Dienstleistungen - 428774-2019

12/09/2019    S176    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Anbieter von Internetdiensten (ISP)

2019/S 176-428774

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Balgarska akademiya na naukite (BAN)
Nationale Identifikationsnummer: 000662018
Postanschrift: ul. „15-i noemvri“ No. 1
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1040
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): inzh. Ivaylo Petrov — st. ekspert, BAN
E-Mail: i.petrov@cu.bas.bg
Telefon: +359 29795298
Fax: +359 29817262

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bas.bg/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.bas.bg/профил-на-купувача/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.bas.bg/профил-на-купувача/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Българска академия на науките (БАН)
Nationale Identifikationsnummer: 000662018
Postanschrift: ул. „15-и ноември“ № 1
Ort: София
Postleitzahl: 1040
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): акад. Юлиан Ревалски — председател на БАН
Telefon: +359 29795298
E-Mail: i.petrov@cu.bas.bg
Fax: +359 29817262
NUTS-Code: BG411 София (столица)

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bas.bg/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.bas.bg/профил-на-купувача/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: научна дейност

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Развитие и модернизация на комуникационните мрежи на БАН, осигуряване достъп до интернет, защита от DDoS атаки и предоставяне на услуги от доставчик на интернет за нуждите на БАН и звена на БАН.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72411000 Anbieter von Internetdiensten (ISP)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

I.1. Осигуряване на оптична свързаност през MAN, осигурен от участника, чрез VLAN технология с гарантирана скорост минимум 1000 Mbps до минимум 4 входни точки на мрежата на БАН, намиращи се на територията на гр. София.

I.2. Към момента на първоначалното предоставяне на услугите следва да бъде осигурена по 100 Mbps свързаност с мрежата на БАН през MAN, осигурен от участника, чрез VLAN технология към 21 звена на БАН, намиращи се на територията на гр. София извън 4-ти км и извън 8-ми км.

II. Доставка и инсталация на 21 броя комутатори; 1 брой комуникационно устройство; 3 броя комутатори от друг вид; 14 броя трансивъри.

III. Поддържане на оптична свързаност между звената на БАН, разположени в кампус 4-ти км, гр. София, Научен комплекс 1 на БАН — общо 32 броя звена и институти на БАН.

Поддържане на оптична свързаност между звената на БАН, разположени в кампус 8-и км, гр. София, Научен комплекс 2 на БАН.

IV. Извършване и на други дейности, описани в техническата спецификация.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 703 100.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72411000 Anbieter von Internetdiensten (ISP)
32522000 Fernmeldetechnische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG БЪЛГАРИЯ
Hauptort der Ausführung:

Територията на Р БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I. Осигуряване на комуникационна свързаност към звената на БАН, както следва:

I.1. Осигуряване на оптична свързаност през MAN, осигурен от участника (доставчика), чрез VLAN технология с гарантирана скорост минимум 1000 Mbps до минимум 4 входни точки на мрежата на БАН, намиращи се на територията на гр. София.

I.2. Към момента на първоначалното предоставяне на услугите следва да бъде осигурена по 100 Mbps свързаност с мрежата на БАН през MAN, осигурен от участника (доставчика), чрез VLAN технология към 21 звена на БАН, намиращи се на територията на гр. София извън 4-ти км и извън 8-и км.

I.3. Осигуряване на резервен канал от участника (доставчика) до централния възел на мрежата на БАН — ИИКТ (бл. 25А, гр. София, 4-ти км, НК-1 на БАН).

I.4. Осигуряване на мониторинг на мрежата и отчет на всички ключови параметри за работоспособността на мрежата и нейното натоварване.

I.5. Осигуряване и поддръжка по списък на всички маршрутизатори, които са инсталирани и работят на територията на БАН.

I.6. Технологично управление на мрежата на БАН, състоящо се от дейности, описани в техническата спецификация за възлагане на поръчката.

I.7. Осигуряване на денонощно обслужване на достъпа и предоставените услуги.

II. Модернизация на мрежата на БАН и внедряване на единна политика за информационна сигурност съгласно Закона за електронно управление (ЗЕУ), включвайки доставка и инсталация от страна на участника на следното оборудване и софтуер: 21 броя комутатори, всеки един с 24 броя 10/100/1000Base-T интерфейса; 1 (един) брой комуникационно устройство с 24 бр. SFP/SFP+ 1/10Gbps порта, с включени допълнително 8х 10G SFP+ порта; 3 (три) броя комутатори с минимум 24 броя х 1 GE порта и 2 броя х 10GE порта; 14 броя трансивъри. Всичкото оборудване е с технически характеристики, описани в техническата спецификация за възлагане на поръчката.

III. Поддържане на оптична свързаност между звената на БАН, разположени в кампус 4-ти км, гр. София, Научен комплекс 1 на БАН — общо 32 броя звена и институти на БАН.

Поддържане на оптична свързаност между звената на БАН, разположени в кампус 8-ми км, гр. София, Научен комплекс 2 на БАН.

