Usluge - 428374-2014

Prikaži smanjeni prikaz

Ovu je obavijest otkazao:  230555-2015
17/12/2014    S243

Hrvatska-Zagreb: Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza

2014/S 243-428374

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 76916259143
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 72/V
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Iva Šuler, Vladimir Pašagić
Na pažnju (osoba za kontakt): Iva Šuler, Vladimir Pašagić
E-pošta: info@gozz.hr
Telefon: +385 13835714

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0057729

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava usluga izrade studije izvedivosti za sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije iz EU fondova.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o., Ulica grada Vukovara 72/V, HR-10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

NUTS kod HR012 Zagrebačka županija

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave ovog postupka javne nabave je usluga izrade studije izvedivosti za sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije iz EU fondova. Detaljan opis predmeta nabave, odnosno, opis potrebne dokumentacije koju je ponuditelj dužan izraditi, kao i njen opseg te tehničko rješenje dani su u projektnom zadatku koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog I.). Studija izvedivosti po uspješno izvršenoj primopredaji postaje vlasništvo Naručitelja.

Sva dokumentacija koju Naručitelj već ima u svojem posjedu, a vezana je uz izvršenje predmeta nabave sukladno Projektnom zadatku, nalazi se kod Naručitelja na adresi poslovne jedinice u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72/V, te je uvid u istu moguće izvršiti u tijeku roka za dostavu ponude na navedenoj adresi Naručitelja uz prethodnu najavu i dogovor termina za uvid u istu s Naručiteljem, i to telefonski ili putem sljedeće e-pošte: info@gozz.hr

Oznaka iz CPV-a: 71241000-9 – Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza, 79723000-8 – Usluge analize otpada.
Ako ponuditelj dostavi ponudu koja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja određenima u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama odnosno kojom se nudi usluga koja očito ne zadovoljava potrebe Naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave i zahtjeve dokumentacije za nadmetanje ponuda će biti odbijena.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71241000 Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza, 79723000 Usluge analize otpada

