Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 428743-2019

12/09/2019    S176    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Niederlande-Tiel: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2019/S 176-428743

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Waterschap Rivierenland
Nationale Identifikationsnummer: 30281419
Postanschrift: De Blomboogerd 1
Ort: Tiel
NUTS-Code: NL
Postleitzahl: 4003 BX
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Mw. M.G. van Os
E-Mail: r.van.os@wsrl.nl
Telefon: +31 344649813

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wsrl.nl

Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=108603

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=108603
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Waterschap

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019104549
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71300000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Deze aanbesteding betreft de Europese openbare aanbesteding voor de raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten 2020 voor WSRL.

De huidige overeenkomsten voor de uitvoering van advies- en ingenieursdiensten en ecologisch onderzoek expireren respectievelijk op 15.10.2019 en 1.2.2020.

Het doel van deze aanbesteding is een raamovereenkomst te sluiten met meerdere ondernemingen die in staat zijn het gevraagde product of dienst zoals omschreven zoals opgenomen in de aanbestedingsleidraad te leveren.

Om deze reden heeft WSRL het voornemen om raamovereenkomsten aan te gaan per 1.1.2020 voor een periode van twee (2) jaar met de mogelijkheid om de overeenkomsten eenzijdig, twee (2) maal voor een (1) jaar onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen.

De raamovereenkomst voor ecologisch onderzoek zal worden uitgediend tot 1.2.2020. Na deze datum worden de nadere offerteaanvragen onderdeel van de raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten 2020.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71800000
77000000
90000000
71313000
71315200
71315210
72224000
79410000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL
Hauptort der Ausführung:

Binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rogramma’s.

Op hoofdlijnen kent Waterschap Rivierenland vijf verschillende programma’s:

— watersysteem.Een veranderend klimaat, met korte maar hevige regenbuien maar ook perioden van droogte, vraagt om een robuust watersysteem. Dat systeem moet ook ecologisch gezond zijn. Zo kunnen we vrijwel altijd voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar stellen aan de gebruiksfuncties landbouw, natuur, stedelijk gebied en recreatie,

— waterketen. Samen met gemeenten en waterbedrijven zorgen we voor 1 waterketen. Met elkaar realiseren we een doelmatige inzameling van afvalwater. Vervolgens zuiveren wij dit water ten behoeve van gezondheid en leefomgeving. Daarbij richten we ons ook op energie- en grondstoffenwinning,

— waterveiligheid. Zonder dijken staat het rivierengebied regelmatig onder water. Daarom ligt onze prioriteit bij de bescherming van het gebied tegen hoogwater van de rivieren. Een doordacht dijkversterkingsprogramma geeft daar inhoud aan. Daarnaast hebben we aandacht voor oplossingen voor ruimtelijke inrichting,

— wegen. In het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn we verantwoordelijk voor het beheer van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Verkeersveiligheid stellen wij daarbij centraal,

— middelen. Betreft advisering over huisvesting, beleid op financieel gebied, over het onderzoeken van de begroting en voorts advisering over beleidszaken met betrekking tot communicatie, regelgeving, personele aangelegenheden, eigendommen, informatisering en automatisering, facilitaire zaken en inkoop en controlling,

— vakgebieden. De hieronder genoemden vakgebieden en specialisaties zijn binnen deze raamovereenkomst van toepassing:

1) civiele techniek;

2) werktuigbouwkunde;

3) electrotechniek;

4) procestechnologie;

5) procesautomatisering;

6) contractbeheersing;

7) projectmanagement;

8) procesmanagement;

9) ruimtelijke inrichting/-ordening;

10) verkeerskunde/verkeerstechniek;

11) facilitair;

Specialisatie:

12) ecologisch onderzoek;

13) milieu- en bodemonderzoek.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

2 x 1 jaar.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wanneer met betrekking tot het UEA bewijsmiddelen worden opgevraagd, voor zover in de aanbestedingstukken niet afwijkend of aanvullend is bepaald, als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 artikelen 2.86, 2.89 en 2.91 tot en met 2.98, moeten deze bewijsmiddelen binnen 7 dagen na verzending van het verzoek hiertoe worden ingediend bij WSRL. Zo nodig kan nog worden gevraagd de overgelegde verklaringen en bescheiden nader toe te lichten en aan te vullen.