IV. Извършване и на други дейности, описани в техническата спецификация за възлагане на поръчката.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Показател 1 „Осигурено време в минути за поддържане на резервно електрозахранване при отпадане на електрозахранването в основния възел на БАН в ИИКТ (бл. 25А, гр. София, 4-ти км)“ / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Показател 2 „Срок в календарни дни за първоначално свързване, пренасяне на услугите, осигуряване достъп до интернет и осигуряване на защита от DDoS атаки на възложителя“ / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Показател 3 „Срок в минути за осигуряване на технически специалист на участника на място в централния възел на възложителя — ИИКТ, бл. 25А (гр. София) при необходимост по заявка на възложителя“ / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Показател 4 „Време за реакция в минути за идентифициране и отстраняване на проблем по заявка на възложителя“ / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 703 100.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Опция 1 „Доставка и инсталация на допълнителен брой комутатори (до 5 броя)“.

Обща цена на опцията: 10 500 BGN без ДДС.

Опция 2 „Удължена гаранционна поддръжка на съществуващото към момента на сключване на договора старо оборудване, собственост на възложителя“.

Обща цена на опцията: 19 500 BGN без ДДС.

Възможно е прехвърляне на средства от опция 1 към опция 2 и обратно в рамките на общата стойност на двете опции от 30 000 BGN без ДДС.

Опция 3 „Удължаване срока на договора с до 6 месеца0147.

Така общият срок за изпълнение на поръчката може да бъде 54 месеца.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Източник на финансиране на поръчката: бюджетна субсидия.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

3.1.1. Участникът трябва да е вписан в публичния регистър на предприятията, уведомили Комисията за регулиране на съобщенията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Виж http://crc.bg. Участникът трябва да е вписан за извършване на услугата „Пренос на данни — достъп до интернет“. Наличието на тази регистрация е определено със закон — чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС — като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка. С териториален обхват на услугите: Република БЪЛГАРИЯ. Участникът, ако е чуждестранно лице и не е вписан в публичния регистър на предприятията, уведомили Комисията за Регулиране на съобщенията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщения) за извършване на услугата „Пренос на данни — достъп до интернет“ с териториален обхват на услугите Република БЪЛГАРИЯ, трябва да има правото съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, да изпълнява услугите „Пренос на данни — достъп до интернет“ с териториален обхват на услугите територията на държавата, в която участникът е установен, като участникът трябва и да е вписан в професионален, търговски или аналогичен регистър в държавата, в която участникът е установен, когато такова вписване е задължително условие за изпълнение на посочения вид услуги на територията на съответната държава.

Обстоятелствата по тази точка се удостоверяват в част ІV, раздел А от ЕЕДОП. При подписване на договора участникът определен за изпълнител, представя доказателства, че е вписан в публичния регистър на предприятията, уведомили Комисията за регулиране на съобщенията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщения) за извършване на услугата „Пренос на данни — достъп до интернет“ с териториален обхват на услугите Република БЪЛГАРИЯ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се изисква.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Не се изисква.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

3.1.2. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1 (една) дейност, която е сходна с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, съгласно определението на възложителя за сходен предмет и обем.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП. Преди подписване на договора или при поискване от възложителя участникът представя писмени доказателства за изпълнение на изискването — протоколи за изпълнена работа, удостоверения за добро изпълнение или други.

3.1.3. Участникът следва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на възложителя. Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел В, т. 9 от ЕЕДОП. При поискване от възложителя участникът трябва да може да представи доказателства за изпълнение на изискването — марка, модел на налично оборудване и други.

3.1.4. Участникът следва да е внедрил система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта EN ISO 9001:2015 (или EN ISO 9001:2008) или еквивалентен с предметен обхват предоставяне на ИТ услуги и/или достъп до интернет (интернет доставчик) или да има внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството. Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел Г от ЕЕДОП. Преди подписване на договора или при поискване от възложителя участникът представя копие от сертификата за качество или писмени доказателства за внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството.

3.1.5. Участникът следва да е внедрил система на управление на информационната сигурност спрямо изискванията на стандарта EN ISO/IEC 27001:2017 (или ISO/IEC 27001:2013) или еквивалентен с обхват на сертификация предоставяне на ИТ услуги и/или достъп до интернет или да има внедрени еквивалентни мерки за управление на информационната сигурност. Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел Г от ЕЕДОП. Преди подписване на договора или при поискване от възложителя участникът представя копие от сертификата за управление на информационната сигурност или писмени доказателства за внедрени еквивалентни мерки за управление на информационната сигурност.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

3.1.2. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1 (една) дейност, която е сходна с предмета и обема на настоящата обществена поръчка.

Под „дейност, с предмет и обем, сходен с този на поръчката“ се разбира: предоставяне на услуги, свързани с осигуряване на достъп до интернет, мрежова сигурност (защита от DDoS атаки) и комуникационни услуги за пренос на данни (Layer 2 и/или Layer 3 виртуални частни мрежи) до минимум 20 броя входни точки на 1 клиент (възложител) и/или за минимум 100 потребители на 1 клиент (възложител), като услугата трябва да е предоставяна минимум 12 (дванадесет) месеца. В случай че услугата се изпълнява въз основа на действащ договор (със срок на изпълнение повече от 12 месеца), който не е приключил към датата на подаване на офертата, за изпълнена услуга се счита, ако:

1) участникът е изпълнявал услугата минимум 12 месеца от договора; и

2) работата на участника към м. август 2019 г. е приета от възложителя по договора.

