Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 428372-2019

12/09/2019    S176    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Hyvinkää: Elektriciteit

2019/S 176-428372

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyvinkään kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0125866-0
Postadres: PL 86
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Postcode: 05801
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hyvinkaa.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyvinkään Lämpövoima Oy
Nationaal identificatienummer: 0125645-4
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://hlv.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyvinkään Työtuki ry
Nationaal identificatienummer: 0242636-3
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tyokeskusepa.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyvinkään Vuokra-asunnot
Nationaal identificatienummer: 0544924-5
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hyva.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki
Nationaal identificatienummer: 1608696-1
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hyvinkaa.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas
Nationaal identificatienummer: 1459683-7
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://villatehdas.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lepovilla Oy
Nationaal identificatienummer: 2591178-3
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://peda.net/tet/hyvinkaa/kaikki/lepovilla

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sähköenergian hankinta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 276 160.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 168-382110

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sähköenergian hankinta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/09/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vaasan Sähkö Oy
Nationaal identificatienummer: 0209628-8
Plaats: Vaasa
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: yritysmyynti@vaasansahko.fi

Internetadres: https://www.vaasansahko.fi/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 276 160.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2019