Lieferungen - 428422-2019

12/09/2019    S176    Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Превозни средства със специално предназначение

2019/S 176-428422

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 164-402026)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010164
Пощенски адрес: ул. „Пиротска“ № 171А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Лице за контакт: ул. „Н. Габровски“ № 30, Сашка Стоянова; Радка Савова
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Телефон: +359 296010291 / 296010341
Факс: +359 28688115

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на специализирана техника по проект FloodGuard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“

II.1.2)Основен CPV код
34114000 Превозни средства със специално предназначение
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Подобряване на възможностите на териториалните структури на ГДПБЗН — МВР за преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район с Република ГЪРЦИЯ чрез изграждане на полигони за обучение и доставка на специализирана техника по обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на командно-щабни автомобили“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на високопроходими верижни машини“.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/09/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 164-402026

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 26/09/2019
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 04/10/2019
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 30/09/2019
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 08/10/2019
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.