Dienstleistungen - 428794-2019

12/09/2019    S176    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Rzeszów: Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Straßen und anderen Einrichtungen

2019/S 176-428794

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Nationale Identifikationsnummer: PL823
Postanschrift: ul. Rynek 1
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-064
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewelina Wojtas
E-Mail: przetargi@erzeszow.pl
Telefon: +48 178754636

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.erzeszow.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.erzeszow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.erzeszow.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Centralnego Zamawiającego
Nationale Identifikationsnummer: PL823
Postanschrift: ul. Joselewicza 4
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-064
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewelina Wojtas
E-Mail: przetargi@erzeszow.pl
Telefon: +48 178754636

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.erzeszow.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.erzeszow.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bieżące utrzymanie i konserwacja znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach zlokalizowanych w granicach administracyjnych Rzeszowa

Referenznummer der Bekanntmachung: CZ-I.271.85.240.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50230000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Straßen und anderen Einrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego ulic Rzeszowa, obejmującym wszystkie czynności (robocizna i praca sprzętu) przy konserwacji istniejącego, demontowaniu wskazanego, montowaniu nowo zakupionego (także aktywnego) i przewieszaniu istniejącego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowywaniu awarii oraz uzupełnianiu brakujących (w wyniku kradzieży) i zniszczonych (w wyniku wypadków drogowych lub aktów wandalizmu) tarcz znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupków, progów, luster itp.), na ulicach będących w utrzymaniu oraz wykonaniu oznakowania pionowego ulic miasta Rzeszowa.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 621 856.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34992300 Straßenschilder
34992200 Verkehrsschilder
34928460 Straßenkegel
34928472 Wegweiser
34922100 Straßenmarkierungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Rzeszów, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego ulic Rzeszowa, obejmującym wszystkie czynności (robocizna i praca sprzętu) przy konserwacji istniejącego, demontowaniu wskazanego, montowaniu nowo zakupionego (także aktywnego) i przewieszaniu istniejącego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowywaniu awarii oraz uzupełnianiu brakujących (w wyniku kradzieży) i zniszczonych (w wyniku wypadków drogowych lub aktów wandalizmu) tarcz znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupków, progów, luster itp.), na ulicach będących w utrzymaniu oraz wykonaniu oznakowania pionowego ulic miasta Rzeszowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1) szczegółowa specyfikacja techniczna;

2) formularz cenowy;

3) wykaz dróg;

4) wykaz przejazdów kolejowych;

5) wykaz ciągów komunikacyjnych;

6) opis gniazd do słupów;

7) wzór umowy

— stanowiące załączniki do specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 621 856.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/12/2019
Ende: 04/08/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: cena ofertowa (brutto) - 60 % i okres rękojmi za wady - 40 %.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 5. pkt 2, 4 i 8 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Dok. i ośw. które każdy z wykonawców składa wraz z ofertą:

3.1. wypełniony i podpisany druk oferta, stanowiący zał. do SIWZ;

3.2. pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej);

3.3. dok. z których wynika umocowanie do podpisania oferty;

3.4. ośw. w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

3.5. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub KRS dok. rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dok. lub dołączyć do oferty dok. wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski;

3.6. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp;

3.7. formularz cenowy.

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp, ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:

5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 8 Pzp:

1) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2) ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) zaśw. właściwego naczelnika US potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (określone w pkt V.5.4.2.1.1 SIWZ);

5) zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS (określone w pkt V.4.2.1.2 SIWZ);

6) ośw. wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (określone w pkt V.4.2.1.3 SIWZ).

5.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa dok. o których mowa w pkt III.1.1), III.1.2), III.1.3) ogłoszenia.

5.4 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w w sekcji III.1.1) pkt 5.1.

6. Warunek dot. kompetencji i uprawnień do prowadzenia określ - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Określenie warunku:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 300 000,00 PLN;

b) Zamawiający określa w następujący sposób spełnianie ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunek wskazany w pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2. Wymagany dokument:

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę minimum 300 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Określenie warunków:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie na usługę polegającą na konserwacji i bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na kwotę minimum 300 000,00 PLN brutto.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

— zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,

— zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia:

Jedna osoba sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia, która posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe polegające na nadzorowaniu prac związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

2. Zamawiający określa w następujący sposób spełnianie w/w warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunki określone w pkt 1.a i 1.b wykonawcy mogą spełniać wspólnie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

3. Wymagane dokumenty:

a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (określonych w pkt 1 a) oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (określonych w pkt 1 b), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/10/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/10/2019
Ortszeit: 11:45
Ort:

Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, POLSKA, pok. nr 6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

3. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu o którym mowa:

a) w sekcji III.1.1 pkt 5.1.1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

b) w sekcji III.1.1 pkt 5.1.4) i 5) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.2. Dok., o którym mowa w pkt 3.1 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a dok., o których mowa w pkt 3.1 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt 3.1 zastępuje się je dok. zawierającym, odpowiednio ośw. wykonawcy, że wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio.

3.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w sekcji III.1.1 pkt 5.1.1) składa dok., o którym mowa w pkt 3.1 lit. a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio.

4. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.

5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego na zasadach określonych w SIWZ do wysokości kwoty 810 928,00 PLN. Wartość wskazana w pkt II.2.6 ogłoszenia uwzględnia wartość zamówień podobnych.

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty. Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Skróty: ośw. - oświadczenie/a, zaśw. - zaświadczenie/a, dok. – dokument/y.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1). i w pkt 2). Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a–198g Pzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegóły określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019