Tjenesteydelser - 428871-2022

05/08/2022    S150

Danmark-Hørsholm: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed

2022/S 150-428871

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
CVR-nummer: 70960516
Postadresse: Slotsmarken 13
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2970 Hørsholm
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Typp
E-mail: msat@hsp-law.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.horsholm.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xlzygnkwag
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Arkitektydelser/konkurrenceforslag samt bygherrerådgivning til Ny daginstitution – Rungsted Skole

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Arkitektydelser og bygherrerådgivning i forbindelse med byggeri af ny daginstitution på Rungsted Skole.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71220000 Arkitektprojektering
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger
71230000 Organisering af arkitektkonkurrencer
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Hørsholm Kommune - Rungsted skole

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Arkitektydelser og bygherrerådgivning i forbindelse med byggeri af ny daginstitution på Rungsted Skole.

Udbuddet vedrører to dele

Del 1: Arkitektydelser og indledende bygherrerådgivning

Arkitektydelser og indledende bygherrerådgivning indbefatter udarbejdelse af konkurrenceforslag indeholdende tegninger, beskrivelser og tilsvarende, der muliggør dommerkomitéens vurdering og evaluering. Projektet skal danne grundlag for det videre arbejde med et detaljeret dispositionsfor-slag og udbudsprojekt til udbud af totalentreprise. Det skal endvidere danne grundlag for Hørsholm Kommunes godkendelse af den endelige løsning.

Opgaven skal løses i henhold til udbudsmaterialet, bilag m.v. konkurrenceforslaget skal i enhver henseende være fyldestgørende, således at dommerkomitéens og Hørsholm Kommune er i stand til at vurdere, hvad der leveres og i hvilket omfang det lever op til kravene i Værdi- og funktionsprogram ny daginstitution i Rungsted.

Dispositionsforslaget og udbudsprojektet skal i alle dele være så fyldestgørende, at det kan danne grundlag for udbud af totalentreprisekontrakt. Der skal således afleveres et projekt der indeholder en bygbar institution, der gør totalentreprenør i stand til at færdiggøre projektet.

Ordregiver erhverver ejendomsretten til leverancen.

Del 2: Bygherrerådgivning i udførelsesfasen

Traditionel bygherrerådgivning til realisering og opførelse af det vindende projekt. Der henvises endvidere til Bilag 1: Opgavebeskrivelse for Arkitektydelser og Bygherrerådgiver med underbilag samt. Bilag 4. Hovedtidsplan. Hovedtidsplanen skal følges.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er option på tilkøb af rådgivning vedr. 1. års gennemgang

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver forventer at udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt der modtages flere end 5 egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende kriterier:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de for den udbudte opgave mest relevante tilsvarende erfaringer.

Det vægtes således positivt, såfremt, der er erfaring med sammenlignelige opgaver med Arkitektydelser og bygherrerådgivning vedrørende nybyggeri af daginstitution for offentlige myndigheder.

Det vægter endvidere positivt såfremt der er erfaring med tegning og rådgivning af byggeri i tilknytning til bevaringsværdige bygninger.

Det vægter endvidere positivt såfremt der er erfaring med byggeri i forbindelse med andre bygninger i drift.

Det er oplysninger om referencer fra ESPD der vil danne grundlaget for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på tilkøb af rådgivning vedr. 1. års gennemgang

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den udbudte kontrakt er opdelt i delkontrakter, men tildeles til samme tilbudsgiver, da ordregiver ikke vurderer det hensigtsmæssigt ud fra styringsmæssige, juridiske og økonomiske betragtninger at have flere leverandører til denne ydelse.

Ordregiver honorerer et konditionsmæssigt tilbud med kr. 50.000,-

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i forbindelse med kontraktens underskrift tegne en projektansvarsforsikring, der dækker rådgivers ansvar for fejl.

Ansøger skal have sædvanlig professionel erhvervsansvarsforsikring.

Ansøgers egenkapital skal være positiv i det seneste disponible regnskabsår.

Ansøgers udfyldelse af ESPD: Ansøger angiver i ESPD DEL IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes Ansøger opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal Ansøger fremlægge følgende dokumentation:

Erklæring om villighed til at indgå projektansvarsforsikring. Alternativt en kopi af forsikringspolice for projektansvarsforsikring.

Dokumentation for relevant erhvervsansvarsforsikring;

Seneste tilgængelige årsregnskab eller uddrag heraf, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor Ansøger er etableret;

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have sædvanlig professionel erhvervsansvarsforsikring

Erklæring om villighed til at indgå projektansvarsforsikring

Ansøgers egenkapital skal være positiv i det seneste disponible regnskabsår

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal beskrive sin væsentligste reference på arkitektydelser vedrørende tegning af daginstitution. Der skal være tale om en daginstitution til vuggestue og børnehavebørn. Projektet skal være tegnet inden for de seneste 5 år. Referencerne kan enten være igangværende eller afsluttede. Der kan maksimalt fremsendes to referencer. Hvis der fremsendes mere end en reference vil ordregiver evaluere begge og udvælge den der får flest point i forhold til udvælgelsen.

Endvidere skal ansøger beskrive sin væsentligste referencer på projekter vedrørende levering af bygherrerådgivning/projektledelse i forbindelse med opførelse af daginstitutioner med en entreprisesum på minimum 30 mio. kr. de seneste 5 år. Referencerne kan enten være igangværende eller afsluttede.

Der skal være tale om en sammenlignelig opgave, der er: Nybyggerier af daginstitution, hvor entreprisesummen har været på minimum 30. mio. kr., hvor Ansøger har været bygherrerådgiver på projektet fra projekteringsfasen til 1-års gennemgang eller længere samt at projektet er udført for en offentlig bygherre.

Ansøger angiver i ESPD DEL IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes Ansøger opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

Der kan maksimalt fremsendes to referencer. Hvis der fremsendes mere end en reference vil ordregiver evaluere begge og udvælge den der får flest point i forhold til udvælgelsen.

I forhold til dokumentation for teknisk og faglig formåen, skal Ansøger fremlægge følgende dokumentation: Referenceliste der indeholder sammenlignelige projekter og efterspurgte erfaring. Fremsendte referencer gives på virksomhedsniveau og bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring.

Referencerne bør som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på projektet

2) Navn på bygherre

3) Kort beskrivelse af projektet, herunder

b) Entreprisesum

c) Udførelsestidspunkt (start – slut, eller stade, hvis uafsluttet)

d) Rådgiverform

4) Ansøgerens rolle (total- eller underrådgiver eller delt rådgivning) og økonomiske andel i projektet

5) Beskrivelse af, hvorfor referencen er relevant.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal beskrives 1+1 reference hvoraf mindst 1 skal være en sammenlignelig opgave.

Ved ”sammenlignelig opgave” forstås opgaver, der indeholder følgende elementer:

Nybyggerier af daginstitution, hvor entreprisesummen har været på minimum 30. mio. kr., hvor Ansøger har været bygherrerådgiver på projektet fra projekteringsfasen til 1-års gennemgang eller længere samt at projektet er udført for en offentlig bygherre.

Der kræves ingen anden dokumentation end beskrivelsen i ESPD. Tilbudsgiver skal således ikke indsende selvstændig dokumentation for sin tekniske og faglige formåen, idet dokumentationen udgøres af referencelisten i ESPD’et

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/09/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/09/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Alene de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder anvendelse i dette udbud.

Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt.

En ansøger, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger, hvis ordregiver har meddelt ansøger, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at ansøger ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at ansøgeren ikke er omfattet af § 135, stk. 3.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis ansøger, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/08/2022