Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 428564-2019

Submission deadline has been amended by:  484434-2019
12/09/2019    S176    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Danmark-Herlev: Inspektion av ventilationssystem

2019/S 176-428564

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Herlev Kommune
Nationellt registreringsnummer: 63640719
Postadress: Herlev Bygade 90
Ort: Herlev
Nuts-kod: DK
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Thorn Jensen
E-post: jacob.thorn@herlev.dk
Telefon: +45 44527039

Internetadress(er):

Allmän adress: https://permalink.mercell.com/113253067.aspx

Upphandlarprofil: http://www.herlev.dk/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://permalink.mercell.com/113253067.aspx
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://permalink.mercell.com/113253067.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Udbud af ventilationsservice for Allerød og Herlev Kommune

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71315410
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Allerød og Herlev Kommune udbyder opgaven ventilationsservice for lokationer i Herlev Kommune og Allerød Kommune. Formålet med udbuddet er, at sikre vedligeholdelse af ventilationer via hovedservice, brandeftersyn og evt. mindre eftersyn.

Aftalen udbydes som en 3-årig serviceaftale til ikrafttræden 1.1.2020 og med option for ordregiver på forlængelse i op til 1 x 12 måneder.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45331210
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01
Nuts-kod: DK012
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Udbuddet omfatter hovedservice på samtlige oplyste anlæg i anlægsoversigten, bilag 3. Anlægstyperne varierer fra enkeltstående ventilatorer med start/stop drejeknap til komplette ventilationsaggregater med varmegenvinding og tilhørende automatik.

Leverandøren skal i henhold til kontrakten og tilhørerne bilag udføre et årligt hovedservice på alle oplyste ventilationsanlæg med dertilhørende brandeftersyn, hvis dette er påkrævet for anlægget.

Ordregiver har ret til at udvide eller indskrænke antallet af anlæg eksempelvis i forbindelse med nyetablering og flytning til nye ejendomme, nedrivning af ejendomme eller anlæg som ikke var kendt af ordregiver ved offentliggørelse af udbuddet.

Som option skal ordregiver have mulighed for at tilkøbe:

1) ekstra filtre til samtlige anlæg, hvis ordregiver ønsker, at selv at foretage filterskift ved behov,

2) lille eftersyn for samtlige anlæg,

3) Akut udkald ved drift nedbrug for kritiske anlæg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ordregiver kan forlænge aftalen i op til 1 x 12 måneder.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Som option skal ordregiver have mulighed for at tilkøbe:

1) ekstra filtre til samtlige anlæg, hvis ordregiver ønsker, at selv at foretage filterskift ved behov,

2) lille eftersyn for samtlige anlæg,

3) Akut udkald ved drift nedbrug for kritiske anlæg.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

- Tilbudsgiver skal oplyse nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal oplyse egenkapital for de seneste 3 regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal oplyse dækningssum for erhvervsansvarsforsikring.

Eventuella minimistandardnivåer:

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en gennemsnitlig nettoomsætning på 10 000 000 for de seneste 3 regnskabsår,

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en gennemsnitlig positiv egenkapital for de seneste 3 regnskabsår,

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 5 000 000 DKK for personskade og mindst 10 000 000 DKK for tingskade.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

- Tilbudsgiver skal oplyse om referencer over de betydeligste kontrakter inden for levering af ventilationsservice til offentlige myndigheder eller private modtagere, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år,

- Oplysninger vedr. servicelederen,

- Oplysninger vedr. medarbejdere.

Eventuella minimistandardnivåer:

Tilbudsgiver skal oplyse om mindst 3 referencer. Referencerne skal dække tilsvarende arbejder/ydelser og bør indeholde oplysninger om følgende:

- Overordnet karakteristik af rammeaftalen/kontrakten,

- Antal anlæg,

- Tidspunkt for udførelsen,

- Modtager af arbejdet/ydelsen,

Servicelederen skal have:

- Haft minimum 5 års erfaring som serviceleder inden for ventilationsservice,

- Gennemført følgende AMU-kurser eller tilsvarende samt have minimums 2 års erfaring inden:

1) Klimatekniske målinger og komponenter;

2) Indregulering af ventilations- og klimaanlæg;

3) Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg.

Tilbudsgivers medarbejdere, som udfører service, skal have:

- Haft minimum 3 års inden for ventilationsservice,

- En håndværksmæssig uddannelse inden for VVS, ventilation eller tilsvarende håndværksmæssig uddannelse.

Skal have gennemført følgende AMU-kurser eller tilsvarende:

1) Klimateknik, service og drift;

2) Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg.

Skal have gennemført følgende AMU-kurser, tilsvarende kurser eller haft minimums 2 års erfaring inden for:

1) Klimatekniske målinger og komponenter (målinger og rapporteringer af volumenstrømme, lækager og driftstilstande på klima- og ventilationstekniske anlæg);

2) Indregulering af ventilations- og klimaanlæg (planlægning og gennemførelse af indregulering af ventilations- og klimatekniske anlæg);

3) Termisk atmosfærisk og akustisk indeklima (måling af termiske, atmosfæriske og akustiske indeklima i henhold til gældende standarder, og måle ventilationsanlæggets lydniveau).

Er medarbejderen certificeret VENT-tekniker kan ses bort fra ovenstående krav.

Udføre service af 2 eller flere medarbejdere i hold ved hvert anlæg, skal blot en af medarbejderne have overstående kvalifikationer.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/10/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/10/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadress: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadress: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/09/2019