Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Lieferungen - 428434-2019

12/09/2019    S176    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Vysoké Tatry: Netzwerkaufrüstung

2019/S 176-428434

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 120-293311)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Horská záchranná služba
Nationale Identifikationsnummer: 37879693
Postanschrift: Horný Smokovec
Ort: Vysoké Tatry
NUTS-Code: SK041
Postleitzahl: 062 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Adriana Hrivnáčiková
E-Mail: hrivnacikova@hzs.sk
Telefon: +421 527877736

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://hzs.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8450

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rekonštrukcia rádiovej siete Horskej záchrannej služby

Referenznummer der Bekanntmachung: : V2019181
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32428000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia, resp. vybudovanie komplexného digitálneho rádiového komunikačného systému pre Horskú záchrannú službu (ďalej aj len HZS). Tento komunikačný systém bude slúžiť na komunikáciu v horských oblastiach, zvýši efektivitu záchrany a zabezpečí komunikáciu so zložkami integrovaného záchranného systému a s inými zložkami, s ktorými HZS spolupracuje.

Realizáciou rekonštrukcie rádiovej siete Horskej záchrannej služby vznikne komplexný digitálny rádiový komunikačný systém pre Horskú záchrannú službu.

Rádiový systém Horskej záchrannej služby je špecifikovaný ako rádiový systém so šírkou VF kanála 12,5 kHz, v pásme VHF (136 174 MHz) s dynamickým prideľovaním hovorových kanálov (trunking), distribuovaným riadením a automatickým roamingom (multisite systém) a musí byť navrhnutý tak, aby v plnom rozsahu zodpovedal Slovenským technickým normám. Slovenské technické normy sú výhradne len také normy, ktorými sa prevzali európske normy.

Rádiový systém musí podporovať telemetriu a umožňovať prenos GNSS údajov z koncových zariadení na dispečerské pracoviská vrátane trvalého záznamu polohy a trasy rádiového užívateľa. HZS disponuje operačným strediskom tiesňového volania (OSTV), ktoré vykonáva funkciu operatívneho riadenia a Oblastnými strediskami HZS, ktoré priamo vykonávajú záchrannú činnosť.

Okrem toho HZS uvažuje s 2 mobilnými dispečerskými pracoviskami vykonávajúcimi činnosť OSTV mimo vymedzeného územia v prípadoch nasadenia v rámci IZS alebo pri iných mimoriadnych situáciách mimo horských oblastí HZS. Na všetkých týchto strediskách budú vytvorené dispečerská pracoviská, ktoré riadi dispečer.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 120-293311

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 27/09/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 28/10/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 27/09/2019
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 28/10/2019
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: