Tjenesteydelser - 428741-2022

05/08/2022    S150

Danmark-Hjørring: Snerydning

2022/S 150-428741

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Ann Skougaard Dyhr
E-mail: asd@hjoerring.dk
Telefon: +45 72333228
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/183853558.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Brønderslev Kommune
Postadresse: Ny Rådhusplads 1
By: Brønderslev
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9700
Land: Danmark
E-mail: jorn.lind@99454545.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bronderslev.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/183853558.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/183853558.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vintertjeneste til Brønderslev Kommune og Hjørring Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter vintertjeneste i Brønderslev Kommune og Hjørring Kommune omfattende glatførebekæmpelse og snerydning af udvalgte ruter/entrepriser.

Udbuddet omfatter de af Kravspecifikationen og Appendix A + B angivne ruter/entrepriser.

Den resterende vintertjeneste udføres af Ordregiver.

Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle ruter/entrepriser i henhv. Delaftale 1 og Delaftale 2.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen, samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Hjørring Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Hjørring Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter de af Kravspecifikationen og Appendix A angivne ruter/entrepriser.

Den resterende vintertjeneste udføres af Ordregiver.

Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle ruter/entrepriser.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen, samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2022
Slut: 14/10/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Brønderslev Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Brønderslev Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter de af Kravspecifikationen og Appendix B angivne ruter/entrepriser.

Den resterende vintertjeneste udføres af Ordregiver.

Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle ruter/entrepriser.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen, samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2022
Slut: 14/10/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det anførte regnskabsår er positiv. Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for det anførte regnskabsår er positiv

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgivers chauffører er uddannede til og/eller fortrolige med udførelsen af de aftalte arbejdsopgaver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Dette i form af: - At Tilbudsgivers chauffører har gennemgået kursus omhandlende Grunduddannelse i vintertjeneste inden beredskabsperiodens start. - at Tilbudsgivers chauffører til glatførebekæmpelse og kombikørsel har gennem-gået AMU-kurset Fugtsaltspredning med lastbil eller Lagespredning med lastbil inden beredskabsperiodens start. - Eller hvis chaufføren har været fast chauffør på en snerydningsrute hhv. glatførebekæmpelsesrute de seneste to år, kan vedkomne undtages fra uddannelseskravet for den relevante arbejdsopgave, såfremt de overfor ordregiver kan dokumentere en tilsvarende viden og kunnen

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 098-270441
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/09/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/12/2022
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/09/2022
Tidspunkt: 12:05

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

År 2026

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/08/2022