Služby - 428742-2018

03/10/2018    S190

Luxembursko-Luxemburg: Chafea/2018/Zdravie/10 zaoberajúca sa oblasťou EÚ súvisiacej s ujmou spôsobenou alkoholom – pilotné krátke intervencie na zníženie rizika FAS/FASD (fetálny alkoholový syndróm/poruchy súvisiace s fetálnym alkoholovým syndrómom)

2018/S 190-428742

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 154-352306)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea), Health and Food Safety Unit
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2920
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Georgios Margetidis
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/chafea/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Chafea/2018/Zdravie/10 zaoberajúca sa oblasťou EÚ súvisiacej s ujmou spôsobenou alkoholom – pilotné krátke intervencie na zníženie rizika FAS/FASD (fetálny alkoholový syndróm/poruchy súvisiace s fetálnym alkoholovým syndrómom)

Referenčné číslo: Chafea/2018/Health/10
II.1.2)Hlavný kód CPV
15910000 Destilované alkoholické nápoje
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Projekt na získanie pravidelných služieb na podporu opatrení členských štátov oblasti EÚ súvisiacej s ujmou spôsobenou alkoholom. Táto služba je druhou zo série 4, pričom prvá služba bola zverejnená v roku 2017 a následné služby môžu byť zverejnené v rokoch 2019, 2020.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/09/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 154-352306

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.2.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Miesto vykonania
Namiesto:

Pozri špecifikácie obstarávania

má byť:

Pozri upravené špecifikácie obstarávania

Číslo oddielu: II.2.4)
Miesto, kde má byť text upravený: Opis obstarávania
Namiesto:

Pozri špecifikácie obstarávania

má byť:

Pozri upravené špecifikácie obstarávania

Číslo oddielu: III.1.1)
Miesto, kde má byť text upravený: Spôsobilosť vykonávať odbornú činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenského alebo obchodného registra. Zoznam a stručný opis podmienok:
Namiesto:

Pozri špecifikácie obstarávania

má byť:

Pozri upravené špecifikácie obstarávania

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Korigendum na predĺženie lehoty na predkladanie ponúk – od 1.10.2018 do 7.11.2018 – bolo uverejnené 26.9.2018, aby uchádzači mohli prispôsobiť svoju ponuku upraveným špecifikáciám.