Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 428648-2022

05/08/2022    S150

België-Sint-Gillis: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2022/S 150-428648

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sint-Gillis
Nationaal identificatienummer: 0207.367.588_21695
Postadres: Van Meenenplein, 39
Plaats: Sint-Gillis
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
Contactpersoon: Emeline Laboulfie
E-mail: elaboulfie@stgilles.brussels
Telefoon: +32 25360287
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://stgilles.brussels/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=448307
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=448307
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Saint-Gilles-2022_EXTRA_3-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

School JJ-Michel - Opdracht van projectauteur renovatie van het gebouw

Referentienummer: Saint-Gilles-2022_EXTRA_3-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Volledige opdracht van projectontwikkelaar voor de renovatie van het gebouw zoals beschreven in het programma in bijlage bij dit bestek

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bordeauxstraat 14-16, 1060 Sint-Gillis

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdracht van projectauteur renovatie van het gebouw

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische Nota / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodologische Nota / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 387
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De ondernemers die als architect in België uitoefenen vermelden het inschrijvingsnummer bij de Orde van Architecten van de provincie waaronder hij ressorteert.

De ondernemers die als architect in het buitenland hun activiteit uitoefenen voegen een gratis door de Nationale Raad van de Orde van Architecten uitgereikte attest waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn om deel te nemen aan een opdracht in België.

Dit attest wordt verlangd ongeacht de verplichtingen die aan de ondernemers opgelegd worden om in het land waar ze gevestigd zijn, hun activiteit uit te oefenen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1 : Ervaring van de projectleider

2 : Ervaring van de inschrijver met werkzaamheden van beschermde gebouwen

3 : Ervaring van de inschrijver met de renovatie van beschermde gebouwen

Eventuele minimumeisen:

1 : Minimaal 3 jaar ervaring

2 : Ten minste 1 referentie ter waarde van € 800.000,00 exclusief btw

3 : Ten minste 1 referentie ter waarde van € 350.000,00 exclusief btw

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

De ondernemers die als architect in België uitoefenen vermelden het inschrijvingsnummer bij de

Orde van Architecten van de provincie waaronder hij ressorteert.

De ondernemers die als architect in het buitenland hun activiteit uitoefenen voegen een gratis door de

Nationale Raad van de Orde van Architecten uitgereikte attest waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn

om deel te nemen aan een opdracht in België. Dit attest wordt verlangd ongeacht de verplichtingen

die aan de ondernemers opgelegd worden om in het land waar ze gevestigd zijn, hun activiteit uit te

oefenen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van Staat
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gemeente Sint-Gillis
Postadres: Van Meenenplein 39
Plaats: Sint-Gillis
Postcode: 1060
Land: België
E-mail: elaboulfie@stgilles.brussels
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2022