Dienstleistungen - 428852-2019

12/09/2019    S176

România-Slobozia: Servicii de deszăpezire

2019/S 176-428852

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Ialomița
Număr naţional de înregistrare: 4231776
Adresă: Str. Revoluţiei nr. 1
Localitate: Slobozia
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Cod poștal: 920032
Țară: România
Persoană de contact: Mirela Genina Preda
E-mail: dap@cicnet.ro
Telefon: +40 243230200
Fax: +40 243232400
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cicnet.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de deszăpezire și combaterea poleiului pe drumurile județene în perioada 2019-2023

Număr de referinţă: 423177620193
II.1.2)Cod CPV principal
90620000 Servicii de deszăpezire
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acordului-cadru îl constituie „Servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile județene”.

Rețeaua de drumuri județene cu o lungime de 488,042 km va fi împărțită în cadrul procedurii de atribuire a serviciilor de deszăpezire și combatere a poleiului în 3 loturi, acestă procedură se aplică doar pentru lotul 1. Lotul 2 și lotul 3 fac obiectul altei procedurii de atribuire. Lotul 1 cu o lungime de 197,234 km, sectorul cuprins intre limita administrativa a judetelor Calarasi (Sud), Ilfov (Vest), Prahova si Buzau (Nord) – DJ 201B – DN2A (Est), inchiderea sectorului facandu-se printr-o legatura virtuala intre DN2A si limita de judet Buzau, legatura ce include localitatea Grindu in acest lot, aceasta localitate reprezentand limita de sector pe DJ 102H; drumul judetean DJ 201B face parte integranta din acest sector.

Baza de deszapezire a acestui sector va fi amplasata in zona localitatii Urziceni si va fi completata prin puncte de sprijin amen [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 848 781.56 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90630000 Servicii de înlăturare a gheţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO3 MACROREGIUNEA TREI
Locul principal de executare:

Judetul Ialomita.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul acordului-cadru îl constituie „Servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile județene”.

Rețeaua de drumuri județene cu o lg. de 488,042 km va fi împărțită în cadrul procedurii de atribuire a serviciilor de deszăpezire și combatere a poleiului în 3 loturi, acestă procedură se aplică doar pentru lotul 1. Lotul 2 și lotul 3 fac obiectul altei procedurii de atribuire.

Lotul 1 cu o lungime de 197,234 km, sectorul cuprins intre limita administrativa a judetelor CL (Sud), IF (Vest), PH si BZ (Nord) – DJ 201B – DN2A (Est), inchiderea sectorului facandu-se printr-o legatura virtuala intre DN2A si limita de judet BZ, legatura ce include localitatea Grindu in acest lot, aceasta localitate reprezentand limita de sector pe DJ 102H; DJ 201B face parte integranta din acest sector.

Baza de deszapezire a acestui sector va fi amplasata in zona localitatii Urziceni si va fi completata prin puncte de sprijin amenajate in zona localitatilor Axintele si Dridu.

Val. estimata a acordului-cadru este de 4 848 781,56 RON fără TVA, lotul 1 val. estimată min./max. acord-cadru lot 1 – 1 043 646,80/4 848 781,56 RON, val. estimata fara TVA: intre 1 043 646,80 si 4 848 781,56. Monedă: RON.

Val. estimată min./max. contract subsecvent lot 1 – 260 911,70/1 212 195,39 RON.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: cantitatile prevazute in caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Se estimeaza ca se vor incheia cel putin 4 contracte subsecvente. Cantitatile ce urmeaza a fi comandate in cadrul contractelor subsecvente vor fi in functie de necesitatile proprii ale autoritatii contractante. AC va raspunde la solicitarile de clarificari în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de mobilizare privind intervenţia utilajelor la cerere – P2 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

I. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE integrat în SICAP modul – „Motive de excludere” – sectiunea „Motive referitoare la condamnarile penale”.

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— alte documente edificatoare, dupa caz;

II. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terţul susţinător nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE integrat în SICAP modul „Motive de excludere” – sectiunea „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

A. persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia;

B. persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Nota 1: autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

Nota 2: autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Nota 3: operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Valoarea medie a cifrei de afaceri globale a op. ec. (asociatii in cazul ofertelor comune si, daca este cazul, tertul sustinator in situatia sustinerii) pe ultimii 3 ani financiari (2018, 2017 si 2016), trebuie să aibă cel puțin următoarele valori:

— lot 1: 1 200 000,00 RON.

Dovedirea cifrei de afaceri globale lot 1 – conditie de calificare: ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune) si, daca este cazul, tertul sustinator in situatia sustinerii, trebuie sa faca dovada faptului ca media cifrei de afaceri globală pe ultimele 3 exercitii financiare disponibile (respectiv 2018, 2017 si 2016) a fost de minim 1 200 000,00 RON. Numarul anilor de referinta se micsoreaza in mod normal in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In vederea indepl. cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE. Cerinta se va considera indeplinita daca ofertanti vor completa DUAE integrat în SICAP, modulul 2 criterii de selecție. Conform prev. art. 196 alin. (2) din L nr. 98/2016, AC va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte doc. justific actualizate prin care sa demonstreze indepl. cerintei (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare).

