Fournitures - 42841-2022

26/01/2022    S18

Roumanie-Bumbești-Jiu: Gaz naturel

2022/S 018-042841

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SPITALUL ORASENESC DR. GHEORGHE CONSTANTINESCU BUMBESTI-JIU
Numéro national d'identification: 4448199
Adresse postale: Strada: Zorilor, nr. 1
Ville: Bumbesti-Jiu
Code NUTS: RO412 Gorj
Code postal: 215100
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: CLAUDIA DANIELA CRETU
Courriel: spitalul_bumbesti_jiu@yahoo.com
Téléphone: +40 0353139905
Fax: +40 0253463042
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.spitalbumbestijiu.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135719
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: SPITAL PUBLIC
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Furnizare gaze naturale

Numéro de référence: 444819920222
II.1.2)Code CPV principal
09123000 Gaz naturel
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Furnizare gaze naturale necesare consumului propriu la urmatoarele obiective ale autoritatii contractante:

- Spitalul Orasenesc Dr. Gheorghe Constantinescu Bumbesti-Jiu, adresa: Bumbesti-Jiu, str.Zorilor nr.1, Judetul Gorj, categoria C2

- Ambulatoriu integrat Spitalului Orasenesc Dr. Gheorghe Constantinescu Bumbesti-Jiu, adresa: Bumbesti-Jiu, str.Zorilor nr.2, Judetul Gorj, categoria C1

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 846 000.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO412 Gorj
Lieu principal d'exécution:

Spitalul Orasenesc Dr. Gheorghe Constantinescu Bumbesti-Jiu, str.Zorilor nr.1, judetul Gorj

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare gaze naturale necesare consumului propriu la urmatoarele obiective ale autoritatii contractante:

- Spitalul Orasenesc Dr. Gheorghe Constantinescu Bumbesti-Jiu, adresa: Bumbesti-Jiu, str.Zorilor nr.1, Judetul Gorj, categoria C2

- Ambulatoriu integrat Spitalului Orasenesc Dr. Gheorghe Constantinescu Bumbesti-Jiu, adresa: Bumbesti-Jiu, str.Zorilor nr.2, Judetul Gorj, categoria C1

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Contractul poate fi prelungit conform art.165, lit.d din HG395/2016, maxim 4 luni

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Cerința: Operatorii economici (lider, asociat, subcontractant, terț susținător) care depun ofertă, trebuie să facă dovada că nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 59-60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, terț susținător) care confirmă că acesta nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 59-60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Încadrarea în una din situațiile prevăzute la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Notă: Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se va prezenta în SEAP, la secțiunea „Documente de calificare” de către toți participanții (lider, asociat, subcontractant, terț susținător), până la data limită de depunere a ofertei.

Conform art. 196, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, subcontractant, terț susținător, după caz) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative, prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, respectiv:

1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la bugetul local și bugetul de stat, cu privire la plata impozitelor și taxelor pentru sediul principal pentru care există obligații de plată și a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul local.

Certificatele trebuie să fie valabile la data depunerii acestora și vor atesta „lipsa datoriilor restante”.

Ofertanții străini vor depune formulare tip sau orice documente edificatoare eliberate de autoritățile competente din țara în care acesta sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență.

După caz, se vor depune documente care demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2 și art. 171 din Legea nr. 98/2016.

Notă: Documentele de calificare prezentate pentru îndeplinirea cerințelor se vor depune în SEAP/SICAP cu semnătură electronică extinsă – copii lizibile, iar în cazul prezentării documentelor redactate în altă limbă decât română, acestea vor fi însoțite de traducere autorizată.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Notă: Documentele de calificare prezentate pentru îndeplinirea cerințelor trebuie să fie valabile la data depunerii acestora și se vor depune în SEAP/SICAP cu semnătură electronică extinsă – copii lizibile, iar în cazul prezentării documentelor redactate în altă limbă decât română, acestea vor fi însoțite de traducere autorizată.

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: manager ing.ec. Stolojanu Aurel, director financiar-contabil ec. Iosif Minodora, director medical dr. Tudose Andreea, sef serviciu tehnic-administrativ ing. Merisescu Sergiu, compartiment achizitii ec. Cretu Claudia Daniela, Brelea Valeriu, electrician, Compartiment RUNOS ec.Gutescu Ilie, Nistorescu Ovidiu, instalator.

