Roba - 428900-2016

Prikaži smanjeni prikaz

06/12/2016    S235

Hrvatska-Požega: Potrošni materijal za renalnu dijalizu

2016/S 235-428900

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Opća županijska bolnica Požega
Nacionalni registracijski broj: 40589450667
Poštanska adresa: Osječka 107
Mjesto: Požega
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odsjek nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): mr. sc. Lidija Radaković, dipl. oec.
E-pošta: lidija.radakovic@pozeska-bolnica.hr
Telefon: +385 34254515
Telefaks: +385 34271713

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0026752

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Medicinski potrošni materijal za hemodijalizu.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Opća županijska bolnica Požega Osječka 107, HR-34000 Požega i lokacija Pakrac, Bolnička ulica 74, HR-34550 Pakrac.

NUTS kod HR023 Požeško-slavonska županija

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Medicinski potrošni materijal za hemodijalizu.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33181520 Potrošni materijal za renalnu dijalizu

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Tražene su okvirne količine predmeta nabave i navedene su u opisu predmeta nabave/troškovniku.
Predmet nabave nabavljat će se sukcesivno tijekom trajanja ugovora, prema potrebama naručitelja, pojedinačnim narudžbama.
Količine navedene u troškovniku su okvirne i ovisit će o stvarnim potrebama naručitelja.
Naručitelj nije obvezan naručiti cjelokupnu okvirnu količinu navedenu u troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 300 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Filteri, bikarbonatne kapsule i otopine za hemodijalizu
1)Kratak opis
Filteri, bikarbonatne kapsule i otopine za hemodijalizu.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33181520 Potrošni materijal za renalnu dijalizu

3)Količina ili opseg
Tražene su okvirne količine predmeta nabave i navedene su u opisu predmeta nabave/troškovniku.
Predmet nabave nabavljat će se sukcesivno tijekom trajanja ugovora, prema potrebama naručitelja, pojedinačnim narudžbama.
Količine navedene u troškovniku su okvirne i ovisit će o stvarnim potrebama naručitelja.
Naručitelj nije obvezan naručiti cjelokupnu okvirnu količinu navedenu u troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 905 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: AV linije za hemodijalizu
1)Kratak opis
AV linije za hemodijalizu.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33181520 Potrošni materijal za renalnu dijalizu

3)Količina ili opseg
Tražene su okvirne količine predmeta nabave i navedene su u opisu predmeta nabave/troškovniku.
Predmet nabave nabavljat će se sukcesivno tijekom trajanja ugovora, prema potrebama naručitelja, pojedinačnim narudžbama.
Količine navedene u troškovniku su okvirne i ovisit će o stvarnim potrebama naručitelja.
Naručitelj nije obvezan naručiti cjelokupnu okvirnu količinu navedenu u troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 290 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Igle za hemodijalizu
1)Kratak opis
Igle za hemodijalizu.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33181520 Potrošni materijal za renalnu dijalizu

3)Količina ili opseg
Tražene su okvirne količine predmeta nabave i navedene su u opisu predmeta nabave/troškovniku.
Predmet nabave nabavljat će se sukcesivno tijekom trajanja ugovora, prema potrebama naručitelja, pojedinačnim narudžbama.
Količine navedene u troškovniku su okvirne i ovisit će o stvarnim potrebama naručitelja.
Naručitelj nije obvezan naručiti cjelokupnu okvirnu količinu navedenu u troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 55 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Kateteri za hemodijalizu
1)Kratak opis
Kateteri za hemodijalizu.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33181520 Potrošni materijal za renalnu dijalizu

3)Količina ili opseg
Tražene su okvirne količine predmeta nabave i navedene su u opisu predmeta nabave/troškovniku.
Predmet nabave nabavljat će se sukcesivno tijekom trajanja ugovora, prema potrebama naručitelja, pojedinačnim narudžbama.
Količine navedene u troškovniku su okvirne i ovisit će o stvarnim potrebama naručitelja.
Naručitelj nije obvezan naručiti cjelokupnu okvirnu količinu navedenu u troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 13 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Pribor za peritonejsku dijalizu
1)Kratak opis
Pribor za peritonejsku dijalizu.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33181520 Potrošni materijal za renalnu dijalizu

3)Količina ili opseg
Tražene su okvirne količine predmeta nabave i navedene su u opisu predmeta nabave/troškovniku.
Predmet nabave nabavljat će se sukcesivno tijekom trajanja ugovora, prema potrebama naručitelja, pojedinačnim narudžbama.
Količine navedene u troškovniku su okvirne i ovisit će o stvarnim potrebama naručitelja.
Naručitelj nije obvezan naručiti cjelokupnu okvirnu količinu navedenu u troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: Obloge za katetere i fistule
1)Kratak opis
Obloge za katetere i fistule.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33181520 Potrošni materijal za renalnu dijalizu

