Dienstleistungen - 428726-2022

05/08/2022    S150

Nederland-Leeuwarden: Diensten voor bedrijfsgeneeskunde

2022/S 150-428726

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Leeuwarden
Nationaal identificatienummer: 59734817
Postadres: Oldehoofsterkerkhof 2
Plaats: Leeuwarden
NUTS-code: NL12 Friesland (NL)
Postcode: 8911DH
Land: Nederland
Contactpersoon: Mariëlle Pouwels
E-mail: inkoop@leeuwarden.nl
Telefoon: +31 587505482
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.leeuwarden.nl
Adres van het kopersprofiel: https://hub.negometrix.com/buyer/2399
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hub.negometrix.com/today/21847
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hub.negometrix.com/today/21847
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Arbodienstverlening

Referentienummer: 2022-134837
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85147000 Diensten voor bedrijfsgeneeskunde
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Middels deze aanbestedingsprocedure is ​​​​​​​Gemeente Leeuwarden op zoek naar een arbodienstverlener die onze wensen en eisen kan implementeren, die naast ons kan staan en ons in partnership kan helpen onze doelstellingen te realiseren. 

​​​​​​​Gemeente Leeuwarden wenst een overeenkomst aan te gaan met één Inschrijver voor Arbodienstverlening.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL12 Friesland (NL)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Middels deze aanbestedingsprocedure is ​​​​​​​Gemeente Leeuwarden op zoek naar een arbodienstverlener die onze wensen en eisen kan implementeren, die naast ons kan staan en ons in partnership kan helpen onze doelstellingen te realiseren. 

​​​​​​​Gemeente Leeuwarden wenst een overeenkomst aan te gaan met één Inschrijver voor Arbodienstverlening.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optie tot verlenging met 2 maal 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/10/2022
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/10/2022
Plaatselijke tijd: 17:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Plaats: Leeuwarden
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie aanbestedingsdocumenten.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2022