Dienstleistungen - 428854-2019

12/09/2019    S176

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

2019/S 176-428854

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Adres pocztowy: ul. Krasińskiego 54/56
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-755
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Miętek
E-mail: przetargi@wiml.waw.pl
Tel.: +48 261852689
Faks: +48 261852715

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wiml.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wiml.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi obsługi serwisowania wirówki przeciążeniowej – symulatora szkoleniowego

Numer referencyjny: 14/ZP/19
II.1.2)Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi serwisowania wirówki przeciążeniowej-symulatora szkoleniowego HTC-07 obejmującej:

1) obsługę eksploatacyjną i prace konserwacyjne, zgodnie z zakresem przedstawionym w załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (Zalecany plan konserwacji - ZPK);

2) wsparcie eksploatacji w zakresie aktualizacji dokumentacji, rozwiązywania problemów oraz usuwanie niesprawności (usterek, awarii);

3) wymianę przestarzałych technologicznie, nieposiadających zabezpieczenia technicznego lub niespełniających wymagań części i podzespołów wyposażenia informatycznego;

4) zapewnienie widzialności wskazań HUD z wykorzystaniem NVG oraz poprawę widzialności w gondoli.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do SIWZ (Wzór umowy).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi serwisowania wirówki przeciążeniowej-symulatora szkoleniowego HTC-07 obejmującej:

1) obsługę eksploatacyjną i prace konserwacyjne, zgodnie z zakresem przedstawionym w załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (Zalecany plan konserwacji - ZPK);

2) wsparcie eksploatacji w zakresie aktualizacji dokumentacji, rozwiązywania problemów oraz usuwanie niesprawności (usterek, awarii);

3) wymianę przestarzałych technologicznie, nieposiadających zabezpieczenia technicznego lub niespełniających wymagań części i podzespołów wyposażenia informatycznego;

4) zapewnienie widzialności wskazań HUD z wykorzystaniem NVG oraz poprawę widzialności w gondoli.

2. Obsługa serwisowa dotyczy następujących elementów urządzenia wirówki – symulatora:

1) główne ramię;

2) podest i przeniesienie napędu;

3) stabilizator antyrotacyjny;

4) układ przechyłów bocznych i wzdłużnych (zawieszenia kardanowe);

5) układ hamulcowy;

6) układ gondoli;

7) układ zasilania sprężonym powietrzem;

8) układ dopływu tlenu;

9) zasilanie elektryczne;

10) stanowiska kontroli i monitorowania;

11) układ kontroli;

12) układ bezpieczeństwa;

13) układ monitorowania medycznego;

14) układ wizualny;

15) układ komunikacji wewnętrznej;

16) układ wideo.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do SIWZ (Wzór umowy).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/10/2019
Czas lokalny: 10:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 8) uPzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Oświadczenie musi być złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie, musi być złożone wraz z ofertą Wykonawcy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe wymagania dotyczące formy elektronicznej JEDZ zawarte są w rozdziale X niniejszej SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów zgodnie z rozdziałem IX ust. 5 pkt 1)-2) SIWZ.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, którego wartość została określona w rozdziale XI ust. 1 SIWZ.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) uPzp.

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

9. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2019