3)Količina ili opseg
Tražene su okvirne količine predmeta nabave i navedene su u opisu predmeta nabave/troškovniku.
Predmet nabave nabavljat će se sukcesivno tijekom trajanja ugovora, prema potrebama naručitelja, pojedinačnim narudžbama.
Količine navedene u troškovniku su okvirne i ovisit će o stvarnim potrebama naručitelja.
Naručitelj nije obvezan naručiti cjelokupnu okvirnu količinu navedenu u troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 28 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
8.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
(za ukupnu ugovorenu vrijednost istu ili veću od 100 000 HRK bez PDV-a)
Za slučaj povrede ugovornih obveza, u obliku izjave gospodarskog subjekta da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, dostaviti u roku 8 dana od dana potpisivanja Ugovora, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u formi bankarske garancije, ili bjanko zadužnice ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, ili novčanog pologa, na iznos 5 % ukupne ugovorene vrijednosti predmeta nabave, s rokom valjanosti 10 dana od dana isteka važenja ugovora.
U tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva bezuvjetno i bez prigovora isplatiti bilo koji iznos, a najviše do iznosa jamstva, u slučaju da prodavatelj uredno ne ispuni ugovorom preuzete obveze, neisporučivanje naručene ugovorene robe, nepoštivanje roka isporuke i obračunavanje većih cijena od ugovorenih.
Bjanko zadužnica se popunjava sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN, broj 115/2012).
Zadužnica se popunjava sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN, broj 115/2012).
Novčani polog u traženom iznosu se uplaćuje na žiro račun IBAN: HR1425000091102188207, pozivom na ur. broj i datum sklapanja ugovora, te je o izvršenoj uplati potrebno priložiti dokaz (potvrda o izvršenom nalogu). Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju da prodavatelj uredno ne ispuni ugovorom preuzete obveze, neisporučivanje naručene ugovorene robe, nepoštivanje roka isporuke i obračunavanje većih cijena od ugovorenih.
Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, naručitelj će ga nakon isteka valjanosti vratiti odabranom ponuditelju.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Plaćanje na žiro-račun ponuditelja u roku od 60 dana od dana ovjere računa od strane naručitelja.
Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja i bez primjene valutne klauzule.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Ukoliko ponuda zajednice ponuditelja bude odabrana kao najpovoljnija ponuda, zajednica ponuditelja je dužna, u roku od 8 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, Naručitelju dostaviti pravni akt – sporazum o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora iz koje je vidljivo:
— naziv gospodarskog subjekta, sjedište i ime ovlaštene osobe svakog gospodarskog subjekta u poslovnoj udruzi;
— dio predmeta nabave, koji će izvršiti svaki od gospodarskih subjekata iz ponude zajednice ponuditelja;
— značenje solidarne odgovornosti odnosno preuzimanje obveza i odgovornosti ukoliko 1 ili više članova poslovne udruge ne mogu izvršiti ugovorne obveze.
Predmetni pravni akt – sporazum mora biti potpisan od svih članova zajednice ponuditelja.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:
3.1.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
D o k a z:
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu.
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Kao dokaz prilaže se izjava na obrascu koji je sastavni dio ove dokumentacije, ili na obrascu gospodarskog subjekta koji mora sadržavati sve podatke kao u obrascu naručitelja.
Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. a) i b) ove Dokumentacije za nadmetanje od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. a) i b) ove Dokumentacije za nadmetanje javni naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.1.1. a) i b).
3.1.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja okolnosti iz toč. 3.1.2. gospodarski subjekt obvezan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva na nadmetanje, ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave, ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.
U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno.
3.1.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenim u dokumentima koje ponuditelj dostavi, naručitelj će radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjernom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili se obratiti izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.
4.1. Pravna i poslovna sposobnost
Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Dokaz:
4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta dokazuje se odgovarajućim izvodom.
— Ako se odgovarajući izvodi navedeni u točki 4.1.1. ove dokumentacije za nadmetanje ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
— ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
4.1.2. Ako ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta, javni naručitelj mora ga tražiti da dokaže posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva.
Dokaz:
Posjedovanje određenog ovlaštenja, koje mora biti važeće, dokazuje se dostavom u Ponudi dokumenata kako slijedi:
— Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, o upisu proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda temeljem članka 28. i 29. Zakona o medicinskim proizvodima (NN, br. 76/13), koje mora biti dostavljeno samo za proizvođače koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i samo za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama čiji ovlašteni zastupnici imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i/ili
