Leveringen - 428372-2019

12/09/2019    S176    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Hyvinkää: Elektriciteit

2019/S 176-428372

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hyvinkään kaupunki
0125866-0
PL 86
Hyvinkää
05801
Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hyvinkaa.fi/

I.1)Naam en adressen
Hyvinkään Lämpövoima Oy
0125645-4
Hyvinkää
Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://hlv.fi/

I.1)Naam en adressen
Hyvinkään Työtuki ry
0242636-3
Hyvinkää
Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tyokeskusepa.fi/

I.1)Naam en adressen
Hyvinkään Vuokra-asunnot
0544924-5
Hyvinkää
Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hyva.fi/

I.1)Naam en adressen
Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki
1608696-1
Hyvinkää
Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hyvinkaa.fi/

I.1)Naam en adressen
Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas
1459683-7
Hyvinkää
Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://villatehdas.fi/

I.1)Naam en adressen
Lepovilla Oy
2591178-3
Hyvinkää
Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://peda.net/tet/hyvinkaa/kaikki/lepovilla

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sähköenergian hankinta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 276 160.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 168-382110

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sähköenergian hankinta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/09/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vaasan Sähkö Oy
0209628-8
Vaasa
Finland
E-mail: yritysmyynti@vaasansahko.fi
NUTS-code: FI

Internetadres: https://www.vaasansahko.fi/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 276 160.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2019