WSRL kan inschrijvers uitsluiten van deelname aan deze aanbesteding die zich bevinden in 1 of meer van de omstandigheden, genoemd de artikelen 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet 2012.

De inschrijver vult daartoe het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in en deze dient rechtsgeldig te zijn ondertekend.

WSRL maakt gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Hierin staan uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria opgenomen of wordt ernaar verwezen. Dit document wordt door de rechtsgeldig vertegenwoordiger van uw onderneming ondertekend en geparafeerd voor dat het wordt ingediend. Tekeningsbevoegdheid blijkt uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en stemt daarmee overeen. Een recent uittreksel dat niet ouder is dan 6 maanden (gerekend vanaf de datum waarop sluiting van inschrijvingen plaatsvindt) voegt u bij de inschrijving.

In tegenstelling tot wat in de UEA is vermeld dat ondertekening alleen schriftelijk kan na printen, is het ook toegestaan om het document elektronisch te ondertekenen. Indien u hiervoor kiest, dan is dit in pdf-format en voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau 4 (PKI-overheid certificaat of EU Qualified certificaat).

Alle genoemde invulbijlagen moeten volledig door u worden ingevuld en ingediend en vormen een onderdeel van de Inschrijving.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

WSRL stelt geen eisen aan de financiële of economische draagkracht.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Eisen aan competenties en ervaring: het is voor WSRL van belang dat de inschrijvers die worden toegelaten tot de raamovereenkomst beschikken over voldoende technische en beroepsbekwaamheid op de onderstaande programma’s en vakgebieden. Inschrijvers dienen in de matrix (bijgevoegd als bijlage 1) aan te geven voor welke programma’s en vakgebieden zij willen worden toegelaten binnen de raamovereenkomst en dus 1 of meerdere referentie(s) indienen.

Om deze competenties/ervaring aan te tonen moet inschrijver 1 of meerdere referenties overleggen waaruit blijkt dat de benodigde vakgebieden binnen het betreffende programma in voldoende mate worden beheerst. Voor de specialisaties dient een referentie te worden ingediend, deze behoeft niet te worden gekoppeld aan een programma. Met competenties wordt bedoeld de vakgebieden en specialisatie. Per competentie dient u minimaal 1 referentie in te dienen. Meerdere competenties mogen in 1 referentie te zijn opgenomen. Uit de ingediende referentie dient te blijken dat u voldoet aan het gevraagde van de desbetreffende vakgebied en programma(s) en eventuele specialisatie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Eisen aan de referenties:

— de referentie(s) moeten betrekking hebben op gelijksoortige werkzaamheden uitgevoerd in de periode 1.1.2016 t/m heden,

— de opdracht moet tot de tevredenheid van de klant zijn uitgevoerd en afgerond op het moment van inschrijving en zonder nadere toestemming van de inschrijver verifieerbaar zijn,

— indien de verklaring van een referent niet overeenstemt met de verklaring van inschrijver dan wordt de referentie als ongeldig beschouwd en kan de inschrijving terzijde worden gelegd voor het betreffende programma.

Om inschrijvers een beeld te geven wat WSRL onder de verschillende programma’s/vakgebieden verstaat, hebben we in bijlage 1 een beschrijving/definitie opgesteld. De voorbeelden welke beschreven zijn, zijn niet limitatief. Daarnaast gaat WSRL er vanuit dat inschrijver bekend is met de werkzaamheden, zoals deze door WSRL worden uitgevoerd.

Integrale projecten vallen onder de genoemde programma’s.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Overige eisen.

Onderstaande eisen gelden voor de vakgebieden 1 t/m 11.

— Eisen aan maatregelen die inschrijver treft om de kwaliteit te waarborgen,

— Eisen aan maatregelen die inschrijver treft om de veiligheid te waarborgen (VCA*),

— Eisen aan de maatregelen inzake milieubeheer.

Onderstaande overige eisen gelden voor beide specialisatie.

— Eisen aan maatregelen die inschrijver treft om de kwaliteit te waarborgen,

— Eisen aan de maatregelen inzake milieubeheer,

— Eisen die specifiek gelden voor ecologisch onderzoek,

— Eisen die specifiek gelden voor milieu- en bodemonderzoek.

