Leveringen - 428372-2019

12/09/2019    S176    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Hyvinkää: Elektriciteit

2019/S 176-428372

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyvinkään kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0125866-0
Postadres: PL 86
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 05801
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hyvinkaa.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyvinkään Lämpövoima Oy
Nationaal identificatienummer: 0125645-4
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://hlv.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyvinkään Työtuki ry
Nationaal identificatienummer: 0242636-3
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tyokeskusepa.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyvinkään Vuokra-asunnot
Nationaal identificatienummer: 0544924-5
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hyva.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki
Nationaal identificatienummer: 1608696-1
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hyvinkaa.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas
Nationaal identificatienummer: 1459683-7
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://villatehdas.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lepovilla Oy
Nationaal identificatienummer: 2591178-3
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://peda.net/tet/hyvinkaa/kaikki/lepovilla

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sähköenergian hankinta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 276 160.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 168-382110

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sähköenergian hankinta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/09/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vaasan Sähkö Oy
Nationaal identificatienummer: 0209628-8
Plaats: Vaasa
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
E-mail: yritysmyynti@vaasansahko.fi

Internetadres: https://www.vaasansahko.fi/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 276 160.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2019