We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Dienstleistungen - 428693-2019

12/09/2019    S176    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Велинград: Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

2019/S 176-428693

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Чепино“
Национален регистрационен номер: 2016195800244
Пощенски адрес: кв. „Индустриален“
Град: Велинград
код NUTS: BG423
Пощенски код: 4600
Държава: България
Лице за контакт: Мария Павлова
Електронна поща: dlschepino@ucdp-smolian.com
Телефон: +359 0879130258
Факс: +359 51836

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ucdp-smolian.com

Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=3274

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=3274
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: управление и контрол на дейностите в горските територии

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в т.ч. селскостопански машини, транспортно оборудване, машини за извършване на изкопно-насипни работи

II.1.2)Основен CPV код
50100000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в т.ч. селскостопански машини, транспортно оборудване, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване), включително доставка на резервни части и консумативи за превозните средства, собственост на ТП „ДЛС Чепино“

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

По адрес на сервиза, предоставен от избрания за изпълнител участник, на територията на гр. Велинград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в т.ч. селскостопански машини, транспортно оборудване, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване), включително доставка на резервни части и консумативи за превозните средства, собственост на ТП „ДЛС Чепино“:

Обособена позиция № 1 „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

Посочен адрес на сервиз от избрания за изпълнител участник на територията на гр. Велинград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в т.ч. селскостопански машини, транспортно оборудване, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване), включително доставка на резервни части и консумативи за превозните средства, собственост на ТП „ДЛС Чепино“:

Обособена позиция № 2 „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарач, снегорини и др.)“

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения и всички други образувания, които имат право да изпълняват дейностите, предмет на настоящата обществена открита процедура, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и за които не са налице следните обстоятелствата:

1.1. е осъден с влязла сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление аналогично на тези по т. 1.1 в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на страната, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 си отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват от възложителя

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За обособена позиция № 1:

Участникът следва да разполага със собствен или нает сервиз за следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства на територията на град Велинград.

Доказва се със:

Участникът попълва в раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

За обособена позиция № 2:

Участникът следва да разполага със собствен или нает сервиз за следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на специализирана техника (трактори, багери и др.) на територията на град Велинград.

Доказва се със:

Участникът попълва поле в раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на изискванията, посочени по-горе

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и квалификация с възможностите на 1 или повече трети лица. В тези случаи освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималните изисквания и за двете обособени позиции са следните:

До участие се допускат лица, които са изпълнили успешно минимум 1 (една) услуга през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката

Доказва се със:

За доказване извършената доставка или услуга участникът попълва поле в раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Услугата включва извършване на техническо обслужване и ремонт на моторни превозни средства, както следва: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност съгласно предписанията на производителя на съответната марка моторно превозно средство — ремонти, тенекеджийско-бояджийски дейности, монтаж демонтаж и лепене на гуми. Изпълнителят следва да осигури сервизна база за ремонт на наличните автомобили и мотоциклети, стопанисвани от ТП „ДЛС Чепино“, на територията на град Велинград.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/10/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/10/2019
Местно време: 13:30
Място:

Административна сграда на ТД „ДЛС Чепино“, кв. „Индустриален“, гр. Велинград

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На процедурата по отваряне на получените оферти могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на медиите.

В деня на процедурата директора на ТП „ДЛС Чепино“ ще назначи комисия за провеждане на процедурата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен срок от обстоятелствата по чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2019