Dienstleistungen - 428503-2019

Submission deadline has been amended by:  487019-2019
12/09/2019    S176    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Niemce: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2019/S 176-428503

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Niemce
Nationale Identifikationsnummer: IZP.271.9.2019
Postanschrift: ul. Lubelska 121
Ort: Niemce
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-025
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce
E-Mail: inwestycje@niemce.pl
Telefon: +48 817561521
Fax: +48 817561790

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.niemce.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.niemce.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Jednostka administracji samorządowej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r."

Referenznummer der Bekanntmachung: IZP: 271.9.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie:

1) odpadów zmieszanych, gromadzonych w pojemnikach o objętości 0,06 m3 i większej, zgodnych z normą PN/EN 840, oznaczonych napisem: Odpady zmieszane; kod 20 03 01;

2) odpadów z papieru, w tym z tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i tektury- gromadzonych w workach LDPE koloru niebieskiego, o minimalnej pojemności 120 l. oznaczonych napisem: Papier; kod 20 01 01;

3) odpadów ze szkła, w skład których wchodzą szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła- gromadzone w workach LDPE koloru zielonego, o minimalnej pojemności 80 l. oznaczone napisem: Szkło; kod 20 01 02;

4) odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych-gromadzonych w workach LDPE koloru żółtego, o minimalnej pojemności 120 l.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część pierwsza zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. dla sektor I

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Teren gminy Niemce.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu wskazanych w pkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia odpadów komunalnych gromadzonych na terenie miejscowości: Dys, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie-Kolonia, Kawka, Krasienin, Krasienin-Kolonia, Majdan Krasieniński, Nasutów, Nowy Staw, Osówka, Pólko, Pryszczowa Góra, Stoczek, Stoczek-Kolonia, Wola Krasienińska.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie:

1) odpadów zmieszanych, gromadzonych w pojemnikach o objętości 0,06 m3 i większej, zgodnych z normą PN/EN 840, oznaczonych napisem: Odpady zmieszane; kod 20 03 01;

2) odpadów z papieru, w tym z tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i tektury- gromadzonych w workach LDPE koloru niebieskiego, o minimalnej pojemności 120 l. oznaczonych napisem: Papier; kod 20 01 01;

3) odpadów ze szkła, w skład których wchodzą szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła- gromadzone w workach LDPE koloru zielonego, o minimalnej pojemności 80 l. oznaczone napisem: Szkło; kod 20 01 02;

4) odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych - gromadzonych w workach LDPE koloru żółtego, o minimalnej pojemności 120 l. oznaczonych napisem: Metale i tworzywa sztuczne; kody 20 01 39, 20 01 40;

5) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych, stanowiących części roślin z pielęgnacji terenów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie) oraz bioodpadów z gospodarstw domowych (odpady spożywcze i kuchenne), gromadzonych w pojemnikach o objętości 0,06 m3 i większej, zgodnych z normą PN/EN 840, oznaczonych napisem: BIO; kod 20 02 01;

6) popiołu paleniskowego, gromadzonego w pojemnikach o objętości 0,06 m3 i większej, zgodnych z normą PN/EN 840, oznaczonych napisem: POPIÓŁ; kod ex 20 01 99;

7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych świetlówek; kod 20 01 36;

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości; kod 20 03 07;

9) tworzyw sztucznych (np. meble ogrodowe, wiadra, skrzynki, miski, doniczki z PP i PE);

10) zużytych baterii i akumulatorów; kod 20 01 34;

11) opon (bez felg) pochodzących z pojazdów o DMC mniejszej lub równej 3,5 tony; kod 16 01 03;

12) odpadów poremontowych i rozbiórkowych (nie zawierających azbestu, papy, smoły itp. oraz innych materiałów niebezpiecznych); kody 17 01 07, 17 01 01;

13) resztek przeterminowanych chemikaliów, obejmujących przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach, opakowania po nawozach (w/w odpady powinny znajdować się w szczelnych i nie cieknących opakowaniach oraz powinny posiadać oryginalne etykiety umożliwiające ich identyfikację);kody 200113*, 200114*, 200115*,200119*, 200127*, 200129*;

14) innych drobnych odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych m. in. przeterminowane leki, tonery, gaśnice, kody 20 01 32, 20 01 28;

15) wełny mineralnej, kod: ex 17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

16) styropianu budowlanego, kod: ex 17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17) onduliny, kod: ex 17 03 80 odpadowa papa;

18) przeterminowanych leków z aptek, wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy;

