Tjenesteydelser - 428436-2022

05/08/2022    S150

Danmark-Spøttrup: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 150-428436

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: GreenLab Skive A/S
CVR-nummer: 40114521
Postadresse: Næstildvej 10A
By: Spøttrup
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7860
Land: Danmark
Kontaktperson: Damir Bajraktarevic
E-mail: dbak@greenlab.dk
Telefon: +45 29812051
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/183575266.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.greenlab.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/183575266.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/183575266.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Drift af erhvervspark

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rådgivningsydelser til anlægsprojekter i GreenLab

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

GreenLab Skive A/S er en grøn erhvervspark og ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende rådgivning til bygge- og anlægsprojekter i erhvervsparken. Rådgivningen omfatter 1. Myndighedsbehandling og dokumentation (fx forhåndsdialoger, arealplaner, ATEX-planer, brandplaner, støjplaner, risikovurdering mv., VVM-ansøgninger og miljøansøgninger), 2. Byggemodning, byggetilsyn og byggeledelse (fx design, projektering af veje, kloakering, hegn, fundamenter mv.), 3. Elektrolyse (bl.a. projektere etablering af forsyninger til elektrolyse, såsom vand, nitrogen og el), 4. Systemintegration for brint, metanol, nitrogen og CO2 (fx rådgivning om integration af brint, dimensionering af anlæg til metanol og nitrogen samt CO2 integration og kompression), 6. SCADA-systemer (fx rådgivning om systemindretning i form af server, betjeningspaneler, hardware mv.) 7 El nfrastruktur (fx dimensionering og løsningsdesign) og 8. Vandbehandling (fx projektering og dimensionering af vandbehandlingsanlæg mv.).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71314000 Energi og hermed beslægtet virksomhed
71314100 El-tjenester
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

GreenLab, 7860 Spøttrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til pkt. II.1.4.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Udbuddet vedrører enkelte leverancer i projekt nr. 101036935, GreenHyScale, under European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)

II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da der er tale om innovative områder, hvor GreenLab har behov for samlet rådgivning på tværs af de efterspurgte fagområder, for at kunne vurdere, hvor GreenLab mest fordelagtigt kan foretage anlægsinvesteringer. Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være optaget i et relevant, fagligt register eller handelsregister i det land, hvor tilbudsgiveren

har hjemsted.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1: Omsætning

2: Egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad 1: Tilbudsgivers omsætning de seneste 2 regnskabsår skal i gennemsnit være mindst 20 mio. kr

Ad 2: Tilbudsgivers egenkapital skal være på mindst 10 mio. kr. det seneste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive mindst 10 referencer vedrørende et / flere af følgende emneområder - de skal dog

samlet set mindst vedrøre 5 af emneområderne:

1. Myndighedsbehandling i byggesager,

2. Byggemodning, byggeledelse og tilsyn

3. Elektrolyseanlæg,

4. Brintanlæg,

5. Metanolanlæg,

6. Nitrogenanlæg,

7. CO2-anlæg,

8. Scada systemer

9. Etablering af el-infrastruktur og

10. Vandbehandlingsanlæg.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Krav til udførelse af aftalen fremgår af rammeaftalen, som kan ses i udbudssystemet via det oplyste link. Aftalen indeholder bl.a. krav om, at leverandøren i videst muligt omfang skal undgå at udskifte medarbejdere, en arbejdsklausul og en ansvarsbegrænsning på 2 x honorar for ikke groft uagtsomme / forsætlige handlinger

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/09/2022
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/09/2022
Tidspunkt: 09:00
Sted:

Det er ikke muligt at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Forventet værdi: 8.000.000 - 10.000.000 kr.

Max værdi: 10.000.000 kr.

GreenLab er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138.

GreenLab har desuden tilvalgt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

GreenLab er derfor forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af ovennævnte frivillige udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138.

En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktionerog ikke har tiltrådt WTO's Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark tilat åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere

etableret i det pågældende land.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet

udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2022