In de nadere offerteaanvraag kunnen voor zowel de vakgebieden als voor de specialisaties aanvullende eisen worden gesteld.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/11/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/11/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Via het digitale platform van Negometrix.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Vragen ter verduidelijking van deze aanbesteding stelt u uiterlijk tot op de in de planning, in paragraaf 3.9 opgenomen datum en tijdstip, uitsluitend via Negometrix in de van toepassing zijnde tender.

Bij de vragen moet nauwkeurig worden aangegeven op welk deel (artikel en paginanummer) van de aanbestedingsleidraad of bijlagen de vraag betrekking heeft, zo mogelijk met vermelding van het paragraafnummer, paginanummer. U wordt verzocht in uw vraagstelling geen gebruik te maken van ondernemingsnamen, productnamen en andere aan uw onderneming gerelateerde namen. Indien WSRL dit constateert dan kan het deze vragen anonimiseren.

U kunt uw vragen over deze aanbestedingsleidraad aan WSRL doorlopend stellen via de module 'vraag en antwoord' in Negometrix. Uw vragen moet u afzonderlijk stellen en niet in een verzamelbestand bijvoegen.

Gestelde vragen kunnen doorlopend door WSRL beantwoord worden, maar er is ook een uiterste datum aangegeven tot wanneer u uw vragen kunt stellen. Vragen die na deze datum worden gesteld worden niet beantwoord. Bij uitzondering kan WSRL besluiten deze vragen alsnog te beantwoorden, hier kunt u geen rechten aan ontlenen.

In de planning staat aangegeven op welke datum alle vragen door WSRL uiterlijk zijn beantwoord. Na het beantwoorden van de laatste vraag is het overzicht van vragen en antwoorden beschikbaar onder ‘Gepubliceerde vragen en antwoorden’ en ziet u de gehele nota van inlichtingen in Negometrix.

De vragen en antwoorden worden uiterlijk 10 dagen voor de sluitingsdatum voor het indienen van inschrijvingen via Negometrix in de module 'vraag en antwoord' beschikbaar gesteld.

De nota van inlichtingen bestaat uit 2 ronden. In de 2e ronde kunt u vragen stellen over de gegeven antwoorden van de 1e ronde. Het is niet toegestaan weer nieuwe vragen te stellen. Mochten er toch nieuwe vragen worden gesteld is het aan de aanbestedende dienst of de nieuwe vragen in de 2e ronde nog zullen worden beantwoord.

Via de module berichten ontvangt u een melding wanneer de vragen en antwoorden gereed staan, dit is echter een extra service en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

U bent zelf verantwoordelijk voor tijdig kennisnemen van de vragen en antwoorden.

WSRL gaat er vanuit dat over de onderdelen waarover geen vragen zijn gesteld geen onduidelijkheden zijn. In geval van tegenstrijdigheden tussen de nota van inlichtingen (vragen en antwoorden) en de aanbestedingsleidraad, prevaleert het bepaalde in de nota van inlichtingen.

De nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de aanbestedingsleidraad en daarmee ook van de te sluiten overeenkomst.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Gelderland
Ort: Arnhem
Land: Niederlande
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klachten.

Alle belanghebbenden kunnen een klacht met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure indienen bij WSRL. Een omschrijving van zowel belanghebbenden als de gronden op basis waarvan belanghebbenden een klacht kunnen indienen is opgenomen in de klachtenregeling.

De klachtenregeling staat op de website van overheid.nl https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2013-4051.html

Een eventuele klacht kunt u indienen door middel van het invullen van een klachtenformulier dat te vinden is op voorgenoemde website onder de link externe bijlagen 2013-11150. Dit klachtenformulier kunt u indienen bij de contactpersoon in het kader van de klachtenregeling van WSRL via: klachtenmeldpuntaanbesteden@wsrl.nl

Deze contactpersoon is niet betrokken bij de uitvoering van deze aanbesteding.

Geschillen.

Alle geschillen in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure dienen aanhangig te worden gemaakt bij de rechtbank Gelderland te Arnhem.

Een geschil wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt door het uitbrengen van een dagvaarding.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Waterschap Rivierenland
Postanschrift: de Blomboogerd 1
Ort: Tiel
Postleitzahl: 4003 BX
Land: Niederlande
Telefon: +31 344649090
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019