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave je definirana Troškovnikom koji je sastavni dio ove DZN. Ponude samo za dio tražene količine iz obrasca ponude/troškovnika neće se razmatrati.
Količina predmeta nabave je točna.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 700 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
6.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 85 000 HRK u formi garancije banke ili može dati novčani polog.
Garancija banke mora biti plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta) i bezuvjetna.
Ukoliko Ponuditelj daje novčani polog, u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati u korist žiro-računa Naručitelja IBAN: HR 8523400091110443835, otvoren Privredne banke Zagreb, a pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i navesti naziv predmeta nabave. Prilikom plaćanja potrebno je navesti sljedeći model i poziv na broj: model: 00, poziv na broj _________(ponuditelj navodi svoj OIB). Polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja u trenutku isteka roka za dostavu ponuda.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici. Izvornik se dostavlja u plastičnom omotu (npr. uložni fascikl) koji mora biti zatvoren (npr. naljepnicom) kako bi se spriječilo naknadno vađenje i umetanje listova i s vanjske strane označen rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.).
Dostavljeno jamstvo mora činiti sastavni dio ponude uvezane u cjelinu i potrebno ga je uvezati jamstvenikom u ponudu na način kako je propisano ovom DZN za ostali dio ponude.
Trajanje jamstva ne smije bit kraće od roka valjanosti ponude. Ako se ponuditelj usuglasi sa zahtjevom Naručitelja za produženje valjanosti ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude mora se produžiti sukladno produženju roka valjanosti ponude. U tu će se svrhu ponuditelju dati primjereni rok.
Naručitelj može polagati pravo na iznos jamstva za ozbiljnost ponude u slučaju:
a) ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
b) ako ponuditelj dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. ZJN-a;
c) nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. ZJN-a te
d) odbijanja potpisivanja Ugovora i/ili nedostavljana jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Naručitelj će ponuditeljima čija ponuda nije odabrana jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti neposredno nakon završetka postupka javne nabave. Jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija bit će vraćeno kada ponuditelj potpiše Ugovor, odnosno dostavi jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.
6.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora
Ponuditelj će, ukoliko će njegova ponuda biti odabrana kao najpovoljnija za sklapanje Ugovora, u roku od 5 radnih dana od potpisa Ugovora dati Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku neopozive bankarske garancije u visini od 10 % od ukupne vrijenosti Ugovora (s PDV-om). Garancija banke mora biti plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta), bezuvjetna i prenosiva na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa sjedištem u Zagrebu, Ksaver 208, OIB: 85828625994. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje 30 dana nakon isteka roka za ispunjenje Ugovornih usluga, odnosno do dovršetka svih Ugovornih usluga i otklanjanja njihovih eventualnih nedostataka.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Plaćanje će se vršiti bezgotovinskom uplatom na žiro-račun odabranog ponuditelja koji je naveden u njegovoj ponudi, člana zajednice ponuditelja za onaj dio Ugovora koji je on izvršio ukoliko se Ugovor sklapa sa zajednicom ponuditelja, a zajednica ponuditelja ne odredi drugačije, a ukoliko odabrani ponuditelj, sukladno ponudi, dodijeli podugovorom ispunjenje dijela predmeta Ugovora podizvoditelju, i na žiro-račun podizvoditelja naveden u ponudi odabranog ponuditelja. Račun izdan Naručitelju od strane podizvoditelja mora biti obavezno potvrđen u pisanom obliku od strane odabranog ponuditelja te će ga odabrani ponuditelj dostaviti Naručitelju zajedno s vlastitim računom.
Naručitelj će usluge plaćati prema točki 6.6. Projektnog zadatka –„Dokumentacija” – Pretpostavljena dinamika realizacije Ugovora, na temelju računa izdanog i ovjerenog od strane ovlaštenih osoba Naručitelja. Naručitelj će platiti u roku od 60 dana od dostave pojedinih računa na žiro-račun odabranog ponuditelja/člana zajednice odnosno podizvoditelja.
Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani ponuditelj/član zajednice odnosno podizvoditelj ima pravo obračunati ugovornu zateznu kamatu u iznosu od 4 % godišnje za razdoblje od 61. dana pa do isplate.
Izvršitelj neće imati pravo na nikakvu posebnu/dodatnu naknadu za sva usklađenja izrađene dokumentacije koja bude vršio do odobrenja/prihvata isporučene studije od strane nadležnih tijela EU-a i RH, a to sve sukladno točki 5.1. Projektnog zadatka.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1.1. Nekažnjavanje
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela:
(I) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
(II) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (NN. br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta.
Kao dokaz gospodarski subjekti su dužni dostaviti neovjerenu izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava (Obrazac III. u prilogu ove DZN) ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, odnosno, od dana slanja na objavu poziva na nadmetanje.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti gore navedenu potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke, Naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije pod (a), ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod (a) i (b) ove točke ili ne obuhvaćaju sva kaznena dijela navedena u ovoj točki.
3.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje Potvrda pod (a) ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod (a) i (b) Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
3.1.3. Lažni podaci
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata navedenih u t. 3. i 4. dijela A. DZN-a.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili sukladno točkama 3. i 4. DZN-a, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka
— od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili
— obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.
3.2.1. Stečaj, likvidacija, upravljanje od strane osobe postavljene od strane nadležnog suda, nagodba s vjerovnicima, obustava poslovne djelatnosti ili slični postupci prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili prethodni postupak
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je:
(I) nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili
(II) nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
b) ako se ne izdaje dokument pod (a) ili ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod (a) i (b) ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje gore navedenih okolnosti, Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta
Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta te u tu svrhu dostaviti:
a) odgovarajući izvod ili
b) ako se dokument pod (a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta Izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Gospodarski subjekti dokazuju svoju financijsku sposobnost sljedećim dokazima koji se dostavljaju u ponudi:
a) Ponuditelj ispunjava uvjet solventnosti ako nije bio u blokadi računa u posljednjih 6 mjeseci više od 7 dana neprekidno, te ne više od 15 dana ukupno računajući od dana početka postupka javne nabave. Solventnost se dokazuje dokumentom izdanim od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON-2, SOL-2). Ukoliko ponuditelj posjeduje više računa dužan je dokazati da ispunjava uvjet solventnosti u odnosu na sve postojeće i važeće račune.
U Republici Hrvatskoj obrasci BON-2 i SOL-2 između ostalih podataka pokazuju podatke o iznosu blokade i danima blokade računa gospodarskog subjekta. Izdaju se od strane Financijske agencije, odnosno od bankarskih institucija. Gospodarski subjekti sa sjedištem izvan Republike Hrvatske uvjet iz točke 4.2. a) ove DZN dokazuju jednakovrijednim dokumentom koji sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta.
III.2.3)Tehnička sposobnost
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije niže navedene

1. Cijena ponude. Značaj 25

2. Specifično znanje i iskustvo u izradi studija izvedivosti s analizom troškova i koristi. Značaj 30

3. Stručnjaci – ključni eksperti. Značaj 30

4. Metodologija rada. Značaj 15

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
1/2014
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
3.2.2015 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 3.2.2015 - 12:00

Mjesto:

Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o., Ulica grada Vukovara 72/V, HR-10000 Zagreb

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Predmet nabave ovog projektnog zadatka je izrada cjelokupne i stručne studije izvedivosti čije će rješenje predstavljati najbolju opciju sustava gospodarenja otpadom za područje Zagrebačke županije, a koja se zaključkom županijske skupštine opredijelila za županijski koncept gospodarenja otpadom. Izrađena Studija izvedivosti postati će sastavni dio dokumentacije potrebne za prijavu projekta za sufinanciranje sredstvima EU fondova u programskom razdoblju 2014. – 2020.
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Rok za podnošenje žalbe je 10 dana od dana:
a) objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji;
b) objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
c) otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom uz dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda te
d) primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, odnosno razloge poništenja.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, na adresu Koturaška cesta 43/IV,HR-10000 Zagreb, Republika Hrvatska.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
15.12.2014