Dienstleistungen - 428454-2022

Submission deadline has been amended by:  444877-2022
05/08/2022    S150

Polen-Gliwice: Lebensversicherungen

2022/S 150-428454

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Postanschrift: ul. Kościuszki 15
Ort: Gliwice
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 44-100
Land: Polen
E-Mail: zp@gliwice.so.gov.pl
Telefon: +48 323380239
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gliwice.so.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.stbu.pl/przetargi/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: sąd
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: sprawowanie władzy sądowniczej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi grupowego ubezpieczenia na życie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-2360/PN/1/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66511000 Lebensversicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Usługi grupowego ubezpieczenia na życie

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Hauptort der Ausführung:

Gliwice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Okręgowego w Gliwicach, ich małżonków/partnerów oraz pełnoletnich dzieci.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Klauzule fakultatywne / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021r., poz. 1130 z późn. zm) w grupie 1 dział I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie, minimum jeden wykonawca musi spełnić ten warunek.

Zamawiający za wystarczające uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w wymaganych grupach.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy do zatrudnienia (do realizacji przedmiotu umowy m.in. przygotowanie i wystawienie dokumentacji polisowej, przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego, informowanie o procesie likwidacji)) na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę ustalonym w Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, minimum 1 osoby.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/09/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/09/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osoba do kontaktu: Sławomir Piotrowski tel. 784-073-119

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Zezwolenie lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1130) w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem lub w przypadku prowadzenia działalności na podstawie innej niż przedmiotowe zezwolenie – inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem - dokument składany na wezwanie.

Zamawiający za wystarczające uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w wymaganych grupach.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) - oświadczenie składane wraz z ofertą.

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w związku z agresją rosji na Ukrainę, znajduje się w treści formularza ofertowego – oświadczenie składane wraz z ofertą.

3) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4 PZP, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem - dokumenty składane na wezwanie.

W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską należy złożyć dokumenty wydane w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust.1 pkt 3 - 6 ustawy PZP, - oświadczenie składane na wezwanie.

5) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie składane na wezwanie.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, powyższe dokumenty i oświadczenia winny być złożone dla każdego z nich.

Powyższy wymóg udokumentowania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i przedłożeni wymaganych dokumentów dotyczy również podwykonawców.

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków;

Wymagane wadium w wysokości 20.000zł

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 05-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2022