Services - 428564-2019

Submission deadline has been amended by:  484434-2019
12/09/2019    S176    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Herlev: Inspektion af ventilationssystemer

2019/S 176-428564

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
CVR-nummer: 63640719
Postadresse: Herlev Bygade 90
By: Herlev
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Thorn Jensen
E-mail: jacob.thorn@herlev.dk
Telefon: +45 44527039

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/113253067.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.herlev.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/113253067.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/113253067.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af ventilationsservice for Allerød og Herlev Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71315410 Inspektion af ventilationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Allerød og Herlev Kommune udbyder opgaven ventilationsservice for lokationer i Herlev Kommune og Allerød Kommune. Formålet med udbuddet er, at sikre vedligeholdelse af ventilationer via hovedservice, brandeftersyn og evt. mindre eftersyn.

Aftalen udbydes som en 3-årig serviceaftale til ikrafttræden 1.1.2020 og med option for ordregiver på forlængelse i op til 1 x 12 måneder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter hovedservice på samtlige oplyste anlæg i anlægsoversigten, bilag 3. Anlægstyperne varierer fra enkeltstående ventilatorer med start/stop drejeknap til komplette ventilationsaggregater med varmegenvinding og tilhørende automatik.

Leverandøren skal i henhold til kontrakten og tilhørerne bilag udføre et årligt hovedservice på alle oplyste ventilationsanlæg med dertilhørende brandeftersyn, hvis dette er påkrævet for anlægget.

Ordregiver har ret til at udvide eller indskrænke antallet af anlæg eksempelvis i forbindelse med nyetablering og flytning til nye ejendomme, nedrivning af ejendomme eller anlæg som ikke var kendt af ordregiver ved offentliggørelse af udbuddet.

Som option skal ordregiver have mulighed for at tilkøbe:

1) ekstra filtre til samtlige anlæg, hvis ordregiver ønsker, at selv at foretage filterskift ved behov,

2) lille eftersyn for samtlige anlæg,

3) Akut udkald ved drift nedbrug for kritiske anlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge aftalen i op til 1 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som option skal ordregiver have mulighed for at tilkøbe:

1) ekstra filtre til samtlige anlæg, hvis ordregiver ønsker, at selv at foretage filterskift ved behov,

2) lille eftersyn for samtlige anlæg,

3) Akut udkald ved drift nedbrug for kritiske anlæg.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal oplyse nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal oplyse egenkapital for de seneste 3 regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal oplyse dækningssum for erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en gennemsnitlig nettoomsætning på 10 000 000 for de seneste 3 regnskabsår,

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en gennemsnitlig positiv egenkapital for de seneste 3 regnskabsår,

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 5 000 000 DKK for personskade og mindst 10 000 000 DKK for tingskade.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal oplyse om referencer over de betydeligste kontrakter inden for levering af ventilationsservice til offentlige myndigheder eller private modtagere, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år,

- Oplysninger vedr. servicelederen,

- Oplysninger vedr. medarbejdere.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal oplyse om mindst 3 referencer. Referencerne skal dække tilsvarende arbejder/ydelser og bør indeholde oplysninger om følgende:

- Overordnet karakteristik af rammeaftalen/kontrakten,

- Antal anlæg,

- Tidspunkt for udførelsen,

- Modtager af arbejdet/ydelsen,

Servicelederen skal have:

- Haft minimum 5 års erfaring som serviceleder inden for ventilationsservice,

- Gennemført følgende AMU-kurser eller tilsvarende samt have minimums 2 års erfaring inden:

1) Klimatekniske målinger og komponenter;

2) Indregulering af ventilations- og klimaanlæg;

3) Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg.

Tilbudsgivers medarbejdere, som udfører service, skal have:

- Haft minimum 3 års inden for ventilationsservice,

- En håndværksmæssig uddannelse inden for VVS, ventilation eller tilsvarende håndværksmæssig uddannelse.

Skal have gennemført følgende AMU-kurser eller tilsvarende:

1) Klimateknik, service og drift;

2) Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg.

Skal have gennemført følgende AMU-kurser, tilsvarende kurser eller haft minimums 2 års erfaring inden for:

1) Klimatekniske målinger og komponenter (målinger og rapporteringer af volumenstrømme, lækager og driftstilstande på klima- og ventilationstekniske anlæg);

2) Indregulering af ventilations- og klimaanlæg (planlægning og gennemførelse af indregulering af ventilations- og klimatekniske anlæg);

3) Termisk atmosfærisk og akustisk indeklima (måling af termiske, atmosfæriske og akustiske indeklima i henhold til gældende standarder, og måle ventilationsanlæggets lydniveau).

Er medarbejderen certificeret VENT-tekniker kan ses bort fra ovenstående krav.

Udføre service af 2 eller flere medarbejdere i hold ved hvert anlæg, skal blot en af medarbejderne have overstående kvalifikationer.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/10/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2019