Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 428549-2019

12/09/2019    S176    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne

2019/S 176-428549

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Kurek
E-mail: hanna.kurek@wody.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wody.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wody.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa zbiorników wodnych na terenie działania zarządu Zlewni w Sieradzu – zbiornik Góra Bałdrzychowska

Numer referencyjny: ROZ/74/2019
II.1.2)Główny kod CPV
71300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Obsługa zbiorników wodnych na terenie działania zarządu Zlewni w Sieradzu – zbiornik Góra Bałdrzychowska”.

Zakres usługi obejmuje:

— obsługa obiektów wchodzących w skład zbiornika w okresie obowiązywania umowy,

— obsługa urządzeń piętrzących zbiornika – regulowanie przepływu wody poprzez odstawianie, zastawianie zamknięć jazu, wlotu i wylotu rurociągu doprowadzającego oraz mnicha spustowego

— odczytywanie stanów wody z łat wodowskazowych i prowadzenie dziennika gospodarowania wodą zgodnie z obowiązującą instrukcją gospodarowania wodą przekazywanie informacji o przebiegu przepływów ekstremalnych oraz o sytuacjach i innych zagrożeniach na obiekcie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Zarządu Zlewni w Sieradzu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Obsługa zbiorników wodnych na terenie działania zarządu Zlewni w Sieradzu – zbiornik Góra Bałdrzychowska”.

Zakres usługi obejmuje:

• obsługa obiektów wchodzących w skład zbiornika w okresie obowiązywania umowy, polegające na:

— kontroli stanu budowli wchodzących w skład obiektu oraz w sąsiedztwie jazu piętrzącego,

— usuwaniu zanieczyszczeń z elementów konstrukcyjnych jazu, komór przepławki dla ryb, mnicha spustowego, wlotu i wylotu rurociągu doprowadzającego oraz zanieczyszczeń pływających z obrzeży czaszy zbiornika,

— kruszeniu kry lodowej w obrębie zamknięć jazu, mnicha spustowego oraz wlotu i wylotu rurociągu doprowadzającego,

— kontroli i czyszczeniu studni rewizyjnych rurociągu doprowadzającego,

— zbieraniu odpadów i nieczystości z terenu obiektu, systematyczne opróżnianie pojemników na odpady,

— usuwanie kretowin z grobli zbiornika i grobli cofkowych,

— smarowaniu mechanizmów wyciągowych zamknięć jazu oraz mnicha spustowego,

— dozorze obiektu oraz kontenerów warsztatowo–magazynowych z wyposażeniem i sprzętem do obsługi zbiornika;

• obsługa urządzeń piętrzących zbiornika – regulowanie przepływu wody poprzez odstawianie, zastawianie zamknięć jazu, wlotu i wylotu rurociągu doprowadzającego oraz mnicha spustowego;

• odczytywanie stanów wody z łat wodowskazowych i prowadzenie dziennika gospodarowania wodą zgodnie z obowiązującą instrukcją gospodarowania wodą przekazywanie informacji o przebiegu przepływów ekstremalnych oraz o sytuacjach i innych zagrożeniach na obiekcie;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług – stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przybycia na obiekt / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości 300 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

• Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usług/robót polegających na wykonaniu: usług w zakresie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym co najmniej jednej usługi na kwotę nie mniejszą niż 10 000 PLN brutto.

• Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami z branży wodno-melioracyjnej, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Wykonawca złoży:

Wykaz

— usług/robót wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszej SIWZ.

Z załączeniem dowodów:

— określających czy te usługi/roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/09/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/11/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/09/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach dotyczących zamówień publicznych jest Pan Dariusz Kaczmarek, tel. +48 618567706.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki:

— wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ,

— pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik,

— kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie i z uwzględnieniem wymagań SIWZ,

— (nieobowiązkowy) zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia wniesienia wadium. Samo wadium należy wieść zgodnie z zapisami SIWZ,

— JEDZ (zgodnie z załącznikiem do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ, składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,

— Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego (wyszczególnione w treści SIWZ - ze względu na ograniczoną ilość znaków w polu VI.3):

— wykaz usług lub robót budowlanych,

— wykaz osób,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

— informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (szczegóły w treści SIWZ).

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

Zawodowego lub gospodarczego.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, co usługi objęte zamówieniem podstawowym, do kwoty brutto: 2 039,54 PLN.

Zamawiający może udzielić zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług, co jest zgodne z jego przedmiotem. Udzielenie zamówienia musi zostać poprzedzone sporządzeniem Protokołu konieczności.

Zamówienia takie zostaną udzielone jako odrębna umowa zawarta w trybie z wolnej ręki.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215).

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2019