Dienstleistungen - 428894-2019

12/09/2019    S176    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Възлагане на поръчка без предварително обявление 

България-София: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

2019/S 176-428894

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Столична община
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. „Московска“ № 33
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Станислава Цветкова
Електронна поща: s.tsvetkova@sofia.bg
Телефон: +359 29377530
Факс: +359 29377561

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Инвеститорски контрол по време на изпълнение на договор № СОА19-ДГ55-196/22.3.2019 г. с предмет „Ремонт и реконструкция на партерен етаж на „ДКЦ V — София“ ЕООД“

II.1.2)Основен CPV код
71000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Инвеститорски контрол по време на изпълнение на договор № СОА19-ДГ55-196/22.3.2019 г. с предмет „Ремонт и реконструкция на партерен етаж на „ДКЦ V — София“ ЕООД“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 075.64 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инвеститорски контрол по време на изпълнение на договор № СОА19-ДГ55-196/22.3.2019 г. с предмет „Ремонт и реконструкция на партерен етаж на „ДКЦ V — София“ ЕООД“

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата
Обяснение:

Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата, като се възлага на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: СОА19-ДГ55-612
Наименование:

Инвеститорски контрол по време на изпълнение на договор № СОА19-ДГ55-196/22.3.2019 г. с предмет „Ремонт и реконструкция на партерен етаж на „ДКЦ V — София“ ЕООД“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/09/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Софинвест“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 121359317
Пощенски адрес: район „Оборище“, ул. „Париж“ №3 и адрес за кореспонденция: гр. София, район „Възраждане“, жк. „Зона Б 19“, бл. 15—16, вх. Б
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: info@sofinvest.org
Телефон: +359 29882873
Факс: +359 29884427

Интернет адрес: https://sofinvest.org/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 075.64 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2019