Cerința 1: Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, respectiv, să dețină documente din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Cerinta 2: Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dețină licență de furnizare gaze naturale, emisa de autoritatea competenta, conform prevederilor art. 118, alin. 2 și art.119 din Legea nr. 123/2012 (Legea energiei electrice și a gazelor naturale), cu modificările și completările ulterioare.

Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorii economici participanți (lider, asociat, subcontractant, terț susținător, subcontractant) la procedura de atribuire care confirmă cele solicitate prin fișa de date cu privire la deținerea licenței de furnizare gaze naturale.

Conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, subcontractant, terț susținător, după caz) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative, prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, respectiv:

1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în coduri CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestuia. Documentele se vor depune in SEAP cu semnatura electronica extinsa, copii lizibile, iar in cazul ofertantilor straini acestea vor fi insotite de traducere autorizata.

2. Licență de furnizare gaze naturale, emisă de autoritatea competenta, pentru activitatea de furnizare de gaze naturale, conform prevederilor art.118, alin.2 si art.119 din Legea nr. 123/2012 (Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare).

Persoanele juridice străine vor depune documente echivalente. Ofertantul trebuie să întreprindă, acolo unde legislația națională impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta până cel târziu la momentul semnării contractului, documentele depuse recunoscute de autoritățile române.

Documentele se vor depune în SEAP (SICAP) cu semnătură electronică extinsă – copie lizibilă, iar în cazul ofertanților străini, acestea vor fi însoțite de traducere autorizată.

Notă: Documentele de calificare prezentate pentru îndeplinirea cerințelor trebuie să fie valabile la data depunerii acestora.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse de o complexitate comparabila cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, respectiv furnizari de gaze naturale, din ultimii 3 ani, calculați retroactiv de la data limită de depunere a ofertelor iar daca se decaleaza termenul de depunere a ofertelor se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferenta experientei similare, avand in vedere prevederile art.13 al.2 din Instructiunea ANAP nr.2/2017, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, in valoare cumulata de cel putin 760000.00 lei fara tva.Se vor prezenta: documente/certificări din care să rezulte furnizarea/livrarea produselor similare (gaze naturale), care să indice: denumirea, beneficiarul, (indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați), valoarea și perioada de furnizare.

Proportia de subcontractareInformații privind subcontractanții și specializarea acestora. Se vor atașa acordurile de subcontractare, cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic (lider, asociat, terț susținător) care confirmă furnizarea produselor de tipul celor solicitate prin Fișa de date/caietul de sarcini. La nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertanți informații cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia, data şi numărul documentului/certificatului din care să rezulte prestarea serviciilor similare, precum şi ponderea şi/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA dacă este cazul.Conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, terț susținător, după caz) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate, prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție înconformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, respectiv: pentru furnizările prezentate în DUAE ca și dovadă a cerinței privind experiența similară se vor prezenta: documente/ certificări din care să rezulte livrarea produselor similare, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: contracte, recomandări de la beneficiari, procese-verbale de recepție a gazelor naturale furnizate, certificate constatatoare, alte documente confirmate de beneficiar.

Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic care confirmă proporția de subcontractare. Odată cu DUAE, se vor prezenta acordurile de subcontractare, cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 04/03/2022
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 04/07/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 04/03/2022
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Membrii comisiei de evaluare

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

Ianuarie 2023

VI.3)Informations complémentaires:

1. În situația în care se află două sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu prețuri egale se va solicita o nouă ofertă de preț, îmbunătățită, care se va depune electronic prin intermediul SEAP, caz în care atribuirea se va face ofertantului a cărui noua propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

2. Nu se accepta oferte alternative.

3. Ofertanții vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice informațiile pe care le consideră confidențiale și care nu pot fi dezvăluite terților, menționând motivele pentru care aceste informații trebuie să rămână confidențiale.

4. DUAE se poate accesa, în vederea completării de către operatorii economici interesați, prin intermediul SEAP.

5. Operatorii economici au obligația de a completa DUAE până la data limită stabilită prntru depunerea ofertei, în caz contrar, oferta va fi declarată inacceptabilă conform art. 137, alin.(2), lit. b) din H.G. nr. 395/2016. Documentul DUAE va fi însoțit de dovada constituirii garanției de participare, Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr.98/2016 și, după caz de: Acordurile de subcontractare, Acordul de asociere și Angajamentul ferm al terțului.

6. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022