19) odbiór i zagospodarowanie odpadów wyłącznie segregowanych z 6 gminnych punktów do selektywnej zbiórki odpadów. Lokalizację 6 punktów wskazano w Załączniku nr 1 do umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Naniższa cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część druga zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r." sektor II

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Teren gminy Niemce.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu wskazanych w pkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia odpadów komunalnych gromadzonych na terenie miejscowości: Dys, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie-Kolonia, Kawka, Krasienin, Krasienin-Kolonia, Majdan Krasieniński, Nasutów, Nowy Staw, Osówka, Pólko, Pryszczowa Góra, Stoczek, Stoczek-Kolonia, Wola Krasienińska.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie:

1) odpadów zmieszanych, gromadzonych w pojemnikach o objętości 0,06 m3 i większej, zgodnych z normą PN/EN 840, oznaczonych napisem: Odpady zmieszane; kod 20 03 01;

2) odpadów z papieru, w tym z tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i tektury- gromadzonych w workach LDPE koloru niebieskiego, o minimalnej pojemności 120 l. oznaczonych napisem: Papier; kod 20 01 01;

3) odpadów ze szkła, w skład których wchodzą szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - gromadzone w workach LDPE koloru zielonego, o minimalnej pojemności 80 l. oznaczone napisem: Szkło; kod 20 01 02;

4) odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych - gromadzonych w workach LDPE koloru żółtego, o minimalnej pojemności 120 l. oznaczonych napisem: Metale i tworzywa sztuczne; kody 20 01 39, 20 01 40;

5) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych, stanowiących części roślin z pielęgnacji terenów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie) oraz bioodpadów z gospodarstw domowych (odpady spożywcze i kuchenne), gromadzonych w pojemnikach o objętości 0,06 m3 i większej, zgodnych z normą PN/EN 840, oznaczonych napisem: BIO; kod 20 02 01;

6) popiołu paleniskowego, gromadzonego w pojemnikach o objętości 0,06 m3 i większej, zgodnych z normą PN/EN 840, oznaczonych napisem: Popiół; kod ex 20 01 99;

7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych świetlówek; kod 20 01 36;

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości; kod 20 03 07;

9) tworzyw sztucznych (np. meble ogrodowe, wiadra, skrzynki, miski, doniczki z PP i PE);

10) zużytych baterii i akumulatorów; kod 20 01 34;

11) opon (bez felg) pochodzących z pojazdów o DMC mniejszej lub równej 3,5 tony; kod 16 01 03;

12) odpadów poremontowych i rozbiórkowych (nie zawierających azbestu, papy, smoły itp. oraz innych materiałów niebezpiecznych); kody 17 01 07, 17 01 01;

13) resztek przeterminowanych chemikaliów, obejmujących przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach, opakowania po nawozach (w/w odpady powinny znajdować się w szczelnych i nie cieknących opakowaniach oraz powinny posiadać oryginalne etykiety umożliwiające ich identyfikację);kody 200113*, 200114*, 200115*,200119*, 200127*, 200129*;

14) innych drobnych odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych m. in. przeterminowane leki, tonery, gaśnice, kody 20 01 32, 20 01 28;

15) wełny mineralnej, kod: ex 17 06 04 -materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

16) styropianu budowlanego, kod: ex 17 06 04 -materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17) onduliny, kod: ex 17 03 80 odpadowa papa;

18) przeterminowanych leków z aptek, wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy;

19) odbiór i zagospodarowanie odpadów wyłącznie segregowanych z 6 gminnych punktów do selektywnej zbiórki odpadów. Lokalizację 6 punktów wskazano w Załączniku nr 1 do umowy.

3. Realizując zagospodarowanie odebranych z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazania:

1) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Najniższa cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykaże się minimum jedną usługą odbioru odpadów komunalnych wykonaną lub wykonywaną należycie świadczonej o łącznej wartości odebranych odpadów komunalnych nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto (jeden milion złotych).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/10/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/10/2019
Ortszeit: 13:00
Ort:

Siedziba Zamawiającego Urząd Gminy Niemce ul Lubelska 121, 21-025 Niemce pok. 204, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Wrzesień 2020r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Wymagane jest wniesienie wadium przetargowego w wysokości:

1.1 dla części I zamówienia 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych);

1.2 dla części II zamówienia 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

BS Niemce 29 8702 0001 0000 0026 2000 0050 z adnotacją „Wadium - Znak sprawy: IT.271.9.2019

(Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu).

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

1) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

2) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) kwotę gwarancji,

c) termin ważności gwarancji w formule: M od dnia - do dnia ",

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).

4) Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy.

6) Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art, 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wyko...

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2019