— Dozvola za promet medicinskim proizvodima sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (NN, br. 76/13). Navedenom dozvolom ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dokazuje da je upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, odnosno ukoliko ponuditelj ima sjedište u nekoj drugoj državi Europske unije dokazuje da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište. Ponuditelj je sposoban ako ima valjanu dozvolu za promet medicinskim proizvodima izdanu od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode, odnosno ako ima potvrdu, izjavu ili dozvolu izdanu od nadležnog tijela u državi sjedišta da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište.
Ukoliko ponuditelj uvozi i nudi medicinske proizvode iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU) dužan je, uz dozvolu za promet medicinskim proizvodima, priložiti izjavu proizvođača iz koje je vidljivo da proizvođač dozvoljava ponuditelju nuđenje medicinskih proizvoda.
Ostali ponuditelji koji nisu uvoznici, a nude medicinske proizvode iz trećih zemalja, uz dozvolu za promet medicinskim proizvodima, dostavljaju dokaz da je nuđena roba već uvezena na prostor EU i stavljena u promet od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača. Dokaz se dostavlja u obliku izjave koju izdaje ili ovlašteni zastupnik ili distributer od kojeg ponuditelj kupuje robu ukoliko ne kupuje direktno od ovlaštenog zastupnika.
Ponuditelj je sposoban ako je priložio tražene dokumente, kako je traženo pod točkom 4.1.1. i 4.1.2. u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.2.1. popis značajnih istih ili sličnih ugovora o izvršenim isporukama robe vezanih uz predmet nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, a sadrži: iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.
a) Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi popis sadrži i kao dokaz mu se prilaže potvrda izdana i potpisana od naručitelja.
Potvrda mora sadržavati podatke o nazivu i sjedištu ugovornih strana, predmetu ugovora, vrijednosti ugovora, vremenu i mjestu izvršenja ugovora, te navod o urednom izvršenju ugovora.
Navedenim dokazom ponuditelj mora dokazati da je uredno izvršio preuzete ugovorne obveze prema naručiteljima.
b) Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
4.2.2. Ponuditelj mora dokazati da je medicinski proizvod na tržištu sukladno članku 32. i 46. Zakona o medicinskim proizvodima (NN, br. 76/13) i da je označen oznakom „CE”.
Ponuditelji su obvezni dostaviti Izjavu o sukladnosti proizvoda (Declaration of conformity) sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (NN, br. 76/13) i Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (NN, br. 84/13). Na priloženom dokumentu potrebno je jasno naznačiti na koju stavku se odnosi.
Ponuditelj je sposoban ako dostavi izjavu o sukladnosti proizvoda koju izdaje proizvođač.
ili
Rješenje u upisu medicinskih proizvoda (s izjavom nositelja upisa o dozvoli korištenja istog ako nije nositelj upisa), ukoliko je medicinski proizvod koji se nudi upisan u Očevidnik medicinskih proizvoda prije 1.7.2013 godine.
Ukoliko neki proizvod ne spada u medicinski proizvod, potrebno je da ponuditelj dostavi Izjavu potpisanu od strane odgovorne osobe ponuditelja u kojoj će navesti koji od ponuđenih proizvoda ne spada u kategoriju medicinskog proizvoda.
4.2.3. Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge, prospekte, specifikacije s tehničkom karakteristikama na hrvatskom jeziku, predmeta nabave koji nude, kojim se nedvojbeno dokazuje, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji i obvezni su označiti proizvod koji se nudi (naziv ili r.br. grupe i redni br. stavke).
4.2.4. Ponuditelji su obvezni dostaviti uzorke robe, za onu robu za koju je to navedeno u troškovniku, kako bi se utvrdilo da li ponuđena roba ima tražena svojstva. Svaki uzorak mora biti obilježen na način da je jasno vidljivo na koji broj grupe i stavke se odnosi.
Uzorke koji ispitivanjem ili pregledom nisu izgubili svoju funkciju, naručitelj će, na zahtjev ponuditelja naveden u ponudi, bez odgađanja vratiti ponuditeljima nakon završetka postupka javne nabave. Uzorci koji nemaju naznaku obveze povrata, smatrat će se gratis uzorcima. Uzorci koji su u postupku ocjenjivanja u cijelosti iskorišteni ne mogu se vratiti ponuditelju.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Potvrdama ponuditelj dokazuje da je uredno ispunio ugovorne obveze najmanje u ukupnom iznosu procijenjene vrijednosti grupa predmeta nabave za koje dostavlja svoju ponudu.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
2/17
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
16.1.2017 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 16.1.2017 - 11:00

Mjesto:

predavaonica Opće županijske bolnice Požega, Osječka 107.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
5. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)

Temeljem mišljenja Ministarstva gospodarstva, objavljenog na stranici www.javnanabava.hr, dozvoljava se gospodarskim subjektima u postupcima javne nabave velike vrijednosti započetim od 18.4.2016 godine da mogu dostaviti ESPD umjesto potvrda koje izdaju nadležna tijela.

ESPD obrazac naručitelj će objaviti u EOJN-u kao prilog dokumentcije za nadmetanje istog ili sljedećeg dana nakon primitka obavijesti o objavi poziva za nadmetanje u Službenom listu Europske unije i EOJN-u.
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi se dostavlja popunjena isključivo u elektroničkom obliku.
Javni naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija i koji je dostavio ESPD umjesto potvrda koje izdaju nadležna tijela, zatražiti da dostavi ažurne dokumente.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, HR-10000 Zagreb. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje, te na postupak otvaranja ponuda,
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi članka 146. stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
30.11.2016