1.820,24 tone/an

Colectarea deşeurilor municipale se va face dupa un Grafic de colectare bine stabilit, respectiv:

Locuințe individuale:

Fracția Umedă- 1 colectare/1 săptămână

Fracția Uscată- 1 colectare /2 săptămâni

Agenti economici și instituții publice:

Fracția Umedă- 1 colectare/1 săptămână

Fracția Uscată- 1 colectare /1 săptămână

Toti generatorii:

Voluminoase -Minim 6 campanii de ridicare anual

Note:

1.Zilele din saptamana in care se vor colecta deseurile fractie umeda si uscata, se vor stabili intre parti, la data semnarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare menajera.

2.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10.

3.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiiIor suplimentare cu 3 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 120 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO215 Suceava
Hauptort der Ausführung:

ORASUL CAJVANA, JUDETUL SUCEAVA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Salubrizarea unei localitati face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si se desfasoara sub controlul si conducerea autoritatii administratiei publice locale, in scopul salubrizarii localitatii.

Prin obiectivul ,,Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare menajeră în Orasul Cajvana” se presupune colectarea si transportul deşeurilor municipale, cu excepţia celor cu regim special precum si depozitarea controlata a deseurilor.

Orasul Cajvana are nevoie de achizitia acestui tip de serviciu deoarece este necesar pentru satisfacerea nevoilor localnicilor de pe teritoriul comunei, in scopul sortarii, colectarii, transportului si depozitarii deseurilor, imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei si totodata conservarea si protectia mediului.

Prestatorul va asigura serviciile de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale, inclusiv fractii colectate separat, precum si depozitarea acestora, cu excepţia celor cu regim special, în condiţiile legii.

Durata de prestare a serviciilor de colectare si transport a deseurilor de pe raza Orasului Cajvana este de 5 ani de la semnarea contractului.

Valoarea estimată este de 5.120.000,00 lei fără TVA, pentru:

- Colectarea si transportul deșeurilor municipale, fracția UMEDĂ – 1.651,83 tone/an

- Colectarea si transportul deșeurilor municipale, fracția USCATĂ – 153,41 tone/an

- Colectarea si transportul deșeurilor voluminoase – 15,00 tone/an

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti şi subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, după caz.

2. Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii vor completa Declaratie privind neîncadrarea în situatia unui conflict de interese (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice- Formular nr .5.3.)

Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritătii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum si a celor implicati în procedură din partea acestuia din sunt:

1 TOMASCU GHEORGHE - Primar

2 IACOBAN GHEORGHE - Viceprimar

3 UNGUREANU OVIDIU DANUT – Secretar general

4 MOROSAN ANUTA – Sef birou Contabil

5 BULIGA DANIELA FLOAREA – Consilier urbanism

6 VINCZE ROBERT – Responsabil achizitii publice

7 CIOTU MARIA - Consilier in cadrul serviciului de Stare Civila

8 URECHE ANA - Consilier operator ROL

9 BUCSA GHEORGHE – Consilier local

10 BUCSA TOADER – Consilier local

11 CIOTU VASILE – Consilier local

12 IACOBAN VASILE – Consilier local

13 MARZA IOAN – Consilier local

14 MARZA FILIP – Consilier local

15 MOROSAN GHERASIM – Consilier local

16 PITU GRIGORE – Consilier local

17 SAVU GH. GHEORGHE – Consilier local

18 SAVU V. GHEORGHE – Consilier local

19 SAVU CRISTIAN GAVRIL – Consilier local

20 JUCAN GHEORGHE – Consilier local

21 JUCAN NICUTA – Consilier local

22 TOMASCU GHEORGHE – Consilier local

23 TITI GEORGIANA- MARIA - Expert achizitii publice, expert cooptat din partea furnizorului de servicii de achizitie

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții vor completa Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice- Formular nr .5.3

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidentă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatExperienta similara Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat servicii similare cel putin in valoare de 5.100.000,00 lei prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței minime prin prezentarea a unui contract sau maxim 3 contracte, cumulate.Prin servicii similare (colectare, transport, transfer, sortare deseuri menajere),se înţelege acele servicii care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare;b) fac parte din gama normală de servicii prestate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.In cazul în care contractul/contractele prezentate ca experienta similara au fost prestate in asociere, valoarea ce va fi luata în considerare pentru îndeplinirea cerintei minime se va calcula în conformitate cu procentul prevazut în contractul de asociere.In cazul în care contractul/contractele prezentate ca experienta similara au fost prestate ca subcontractant, valoarea ce va fi luata în considerare pentru îndeplinirea cerintei minime se va calcula în conformitate cu valoarea contractului de subcontractare.

