Dienstleistungen - 428724-2022

05/08/2022    S150

België-Brussel: Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten

2022/S 150-428724

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enabel
Nationaal identificatienummer: 0264.814.354_20100
Postadres: Hoogstraat 147
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: sarah.bassilana@enabel.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.enabel.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454273
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454273
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Enabel
Postadres: Enabel, Agence belge de développement - Représentation du Sénégal - SOTRAC MERMOZ, LOT NUMERO 52 - BP 24474 OUAKAM / DAKAR - Sénégal
Plaats: Brussel
Land: België
E-mail: sarah.bassilana@enabel.be
NUTS-code: BE Belgique / België
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://enabel.be
Adres van het kopersprofiel: http://enabel.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ontwikkelingssamenwerking

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot de organisatie van een mobiliteitsprogramma in België voor Senegalese ondernemers

Referentienummer: Enabel-SEN20001-10019-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot de organisatie van een mobiliteitsprogramma in België voor Senegalese ondernemers

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Voorbereiding voor vertrek en verblijf

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
Voornaamste plaats van uitvoering:

Belgïe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voorbereiding voor vertrek en verblijf

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PEM

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Administratie van kosten van levensonderhoud

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
Voornaamste plaats van uitvoering:

België

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Administratie van kosten van levensonderhoud

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PEM

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: ENABEL
Postadres: Hoogstraat 147
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: ENABEL
Postadres: Hoogstraat 147
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2022