Договори или услуги със срок на изпълнение по-малко от 12 месеца не се приемат за отговарящи на изискванията.

3.1.3. Участникът следва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на поръчката, което включва като минимум:

— технически център (център за данни), оборудван с необходимите за тази цел резервирани системи за електрозахранване, климатизация, пожароизвестяване, контрол на достъпа и други. Да бъде посочено в ЕЕДОП дали центърът за данни е собствен за участника, нает или използван под друга форма,

— комуникационно оборудване с резервирано захранване,

— платформа за защита от DDoS атаки, която е съвкупност от специализиран хардуер и софтуер и е под пълен технически и административен контрол на участника,

— оборудване — хардуер и софтуер, което осигурява възможност на участника да предоставя услуги по възстановяване (Back-up) за реализиране на архивни копия на платформи за виртуализация,

— оборудване — хардуер и софтуер, което осигурява на участника свързаност до международното интернет пространство със сумарен капацитет минимум 20 Gbps. Да се даде описание на връзките със сумарен капацитет минимум 20 Gbps, скоростите им и статистика на тяхната работоспособност за последната 1 година. Участникът трябва да разполага със свързаност към минимум два Tier-1 доставчика с капацитет на връзките от по 10 Gbps,

— оборудване — хардуер и софтуер, което осигурява на участника свързаност до българското интернет пространство със сумарен капацитет минимум 50 Gbps. Да се даде описание на връзките със сумарен капацитет минимум 50 Gbps, скоростите им и статистика на тяхната работоспособност за последната 1 година.

Указание:

В случай че участникът използва център за данни и/или оборудване под наем или под друга форма чрез трети лица, участникът трябва да представи отделен ЕЕДОП от всяко трето лице, както и декларация по приложение № 6 от третите лица, че са съгласни да предоставят ресурсите си на участника.

3.1.4. Участникът следва да е внедрил система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта EN ISO 9001:2015 (или EN ISO 9001:2008) или еквивалентен с предметен обхват предоставяне на ИТ услуги и/или достъп до интернет (интернет доставчик) или да има внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството.

3.1.5. Участникът следва да е внедрил система на управление на информационната сигурност спрямо изискванията на стандарта EN ISO/IEC 27001:2017 (или ISO/IEC 27001:2013) или еквивалентен с обхват на сертификация „предоставяне на ИТ услуги и/или достъп до интернет“ или да има внедрени еквивалентни мерки за управление на информационната сигурност.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от общата стойност на договора без ДДС и без предвидените опции. В случай че изпълнителят желае авансово плащане за доставка на оборудването по договора, той трябва да представи гаранция, обезпечаваща авансовото плащане, в размер, равен на размера на авансовото плащане. Авансовото плащане може да бъде на стойност до 40 % от стойността на оборудването по договора. За повече подробности относно гаранциите виж проекта на договора от документацията за участие.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/10/2019
Ortszeit: 17:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/04/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/10/2019
Ortszeit: 14:30
Ort:

Сградата на Българска академия на науките, Р БЪЛГАРИЯ, гр. София 1040, ул. „15 ноември“ № 1, стая 207.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата за отстраняване по чл. 54 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП при спазване на разпоредбите на чл. 57 от ЗОП. По отношение на чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят отстранява от участие участник, който е лишен от правото да упражнява професия или дейност, свързана с осигуряване на ИТ услуги, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието.

2. Чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на 100 от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 BGN.

3. Участниците в обществената поръчка могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност, съгласно разпоредбите на чл. 65 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Участниците в обществената поръчка могат да използват подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка съгласно разпоредбите на чл. 66 от ЗОП. При използване капацитета на трети лица и/или при използване на подизпълнители, участниците в обществената поръчка трябва да представят необходимите документи от третите лица и от подизпълнителите съгласно посоченото във файл „Указания към участниците“.

4. Посочената по-горе в т. II.1.5) прогнозна стойност на поръчката е за срок от 54 месеца, включвайки предвидените опции по поръчката, включително опция за удължаване на срока с до 6 месеца. За срок от 48 месеца прогнозната и максимална стойност на поръчката е 640 100 BGN без ДДС, като тази стойност включва опция 1 и опция 2, описани в т. II.2.11), на обща стойност 30 000 BGN без ДДС.

5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, в офертата — като приложение към ЕЕДОП — трябва да бъде приложено копие на договора (документа) за обединение, както и допълнителна информация съгласно посоченото във файл „Указания към участниците“ от документацията за участие.

6. За участниците се прилагат специфични национални основания за изключване, посочени във файл „Указания към участниците“ от документацията за участие. Участникът декларира липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за изключване, в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се обжалва в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

2. Ред за подаване на жалби — съгласно глава 27 от ЗОП.

3. На обжалване по реда на глава 27 от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

4. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по т. 1.

5. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2019