Proportia de subcontractareInformații privind subcontractantii Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.In cazul in care operatorii economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, acestia trebuie sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cu privire la modul de calcul al perioadei de 3 (trei) ani, în situația în care se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare.Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele prestate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: •numărul și data contractului invocat drept experiență similară, •tipul/categoriile de servicii prestate, •valoarea, •beneficiarul, •data și numărul documentului de recepție, •ponderea in cadrul contractului,•activitățile pentru care a fost responsabil în prestarea serviciilor.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:- contractul/contractele invocat/invocate drept experiență similară;- recomandare/ process verbal sau orice alt document care sa ateste ca serviciile au fost prestate in bune conditii a contractelor similare, din care sa reiasă cel putin urmatoarele informații: beneficiarul, denumirea serviciilor, perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul prestarii serviciilor.Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr.98/2016.Informații privind asociații/subcontractanții/terții sustinători Note: 1. În cazul unei oferte comune (asociere/ subcontractare), cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul). Odată cu DUAE, trebuie prezentat Acordul de asociere/subcontractare. 2. În cazul în care cerința este demonstrată prin invocarea susținerii unei/unor terțe persoane, odată cu DUAE trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e de susținere din partea terțului/terților, din care sa rezulte inclusiv modul efectiv prin care terțul/terții susținător/i va/vor asigura îndeplinirea angajamentului de susținere. In cazul în care operatorul economic își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi AC că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională bazându-se pe capacitățile altor entități, invocând, după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie completat separat și de către terțul/terții susținător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terțul/terții susținător(i) va include toate informațiile din care să reiasă că terțul nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 60, 164, 165 și 167, precum și informațiile din care să reiasă că îndeplinește criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă. Ofertantul are obligația de a completa DUAE cu informațiile privind contractele derulate (beneficiar, valoare, dată inițiere, dată încheiere, obiect, etc.), numai de către operatorii economici înregistraţi. Operatorii economici străini vor prezenta copii după orice documente prin care se confirmă prestarea de servicii similare, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Pentru calculul pretului contractelor exprimate în altă monedă de cât –Lei- se va folosi cursul stabilit de către părți în respectivele contracte(dacă este cazul) sau, în absenta acestuia, cursul mediu comunicat de BNR pentru anii în care au fost derulate contractele în cauză.

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere și solicita candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/09/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/09/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

-

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”).

În vederea completării DUAE - operatorii economici vor accesa următorul link: www.e-licitatie.ro.

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001.

Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrări – Formularul nr. 11.

În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc se procedează astfel:

• departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici

• în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatățite iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (până la crearea facilității tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP) caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.

In cazul in care propunerea tehnica si/sau propunerea financiara nu respecta prevederile documentatiei de atribuire, aceasta va fi declarata [neconforma].

Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/tertului sustinator, in termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului –limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, in cazul carora se va publica doar numele.

GARANTIA DE PARTICIPARE:

Ofertantul va constitui garantia de participare în cuantum de 51.200,00 lei.

În cazul utilizării unui instrument de garantare, dovada constituirii garanției de participare se va încărca în SEAP, semnată cu semnătură electronică până la data limită de depunere a oferelor. După această dată, autoritatea contractantă solicită în temeiul art. 134 din HG nr.395/2016 clarificări în scopul prezentării în original a documentului privind garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală.

În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.

Garanţia de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoţită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință.

GARANTIA DE BUNA EXECUTIE:

Valoarea garanției de bună execuție este de 50.000,00 lei .

Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificările si completările ulterioare. Aceasta poate fi constituită si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritătii contractante. Suma initială care se depune de către contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din valoarea contractului.

Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie la solicitarea Prestatorului, în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către acesta a tuturor obligaţiilor asumate prin contract şi a prestarii serviciilor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu e ridicată nicio pretenție, până la acea dată, asupra acesteia.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat Beneficiarului, în cazul în care Antreprenorul nu îsi îndeplineste, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător oricare din obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea Contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestatii se pot depune la CNSC si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.

Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: ORAS CAJVANA
Postanschrift: ORAS CAJVANA, JUDETUL SUCEAVA
Ort: CAJVANA
Postleitzahl: 7272100
Land: Rumänien
E-Mail: primaria_cajvana@yahoo.com
Telefon: +40 230539222
Fax: +40 230539222
Internet-Adresse: www.cajvana.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/08/2022