Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 428565-2022

05/08/2022    S150

България-Тервел: Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

2022/S 150-428565

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Национален регистрационен номер: 000852925
Пощенски адрес: ул. СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №.8
Град: гр.Тервел
код NUTS: BG332 Добрич / Dobrich
Пощенски код: 9450
Държава: България
Лице за контакт: Simeon Georgiev Simeonov
Електронна поща: tervel2000@yahoo.com
Телефон: +359 57512070
Факс: +359 57512391
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.tervel.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26649
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/226409
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/226409
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Специализиран превоз на деца , ученици и учители през учебната 2022-2023 г. на територията на Община Тервел, по три обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
60130000 Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз за ученици и учители по три основни направления, обезпечаващи работата на:

За Обособена позиция № 1: ОбУ „Д-р Петър Берон“ с. Коларци ;

За Обособена позиция № 2: ОУ „Отец Паисий“ с. Нова Камена;

За Обособена позиция № 3: ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Безмер , СУ „Йордан Йовков“ – Тервел и ПГТО „Дочо Михайлов“ гр. Тервел.

Превозът на ученици и учители ще се извършва за период от 12 календарни месеца – от 15.09.2022 г. до 14.09.2023 г.

От изпълнителите на поръчката ще се изисква  да  извършват и случаен и превоз на деца и ученици за участия в организирани събития в Община Тервел и страната, при спазване на законовите изисквания за превоз на деца и ученици.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 213 594.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Специализиран превоз на деца , ученици и учители през учебната 2022-2023 г. по направление ТЕРВЕЛ-ХИТОВО-ТЕРВЕЛ

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60130000 Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич / Dobrich
Основно място на изпълнение:

гр.Тервел и селата Сърнец, Ангеларий, Балик, Оногур, Коларци, Хитово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз за ученици и учители за обезпечаване на работата на Обединено училище "Д-р Петър Берон" в с.Коларци.

Ще се изминават 176 км. дневно, с две транспортни средства, за 180 учебни дни. Приблизителният брой на пътуващите деца, ученици и учители е 70.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 76 634.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Специализиран превоз на деца , ученици и учители през учебната 2022-2023 г. по направление ТЕРВЕЛ-ГРАДНИЦА-ТЕРВЕЛ

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60130000 Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич / Dobrich
Основно място на изпълнение:

гр.Тервел и селата Каблешково, Проф.Златарски, Нова Камена, Градница, Кладенци, Главанци.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз за ученици и учители за обезпечаване на работата на Основно средищно училище "Отец Паисий" в с.Нова Камена.

Ще се изминават 196 км. дневно, с две транспортни средства, за 180 учебни дни. Приблизителният брой на пътуващите деца, ученици и учители е 89.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 84 698.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Специализиран превоз на деца , ученици и учители през учебната 2022-2023 г. по направление ТЕРВЕЛ-ГУСЛАР-ТЕРВЕЛ

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60130000 Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич / Dobrich
Основно място на изпълнение:

Гр.Тервел и селата Безмер и Гуслар.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз за ученици и учители за обезпечаване на работата на ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Безмер , СУ „Йордан Йовков“ – Тервел и ПГТО „Дочо Михайлов“ гр. Тервел

Ще се изминават 122 км. дневно, с две транспортни средства, за 180 учебни дни. Приблизителният брой на пътуващите деца, ученици и учители е 40.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52 262.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на общността за извършване на международен превоз на пътници.

Чуждестранните лица – да са вписани в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по специализиран превоз.

За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват съответния раздел в ЕЕДОП - Част IV: Критерии за подбор, А: Годност, За поръчки за услуги.

Документът, с който се доказва: Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на: Заверено копие на валиден Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България или заверено копие на Лиценза на Общността за извършване на международен превоз.

В случай, че участникът е чуждестранно лице, при сключване на договор той трябва да представи документ, че има право да извършва възлаганите услуги в Република България, включително, че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо (на основание чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП).

Критерият за подбор се прилага за всяка от обособените позиции на поръчката, за която участник подава оферта.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Критерий К1: Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

Критерий К2: Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. Транспортните средства трябва да са включени към лиценза на участника, когато същият притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или към Лиценза на Общността за извършване на международен превоз.

Критерий К3: Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Критерий К1:Изисквано минимално ниво:Участникът трябва да има минимум една извършена услуга с предмет,идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка,през последните 3/три/години от датата на подаване на офертата.Възложителят не поставя минимално изискване за обем.

Под услуги„идентични или сходни“ с предмета на поръчката да се разбира извършване на обществен превоз и/или специализиран превоз и/или случаен превоз на пътници.

За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват съответния раздел в ЕЕДОП-Част IV:Критерии за подбор,В:Технически и професионални способности,За поръчки за услуги.

Документ за доказване на Критерий К1:Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП,възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите,чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП,когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Критерият К1 се прилага без натрупване-независимо за коя и за колко от обособените позиции участник подава оферта.

Критерий К2:Изисквано минимално ниво:за ОП 1: 2 транспортни средства–1 микробус с най-малко 15+1 места и 1 автобус с най-малко 50+1 места; за ОП 2: 2 транспортни средства–1 транспортно средство с най-малко 20+1 места и 1 автобус с най-малко 50+1 места; за ОП 3: 2 транспортни средства–1 микробус с най- малко 15+1 места и 1 автобус с най-малко 26+1 места.

За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват съответния раздел в ЕЕДОП-Част IV:Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, Инструменти, съоръжения или техническо оборудване.

Документ за доказване на Критерий К2: Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на: Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката и са включени към лиценза на участника за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или към Лиценза на Общността за извършване на международен превоз.

Критерият К2 се прилага кумулативно.

Критерий К3:Изисквано минимално ниво: Участникът следва да разполага с квалифицирани водачи за всички МПС, съответстващи на броя на обособените позиции, за които участва. Един водач не може да бъде посочван за повече от една обособена позиция. Водачите следва да притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст не по-малка от 25 години.

За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват съответния раздел в ЕЕДОП - Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация.

Документи за доказване на Критерий К3:Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност.

Критерият К3 се прилага кумулативно.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранция за изпълнение на договора:3 % върху стойността на договора , без ДДС;

Финансиране: от бюджета на община Тервел, в т.ч. с целеви средства: Разплащане с изпълнителя: Периодични плащания: Плащането се извършва в лв., разсрочено в срок до 30 календарни дни след представяне на фактура за услугата.Документирането на разхода се удостоверява с отчет за изпълнени превози и фактура, издадена и представена не по-късно от последния работен ден на текущия месец и съответстваща по отношение на количеството изминати километри, единични цени и транспортни средства на попълнен от изпълнителя и приет от представител на възложителя протокол за изпълнените превози. Фактурите за извършени плащания се изготвят на български език в съответствие със Закона за счетоводството.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/08/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/09/2022
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

юни- юли 2023 г.

VI.3)Допълнителна информация:

Отстраняване:Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото са налице основания за отстраняване в обхвата на чл.54 от ЗОП и национални основания за отстраняване, които са: – осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

– нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

– нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

– наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

– наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

– обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Възложителят ще отстрани от обществената поръчка и участник, за когото или за чиято оферта са налице обстоятелства по чл.107 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1 , т.1 от ЗОП, жалба срещу срещу решението за откриване на процедурата /или решението

за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да бъде подадена в 10-дневен срок изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/08/2022