Nota 1: daca din motive obiective si justificate, op. economic nu este in masura sa prezinte doc. solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

Nota 2: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstr prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE integrat în SICAP. De asemenea, impreuna cu DUAE integrat în SICAP si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SICAP a acordului de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 3:

(a) Pentru transf. in RON se va utiliza cursul mediu pentru anul 2018 – 1 EUR = 4,7622 RON, 2017 – 1 EUR = 4,5682 și 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON,

(b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2017 si 2016 publicat pe site-ul: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Pentru transformarea euro in RON se vor urma indicatiile de la punctul (a).

Nota 4: in vederea indepl. cerintei, ofertantul poate benef. de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 5: in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va compl. DUAE integrat în SICAP.

Nota 6: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajament ferm priv. sustinerea ec. si financiara acordata de tertul sustinator, in conf. cu formularul anexat. Angajamentul ferm va fi incarcat in SICAP impreuna cu DUAE integrat în SICAP si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(b) doc. transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indepl propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste doc. vor fi incarcate in SICAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE integrat în SICAP si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(c) sit. financiare sau extrase din situatiile financiare sau orice alt doc. considerat adecvat aferente anilor 2018, 2017 si 2016, din care rezulta indepl. nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia ec. si financiara. Doc. mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplic. criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, cu respect. cerintelor priv. semnarea electronica a doc.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare. Informatii privind subcontractantii: in cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Se considera subcontractare orice tip de raport juridic intre ofertantul care prezinta o oferta individuala sau comuna, pe de o parte, si un alt operator economic ori un profesionist, in intelesul Codului Civil, pe de alta parte, prin care acesta din urma realizeaza pentru primul activitatea (lucrari) legată de indeplinirea contractului de executie care va fi incheiat prin finalizarea procedurii de atribuire.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat lot 1 – lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani care sa contina valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, însotite în mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani prestari de servicii similare in baza unuia sau mai multor contracte, prestari a caror valoare cumulata sa fie de cel putin: 1 200 000,00 RON.

Nota 1: serviciile se considera finalizate/duse la bun sfârsit în ultimii 3 ani daca acestea sunt servicii receptionate pe obiecte, care sunt însotite de proces-verbal de receptie întocmit în conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; prin servicii similare cu cele care fac obiectul viitorului contract de achizitie publica se întelege: servicii de deszăpezire pe infrastructură de transport rutier.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorul economic va completa DUAE întegrat în SICAP, modulul „Motive de excludere” și modulul „Criterii de selecție”. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE întegrat în SICAP separat care sa cuprinda informatiile solicitate. Daca prin subcontractare nu este necesar a se indeplini o cerinta de calificare, atunci subcontractantul va prezenta DUAE întegrat în SICAP doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Acordul de subcontractare va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE întegrat în SICAP, fiind semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE întegrat în SICAP constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE întegrat în SICAP atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului.

Modalitatea de indeplinire: cerinta se va considera indeplinita daca ofertanti vor completa DUAE întegrat în SICAP, modulul 2 criterii de selecție. Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei. Documentele prin care operatorii pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; documente/recomandari emise de beneficiarul serviciilor si/sau procese-verbale de receptie pe obiect si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Enumerarea anterioara nu este limitativa sau cumulativa, ci are rol doar de exemplu. Astfel, ofertantii pot depune orice documente justificative daca din acestea rezulta urmatoarele elemente: executantul serviciului, beneficiarul serviciului, obiectul serviciului, valoarea finala a serviciului, perioada de prestare a serviciilor.

Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE integrat SICAP. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SICAP a acordului de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 2: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE integrat SICAP.

Nota 4: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: angajamentul ferm privind sustinerea tehnică și profesională acordata de tertul sustinator, in conformitate cu formularul anexat. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE integrat SICAP si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE integrat SICAP si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/10/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 17/06/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/10/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate-pret”. În situatia în care 2 sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj în urma aplicarii algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a punctajului pentru factorul preț, iar oferta câstigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul astfel refacut. În situatia în care prin aplicarea acestui sistem nu se obtine o departajare a ofertelor clasate pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti reofertarea (prin intermediul SICAP la sectiunea „Intrebari”) prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SICAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică).

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Solicitarile de clarificari se vor adresa cu minim 18 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari, în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Caile de atac, precum si termenele de exercitare ale acestora sunt cele prevazute de art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Județul Ialomița (Consiliul Județean Ialomița) Direcția Coordonare Organizare – Serviciul Juridic
Adresă: Piața Revoluției nr. 1
Localitate: Slobozia
Cod poștal: 920032
Țară: România
E-mail: cji@cicnet.ro
Telefon: +40 243230200
Fax: +40 243230250
Adresă internet: www.cicnet.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/09/2019