Fournitures - 42881-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Katowice: Microscopes

2022/S 018-042881

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Adresse postale: ul. Bankowa 12
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 40-007
Pays: Pologne
Courriel: artur.baran@us.edu.pl
Téléphone: +48 323591334
Fax: +48 323592048
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.us.edu.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/us
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/us
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Wyższa Uczelnia Publiczna
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa mikroskopów elektronowych

Numéro de référence: DZP.381.127.2021.DWU
II.1.2)Code CPV principal
38510000 Microscopes
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopów elektronowych (wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem) zwanych dalej „sprzętem”. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starszy niż 2021), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny Sprzętów. Oprogramowanie winno być w najnowszej wersji i pochodzić z legalnego źródła, a także być wolne od wad prawnych.

2) Zakres zamówienia wskazano w SWZ.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano w SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część A – Transmisyjny mikroskop elektronowy przystosowany do badań w warunkach kriogenicznych (cryo-TEM)

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38510000 Microscopes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22 Śląskie
Lieu principal d'exécution:

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

ul. 75 Pułku Piechoty

41-500 Chorzów

II.2.4)Description des prestations:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu elektronowego (wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem) zwanych dalej „sprzętem”. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starszy niż 2021), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny Sprzętów. Oprogramowanie winno być w najnowszej wersji i pochodzić z legalnego źródła, a także być wolne od wad prawnych.

2) Zakres i opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ.

3) Termin realizacji zamówienia: do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4) Wszystkie elementy dostarczonego mikroskopu i urządzeń do tworzenia preparatów mikroskopowych muszą być objęte gwarancją nie krótszą niż 24 miesiące

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne (P) / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 8
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pt. ”Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)", zwanego dalej „Projektem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.00-24-043H/19-00.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część B – Skaningowy mikroskop elektronowy wyposażony w detektory EDX, WDX oraz Ramana

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38510000 Microscopes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22 Śląskie
Lieu principal d'exécution:

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

ul. 75 Pułku Piechoty

41-500 Chorzów

II.2.4)Description des prestations:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu elektronowego (wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem) zwanych dalej „sprzętem”. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starszy niż 2021), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny Sprzętów. Oprogramowanie winno być w najnowszej wersji i pochodzić z legalnego źródła, a także być wolne od wad prawnych.

2) Zakres i opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ.

3) Termin realizacji zamówienia: do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4) Wszystkie elementy dostarczonego mikroskopu i urządzeń do tworzenia preparatów mikroskopowych muszą być objęte gwarancją nie krótszą niż 24 miesiące

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne (P) / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 8
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pt. ”Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)", zwanego dalej „Projektem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.00-24-043H/19-00.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część C – Skaningowy mikroskop elektronowy umożliwiający sekcjonowanie próbek w komorze mikroskopu oraz rekonstrukcję obrazów 3D

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38510000 Microscopes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22 Śląskie
Lieu principal d'exécution:

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

ul. 75 Pułku Piechoty

41-500 Chorzów

II.2.4)Description des prestations:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu elektronowego (wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem) zwanych dalej „sprzętem”. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starszy niż 2021), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny Sprzętów. Oprogramowanie winno być w najnowszej wersji i pochodzić z legalnego źródła, a także być wolne od wad prawnych.

2) Zakres i opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ.

3) Termin realizacji zamówienia: do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4) Wszystkie elementy dostarczonego mikroskopu i urządzeń do tworzenia preparatów mikroskopowych muszą być objęte gwarancją nie krótszą niż 24 miesiące

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne (P) / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 8
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pt. ”Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)", zwanego dalej „Projektem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.00-24-043H/19-00.

II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania ze względu na okoliczności wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia).

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów.

3. Oświadczenie wstępne, podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty:

1) Wykonawca dołączy do oferty, jako dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe i potwierdzający na dzień składania ofert elementy kwalifikacji podmiotowej tj. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach wymienionych w rozdziale IV ust. 1 i 2 SWZ - oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp , na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Oryginał w formie elektronicznej (oświadczenie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), składane wraz z ofertą.

2) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 1 lit. a-c) oraz pkt 2 i pkt 3) SWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, tj.

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp,

b) Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (grupa kapitałowa),

c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 2) lit. a), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 - zastosowanie znajdują zapisy rozdz. VI ust. 2 pkt 2 i 3 SWZ.

4. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy wykonawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.

2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1), Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów wraz z określeniem wymaganej formy dokumentu zawiera rozdz. VI SWZ. Adres strony internetowej, pod którą jest dostępna SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/us.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

nie dotyczy

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

nie dotyczy

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 219-575558
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 08/02/2022
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 08/05/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 08/02/2022
Heure locale: 10:15

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Wykaz wymaganych przedmiotowych środków dowodowych (dotyczy wszystkich części postępowania):

Opis techniczny oferowanych Sprzętów (wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem – jeśli jest wymagane), ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych Sprzętów z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ). Wystarczające będzie złożenie załącznika nr 2 do SWZ wypełnionego w sposób określony powyżej oraz w wymaganej formie.

Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy wykonawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą.

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośredni od osoby fizycznej , której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdz. XVI ust. 5 SWZ, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us.

3. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wynikające z dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych w par. 10 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/224587803
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1) Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. ustawy (art. 505 – 590).

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3) Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym;

5) Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;

6) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informację przekazano przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, jeżeli chodzi o odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia,

c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku odwołania w innych okolicznościach niż wymienione w lit. a i

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych, Departamen Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/224587803
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022